×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 10

Apostolilor dă puteare de vindecare.

1 Atunci chemă Iisus pre cei doisprăzeace ucenici ai Săi, deade lor puteare spre duhurele necurate, ca să le scoaţă pre iale şi să vindece toată boala şi toată neputinţa.

2 Dară celor doisprăzeace apostoli numele lor aceastea-s: întîi Simon, carele să gice Pătru, şi Andreiu, fratele lui, Iacov, feciorul lui Zevedeiu şi Ioan, fratele lui

3 Filip şi Vartolomeiu, Toma şi Matei vameşul, Iacov, feciorul lui Alfeiu şi Levi ce-l chiamă Taddeiu.

4 Simon cananit şi Iuda Iscariot, carele şi vându pre El.

Trimeate pre ei să propoveduiască Evangheliia.

5 Pre aceşti doisprăzeace trimease-i Iisus, poruncindu-le lor zicând: În calea păgânilor să nu meargeţi şi în oraşăle samarineanilor nu întrareţi.

6 Ce vă duceţi mai bine după oile perite ale casei lui Izrail.

7 Deci mergând, vestuiţi zicând că s-au apropiiat Împărăţiia ceriurelor.

8 Pre bolnavi vindecaţi, pre gubavi curăţiţi, pre morţi înviiaţi, pre draci-i scoateţi; în dar aţi luat, în dar daţi.

9 Nu strîngereţi aur, neci argint, neci bani în pungile voastre.

10 Neci taistră pre cale, nece doao veşminte, nece încălţăminte, neci toiag, că vreadnic iaste lucrătoriul platei sale.

11 Vare în ce oraş au sat veţi întra, întrebaţi cine iaste într-însa harnic şi acolo mîneţi pînă veţi eşi.

12 Deci intrând în casă, uraţi bine zicând: Pace casii aceştiia.

Pacea.

13 Deci de va fi casa destoinică, veni-va pacea voastră spre ia, iară de nu va fi destoinică, pacea voastră cătră voi să va întoarce.

Scuturătura prahului den picioare

14 Şi cine nu va priimi pre voi, neci va asculta cuvintele voastre, eşind din casă au den oraşul acela, scuturaţi prahul de pre picioarele voastre.

15 Adevăr grăesc voao, mai lesni va fi lucrul pământului Sodomului şi Gomorului, în zuoa Giudecăţii, decât oraşului aceluia.

Înţelepţiia şi întregimea.

16 Iată Eu trimeţ pre voi, ca oile în mijlocul lupilor. Deci fiţi înţelepţi ca şerpii şi blînzi ca porumbii.

17 Luaţi-vă aminte de oamnei, că vor da pre voi la adunări, şi în săboarăle lor vor bate pre voi.

18 Şi înaintea domnilor şi crailor duşi veşi fi, pentru Mine, întru mărturie lor şi limbilor.

19 Iară când vă vor da pre voi, nu vă grijireţi cum şi ce veţi grăi, că să va da voao într-acela ceas ce veţi grăi.

20 Că nu veţi fi voi grăind, ce Duhul Tatălui vostru va grăi dentru voi.

21 Da-va frate pre frate spre moarte şi tată pre fiiu şi să vor scula feciorii spre părinţi şi-i vor omorî pre ei.

Veţi fi urîţi, răbdarea până la sfârşit.

22 Şi veţi fi urîţi tuturor, pentru numele Mieu, iară cela ce va răbda pînă în sfârşit, acela va fi spăsit.

Fuga.

23 Dară când vă vor goni pre voi den cest oraş, fugiţi într-altul, că adevăr grăesc voao: nu veţi îmbla oraşele izrailteneşti până va veni Fiiul omenesc.

24 Nu iaste ucenicul mai mare decât învăţătoriul său, neci sluga de domnul lui.

25 Agiunge-i ucenicului să fie ca dascalul lui şi sluga ca domnu-său, deaca chemară pre stăpânul casei Veelzevul dară cum n-ară chema pre fămeia lui?

26 Deci nu vă teamereţi de ei, că nemică nu iaste acoperit ca să nu să descoapere şi taină ca să nu să ştie.

27 Care vă zic voao întunearec spuneţi la lumină şi ce auziţi la ureache, povestiţi pren curte.

Teamerea.

28 Şi nu vă teamereţi de ceia ce omor trupul, iară sufletul nu-l pot omorî, ce vă teameţi mai vîrtos de cela ce poate piiarde sufletul şi trupul în Gheenă.

Doao pasări.

29 Au nu doao păsăreale să vînd întru fileariu şi una de iale nu cade pre pământ, fără voia părintelui vostru.

Perii.

30 Iară perii capului vostru încă-s număraţi toţi.

31 Derept aceaia nu vă teamereţi, că de multe păsăreale sînteţi voi mai buni.

Mărturisirea pre Hristos.

32 Varecine va mărturisi pre Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voiu şi Eu pre el, înaintea Tatălui Mieu ce e în ceriure.

33 Dară cela ce să va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepăda-Mă-voiu şi Eu de el înaintea Tatălui Mieu ce iaste în ceriure.

Pacea, sabie.

34 Să nu vă pare că am venit să las pace pre pământ; n-am venit să las pace, ce armă.

Vrajba.

35 Că am venit să aibă sfadă feciorul cu tat-său şi fata cu mumă-sa şi nor cu soacră-sa.

36 Şi pizmaşii omului să fie fămeia lui.

Dragostea părinţilor.

37 Cela ce iubeaşte tatăl sau muma mai vîrtos decît Mine nu-i destoinic Mie şi cine va iubi feciorul sau fata mai vîrtos decît Mine, nu-i destoinic de Mine.

Crucea.

38 Şi cine nu va lua crucea sa şi să vie după Mine, nu iaste destoinic de Mine.

Pierzarea sufletului.

39 Cela ce va afla viiaţa sa piiarde-o-va, iară cela ce-şi va piiarde viiaţa sa pentru Mine, afla-o-va.

Priimire în nume de ucenic.

40 Cine priimeaşte pre voi, pre Mine priimeaşte; şi cela ce priimeaşte pre Mine priimeaşte pre Cela ce M-au trimes pre Mine.

41 Cela ce priimeaşte prorocul în numele prorocului, plata prorocului va lua; şi cela ce priimeaşte pre dereptul în numele dereptului, plata dereptului va lua.

42 Şi cine va da băutură unui den ceşti mai mici, numai un pahar de apă reace, în numele ucenicului, adevăr grăesc voao, nu va piiarde plata lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.