×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

De la Matteiu Sfînta Evanghelie

Capitolul 1

Neamul şi naşterea a lui Iisus Hristos carele iaste Mesia făgăduit izbavitor părinţilor.

1 Cartea de neamul lui Iisus Hristos, fiiul lui David, fiiul lui Avraam.

2 Avraam născu pre Isaac, iară Isaac născu pre Iacov, iară Iacov născu pre Iuda şi pre fraţii lui.

3 Iuda născu pre Fares şi pre Zara din Tamar, iară Fares născu pre Esrom şi Esrom născu pre Aram.

4 Aram născu pre Aminadav, iară Aminadav născu pre Nasson, Nasson născu pre Salmon.

5 Salmon născu pre Vooz din Rahav, iară Vooz născu pre Ovid din Ruta, Ovid născu pre Iesei.

6 Ieseiu născu pre David craiu, iară David craiu născu pre Solomon, den muiarea carea au fost a Uriei.

7 Solomon născu pre Rovoam, iară Rovoam născu pre Avia şi Avia născu pre Assa.

8 Assa născu pre Iosafat, iară Iosafat născu pre Ioaram şi Ioaram născu pre Oziia.

9 Oziia născu pre Ioatam, iară Ioatam născu pre Ahaz, iară Ahaz născu pre Ezechiia.

10 Ezechiia născu pre Manasia, iară Manasia născu pre Amon.

11 Amon născu pre Iosian, iară Iosian născu pre Ehonian şi pre fraţii lui, în mutarea în Vavilon.

12 Iară după mutarea în Vavilon, Ehonia născu pre Salatiil, iară Salatiil născu pre Zorovavel.

13 Zorovavel născu pre Aviud, iară Aviud născu pre Eleachim, iară Eleachim născu pre Azor.

14 Azor născu pre Sadoc, iară Sadoc născu pre Ahchim, Ahchim născu pre Eliud.

15 Eliud născu pre Eleazar, Eleazar născu pre Mattan iară Mattan născu pre Iacov.

16 Iacov născu pre Iosif, bărbatul Mariei, dentru carea născu Iisus carele Să chiamă Hristos.

17 Derept acea, toate neamurile de la Avraam până la David, patrusprăzeace neamure; şi de la David până la mutarea în Vavilon, neamure patrusprăzeace, şi de la mutarea den Vavilon până la Hristos, neamure 14.

18 Iară naşterea lui Iisus Hristos aşa fu: că fiind logodită muma Lui, Mariia, lui Iosif, mainte până nu să adunasă ei, află-Să îngreuiată den Duhul Sfânt.

19 Iară Iosif, bărbatul Ei, fiind derept şi nu vru să O vădească, vru să O lase într-ascuns.

20 Ce cugetând el aceastea, iată îngerul Domnului i să arătă lui în somn, grăind: „Iosife, fiiul lui David, nu te teame a lua pre Maria muiarea ta, că ce e întru Ia a să naşte, den Duhul Sfânt iaste.

21 Şi naşte-va fiiu, şi vei chiama numele Lui Iisus, că Acela va izbăvi pre oamenii Săi den păcatele lor”.

22 Aceasta tot fu ca să să împle ce zice Domnul pre prorocul zicând:

23 Iaca fecioara aceia va priimi în sine şi va naşte fiiu, şi vei chema numele Lui Emmanuil, carele să spune: „Cu noi Dumnedzeu”.

24 Iară sculându-să Iosif den somn, făcu cumu-i porunci lui îngerul Domnului şi luo pre muiarea lui.

25 Şi nu O cunoscu pre Ia, până nu născu fiiul Ei cel născut dentîi. Şi chema numele Lui Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.