×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 15

1 Atunci veniră cătră Iisus den Erosalim cărtularii şi farisei, zicînd:

Porunci şi învăţături omeneşti.

2 Pentru ce ucenicii Tăi calcă rînduiala bătrînilor? Că nu-şi spală mînile sale, cînd mănîncă pîine.

3 Iară El, răspunzînd, zise lor: Dară voi, că ce călcaţi porunca lui Dumnedzău pentru rînduiala voastră?

4 Că Dumnedzău porunci grăind: Cinsteaşte tată-tău şi mumă-ta, şi cela ce va grăi rău tătîni-său sau mîni-sa, cu moarte să moară.

5 Iară voi ziceţi: Cela ce ară zice tătîni-său sau mîni-să daru-i, au cu ce te agiutoreşti de la mine, şi nevinovat va fi, şi nececum nu cinstesc pre tată-său sau pre mumă-sa.

6 Şi frîngeţi porunca lui Dumnedzeu pentru rînduiala voastră.

7 Făţarnicilor, bine proroci de voi Isaiia, zicînd:

8 Apropie-să de mine oamenii aceştea cu gurile sale, şi cu buzele mă cinstescu, dară inima lor departe e de mine.

9 Ce în deşărt mă cinstesc, învăţînd învăţăturile carele-s poruncile oamenilor.

10 Şi chemă nărodul, zise lor: Auziţi si înţeleageţi.

11 Nu ce întră în gură spurcă pre om, ce ce iasă den gură, aceaia spurcă omul.

Sminteală.

12 Atunce apropiindu-să ucenicii Lui, ziseră Lui: Ştii că fariseii deaca auziră cuvîntul acesta să zmintiră.

Sădirea şi zmulgerea.

13 Dară răspunzînd zise: Toată răsădirea carea n-au sădit Tatăl Mieu din ceriu, zmulge-să-va.

Orbii poartă pre orbi.

14 Lăsaţi pre ei, poveţitori orbi sînt orbilor, orbul ce va purta pre orbu, amîndoi vor cădea în groapă.

15 Iară Pătru răspunse, zise Lui: Spune-ne noao pilda aceasta.

16 Iară Iisus uise lui: Au şi voi neînţelegători sînteţi?

17 Au nu înţeleageţi că tot care intră în gură, în rînză intră, şi prin şăzut iase.

Inima.

18 Dară carele es den gură, den inimă es, şi acealea spurcă omul.

19 Că de la inimă es cugetele reale, vrăjmăşii, curvii, necurăţii, furtuşaguri, mărturii strîmbe, hule.

20 Aceastea sînt carele spurcă pre om. Iară a mînca cu mînile nespălate nu spurcă pre om.

21 Şi eşind Iisus de-acolea, Să duse în partea Tirului şi a Sidonului.

Hananea.

22 Şi iacă o muiare hananeiană eşi dintr-aceale hotară, strigă Lui grăind: Fie-Ţi milă de mine, Doamne, fiiul lui David, că fiia mea rău o chinuiaşte dracul.

23 Iară El nu răspunse ei nece un cuvînt. Atunci să apropiiară ucenicii Lui, rugară pre El, grăind: Slobozi-o, că strigă după noi.

24 Iară El răspunzînd, zise: Nu sînt trimes ce numai cătră oile ceale perite a casei lui Izrail.

25 Dară ia veni şi să închină Lui grăind: Doamne, agiută-mi.

Pîinea feciorilor dată cîinilor.

26 Iară El răspunse, zise: Nu-i bine a lua pîinea feciorilor şi a o arunca cînilor.

27 Ia zise: Aşia-i, Doamne, că şi cînii mănîncă den fărîmele cealea ce cad den masa domnilor săi.

Credinţa.

28 Atunci răspunse Iisus, zise ei: O, muiare, mare-i credinţa ta: fie ţie cum voeşti. Şi să sănătoşi fiia ei dentr-acel ceas.

29 Şi mearse Iisus de-acolea, veni lîngă marea Galileiului şi Să sui pre măgură, de şedea acolo.

30 Atunci să apropiiară cătră El năroade multe, avînd cu dînşi şchiopi, orbi, muţi, nevolnici şi alţii mulţi, şi-i aruncară pre ei la picioarele lui Iisus, şi-i vindecă pre ei.

31 Cît să mira mulţimea, văzînd muţii grăind, nevolnicii sănătoşi, şchiopii îmblînd şi orbii văzînd. Şi lăudară pre Dumnedzăul lui Izrail.

Patru mie de oameni să săturară.

32 Dară Iisus, chemînd pre ucenicii Săi, zise: Milă mi-e de nărod, că iată trei zile de cînd şăd lîngă Mine şi n-au ce mînca; şi a-i slobozi pre ei nemîncaţi nu voiu, să nu cumva să slăbească pre cale.

33 Atunci ziseră Lui ucenicii Lui: De unde noao, în pustie, atîtea pîini, ca să se sature atîta mulţime?

34 Şi grăi Iisus lor: Cîte pîini aveţi? Iară ei zisără: Şapte, şi puţinei peştişori.

35 Atunci porunci mulţimei să şază pre pămînt.

Dă har lui Dumnezău.

36 Şi luînd ceale şapte pîini şi peştii, dînd laudă, frîmse şi deade ucenicilor Lui, iară ucenicii mulţimeei.

37 Şi mîncară toţi şi să săturară, şi ce rămasără den fărîmituri, luară şapte corfe pline.

38 Iară carii mîncară, era patru mie de oameni, fără mueri şi fără poroboci.

39 Atunci lăsă nărodul, intră în corabie şi veni în hotarăle Magdalei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.