×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 16

1 Şi apropiindu-să farisei şi saduchei ispitind, rugară pre el, seamne den ceriu să le arate lor.

2 El, răspunzînd, zise lor: Cîndu-i sara, grăiţi, semnu va fi, că să ruşiaşte ceriul.

3 Şi demineaţa, astăzi vreame turbure, că să ruşiaşte ceriul nuoros. Făţarnicilor, întru faţa ceriului ştiţi face alesătură, dară seamnele vremilor nu puteţi?

Sămnul lui Iona.

4 Ruda rea şi preacurvare sămnu ceare; şi sămnu nu să vă da ei, numai sîmnul lui Iona prorocul. Şi lăsînd pre ei, Să duse.

Aluatul fariseilor.

5 Şi cînd veniră uecnicii Lui în ceaia parte, uitară să ia pîini.

6 Dară Iisus zise lor: Căutaţi şi vă păziţi de aluatul fariseilor şi a saducheilor.

7 Iară ei cugetară întru sine zicînd că pîini n-am luat.

8 Ştiu Iisus şi zise lor: Ce cugetaţi întru voi, puţin credincioşi, căce pîini n-aţi luat.

9 Au încă nu înţeleageţi, nece vă aduceţi aminte de ceale cinci pîini a celor cinci mii de oameni şi cîte corfe aţi luat?

10 Neci de ceale şapte pîini a cxelor patru mie (de oameni) şi cîte corfe aţi luat?

11 Cum nu priceapeţi că nu de pîine am zis voao să vă luaţi aminte, ce de aluatul fariseilor şi al saducheilor.

Pentru învăţătură.

12 Atuncea înţeleasără că nu le-au zis să să ferească de aluatul pîinei, ce de învăţăturile fariseilor şi a saducheilor.

Chibzuiala oamenilor de Hristos.

13 Iară deaca veni Iisus în partea Chesarii lui Filip, şi întrebă pre ucenicii Săi, zicînd: Cine Mă zic pre Mine, Fiiul omenesc, oamenii a fi?

14 Iară ei zisără: Unii, Ioan Botezătoriul, alţii, Ilie, dară alţii, Eremie sau unul den proroci.

15 Şi zise lor Iisus: Dară voi, cine Mă ziceţi a fi?

16 Iară răspunzînd Simon Pătru, zise: Tu eşti cel Hristos, Fiiul lui Dumnedzeu celui viu.

Credinţa de la Dumnedzeu.

17 Atunci răspunzînd Iisus, zise lui: Fericit eşti, Simone, fiiul Ionei, că trupul şi sîngele nu arată ţie aceastea, ce Părintele Mieu, cela ce iaste în ceriuri.

Piatra.

18 Şi Eu zic ţie că tu eşti Pătru, şi spre aceasta piatră voiu zidi beseareca Mea şi porţile iadului nu vor învinge ei.

Cheile.

19 Şi ţie voiu da cheile Împărăţii ceriurelor; şi ce ai lega pre pămînt fi-va legat în ceriure, şi ce ai dezlega pre pămînt fi-va dezlegat în ceriure.

20 Atunce conteni ucenicilor Săi ca să nu spue nemurui că iaste El Iisus Hristos.

Prorociia lui Hristos despre moartea Lui.

21 De atunci începu Iisus a spune ucenicilor Săi, că I să cade Lui a mearge în Erosalim şi mult a păţi de bătrîni şi de mai marii popilor şi de cărtulari, şi a să omorî şi a treia zi a înviia.

22 Şi-L apucă pre el Pătru şi începu a certa pre El, zicînd: Fereaşte-Te, Doamne, să nu-Ţi fie Ţie aceastea.

23 Dară El Să întoarse, zise lui Pătru: Pasă de la Mine, sătano, sminteală mi-eşti, că nu te înţelepţeşti de cealea ce sînt dumnedzeeşti, ce carele sînt omeneşti.

Lepădătură de sine, crucea.

24 Atuncea Iisus zise ucenicilor Săi: Cine va vrea să vie după Mine, să să leapede de sine şi să ia crucea sa şi să vie după Mine.

Pierzarea sufletului.

25 Că varecine ară vrea să mîntuiască viiaţa sa, piiarde-o-va, iară cine ară piiarde viiaţa sa pentru Mine, afla-o-va.

26 Că ce foloseaşte omului să ară dobîndi toată lumea şi sufletul său va piiarde? Sau ce va da omul schimb pentru sufletul lui?

27 Că va să vie Fiul omenesc, cu slava Tatălui Său şi cu îngerii Lui, şi atuncea va plăti fiecăruia după faptele lui.

28 Adevăr grăesc voao, că sînt unii de carii stau acicea, carii nu vor gusta moarte, pînă nu vor vedea pre Fiiul omenesc viind întru Împărăţiia Sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.