×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 14

Cugetul lui Irod de Hristos.

1 Întru aceaia vreame, auzi Irod, tetrarha biruitoriu, veastea lui Iisus.

2 Şi zise slugilor sale: Acesta iaste Ioan Botezătoriul; el învise den morţi şi derept aceasta să fac puteri întru el.

Ioan pentru ce e prins.

3 Că Irod prinsease pre Ioan, de legase pre el şi-l puse în temniţă, pentru Irodiada, muiarea lui Filip, fratelui său.

4 Că zicea Ioan lui: Nu ţi să cade să o aibi pre ia ţie muere.

5 Şi vrînd să ucigă pre el, să temea de dihanie, căce ca un proroc avea pre el.

6 Sosind zuoa naşterii lui Irod, giucă fata Irodiadei înainte-le; şi plăcu lui Irod.

7 Dece cu giurămînt să făgădui ei, să-i dea macar ce ară ceare.

8 Iară ia, învăţată de mumă-sa, zise: Dă-mi cicea, în tipsie, capul lui Ioan Botezătoriul.

9 Şi să întristă craiu, ce pentru giurămîntul şi pentru ei ce şedea cu el, porînci să i-l dea.

Şi după aceaia-i tăe capul.

10 Şi trimise de tăe capul lui Ioan, în temniţă.

11 Şi adusără capul lui, în blid, şi-l deade featei şi ia-l duse mîne-sa.

12 Şi apropiindu-să ucenicii lui, luară trupul lui şi-l îngrupară, şi venind, spusără lui Iisus.

Să dă în laturi.

13 Şi deaca auzi Iisus, Să duse în corabie, în loc pustiiu, sîngur; şi auziră dihaniia, measără după El, pedestri din oraşe.

14 Şi eşind Iisus, văzu dihanie multă şi I Să feace milă de ei şi vindecă bolnavii lor.

15 Iară fiind sara, să apropiiară cătră El ucenicii Lui, grăind: Pustiiu iaste locul şi iată, vreamea treace; slobozi năroadele, ca să meargă prin sate, să-şi cumpere lor bucate.

16 Iară Iisus zise lor: Nu trebue să să ducă, daţi voi lor să mănînce.

17 Iară ei zisără Lui: Nu avem acicea, fără cinci pîini şi doi peşti.

De ceale cinci pîini.

18 El zise: Aduceţi Mie acealea încoace.

19 Şi porunci năroadelor să şază în rînd, pre pajişte. Şi luo ceale cinci pîini şi cei doi peşti, căută în ceriu, deade har şi frînse şi deade ucenicilor pîinile, iară ucenicii, dihanii.

20 Şi mîncară toţi şi să săturară şi strînseră rămăşiţe de fărămituri, doaosprăzeace corfe pline.

21 Iară cei ce mîncară era bărbaţi ca la cinci mie, fără mueri şi coconi.

22 Şi aciişi sili Iisus pre ucenicii Săi să între în coarbie şi să treacă înainte de El, de ceaia parte, pînă va slobozi năroadele.

Hristos Să roagă.

23 Şi deaca slobozi mulţimea, Să sui în munte, singur, să Să roage. Deci fiind sară, era Însuşi acolo.

Apostolii învăluiţi de unde.

24 Iară corabiia era pre mijlocul mării, învăluindu-să de unde, că le era vîntul împotrivă.

25 Dară în a patra strajă de noapte, mearse Iisus cătr-înşii, îmblînd pre mare.

26 Şi văzînd pre el ucenicii, îmblînd pre mare, să spăreară, zicînd că iaste o nălucă, şi de frică, strigară.

Credinţa.

27 Şi numaidecît grăi lor Iisus, zicînd: Încreadeţi-vă că Eu sînt; nu vă teamereţi.

28 Răspunse Pătru, zise Lui: Doamne, să eşti Tu, porunceaşte-mi să viu cătră tine, pre apă.

29 Iară El zise: Vino. Şi să pogorî den corabie Pătru, de îmbla pre apă să vie cătră Iisus.

Petru să afundă.

30 Dară văzînd vînt tare, să spămîntă şi începînd a să afunda, strigă zicînd: Doamne, ţine-mă.

31 Deci numai cît Iisus tinse mîna şi apucă pre el, şi grăi lui: Puţin credincioase, pentru ce te îndoişi?

32 Şi intrînd ei în coarbie, încetă vîntul.

33 Dară cei ce era den corabie, veniră de să închinară Lui, zicînd: Cu adevărat Fiiul lui Dumnedzău eşti.

34 Şi deaca trecură, veniră în pămîntul Ghenisaretului.

Marginile veşmîntului.

35 Şi deaca-L cunoscură oamneii acelui loc, trimisără întru tot împregiurul acela, şi adusără cătră El toţi bolnavii.

36 Şi rugară pre el ca numai să să atingă de poalele veşmîntului Lui, şi cîţi să atinsără toţi să mîntuiră.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.