×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A LUI SAMUIL

Capitolul 15

Nimicirea Amaleciţilor şi marea greşală a lui Saul.

1 După acestea, Samuil a grăit lui Saul: «Trimisu-m’a Domnul să te ung pe tine rege peste poporul său Israil. Deci acum ascultă rostul cuvintelor Domnului.

2 Aşa grăieşte Domnul Savaot: «Ţinut-am minte ceea ce a făcut Amalec lui Israil, cum i s’a pus piedică în cale, atunci când a ieşit din Egipt.

3 Pentru aceea du-te şi loveşte pe Amalec şi nimiceşte-i toate câte are şi nu-l cruţa deloc şi ucide tot: şi bărbat şi femeie, şi copil şi fătul care suge, bou şi oaie, şi cămilă şi asin.»

4 Atunci Saul a chemat poporul cel războinic şi l-a numărat în Telam, şi au fost două sute de mii de pedestraşi şi zece mii de călăreţi.

5 Apoi Saul a purces spre cetatea domnească a Amaleciţilor şi a pus oameni la pândă jos în vale.

6 Şi Saul a trimis vorbă Cheniţilor: «Duceţi-vă înapoi, depărtaţi-vă şi coborîţi-vă din mijlocul Amaleciţilor, ca să nu vă prăpădesc împreună cu ei, fiindcă voi v’aţi purtat cu dragoste cu toţi fiii lui Israil, atunci când au ieşit din Egipt». Atunci Cheniţii s’au depărtat din cuprinsul Amaleciţilor.

7 Iar Saul a bătut pe Amaleciţi de la Havila până la Şur, care vine la răsăritul Egiptului.

8 Şi a prins de viu pe Agag, regele Amaleciţilor, şi pe tot poporul lui l-a trecut prin ascuţişul săbiei.

9 Însă Saul şi poporul au cruţat pe Agag şi tot ce a fost mai bun din turme şi din cirezi şi vitele cele îngrăşate şi mieii şi tot ce era de preţ, şi n’au voit să le stârpească. Iar tot ceea ce era netrebnic şi de lepădat, au dat pieirii.

10 Atunci a fost cuvântul Domnului către Samuil şi i-a zis:

11 «Îmi pare rău că am pus pe Saul rege, fiindcă el nu mai umblă după mine şi poruncile mele nu le-a îndeplinit». Şi s’a mâhnit Samuil şi s’a tânguit Domnului toată noaptea.

12 Şi Samuil a purces de cu noapte ca să întâlnească pe Saul; însă i s’a adus această veste: «Saul s’a dus la Carmel şi iată a pus acolo un stâlp de pomenire, apoi a luat drumul înapoi şi a mers mai departe şi a coborît în Ghilgal!»

13 Deci Samuil s’a dus la Saul şi Saul a grăit lui Samuil: «Binecuvântat fii tu de Domnul! Îndeplinit-am porunca Domnului!»

14 Ci Samuil a răspuns: «Dar ce este acest behăit de oi care ajunge la urechile mele şi acest muget de vite pe care-l aud eu?»

15 Zis-a Saul: «Le-a adus poporul de la Amaleciţi, fiindcă poporul a cruţat ce a fost mai bun din turme şi din cirezi, ca să aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău; iar ceea ce a rămas, am nimicit».

16 Samuil a răspuns lui Saul: «Stai să-ţi spun ceea ce mi-a grăit Domnul astă-noapte.» Şi Saul i-a zis: «Spune!»

17 Atunci Samuil a rostit: «Iată că, deşi erai mic chiar în ochii tăi, ai ajuns căpetenia seminţiilor lui Israil şi Domnul te-a uns rege peste Israil!

18 Şi acum Domnul te-a trimis la bătălie şi ţi-a poruncit: «Porneşte şi nimiceşte pe păcătoşii de Amaleciţi şi războieşte-te cu ei până ce îi vei stârpi cu totul».

19 De ce n’ai ascultat de glasul Domnului, ci ai tăbărît pe pradă şi ai săvârşit ceea ce este urîcios înaintea Domnului?»

20 Răspuns-a Saul lui Samuil: «Ba eu am ascultat de glasul Domnului şi am pornit pe calea pe care Domnul m’a trimis şi am prins pe Agag, regele Amaleciţilor, iar pe Amaleciţi i-am nimicit.

21 Dar poporul a luat din pradă oi şi vite, fruntea celor hărăzite pieirii, ca să le aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău în Ghilgal.»

22 Grăit-a Samuil: «Ţine Domnul la arderile de tot şi la jertfe, atât cât ţine la ascultarea cuvântului său? Iată, ascultarea este mai bună decât jertfa şi supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor!

23 Căci răzvrătirea este la fel cu păcatul vrăjitoriei şi neascultarea este la fel cu închinarea la idoli şi la terafimi, şi pentru că tu ai pus puţin preţ pe cuvântul Domnului atunci şi el te-a coborît pe tine din vrednicia ta de rege peste Israil.»

24 Ci Saul a răspuns lui Samuil: «Păcătuit-am, căci am călcat porunca Domnului şi sfaturile tale, dar pentrucă mă temeam de popor, m’am supus glasului său.

25 Dar acum, te rog, iartă păcatul meu şi întoarce-te cu mine ca să mă închin Domnului!»

26 Samuil însă a zis lui Saul: «Nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă tu ai preţuit puţin cuvântul Domnului şi Domnul te-a coborît pe tine din vrednicia ta de rege peste Israil!»

27 Şi Samuil s’a întors ca să plece. Atunci Saul l-a apucat de poala mantiei şi mantia se rupse.

28 Zisu-i-a Samuil: «Rupt-a Domnul domnia lui Israil astăzi de la tine şi a dat-o unui aproape al tău, care este mai bun decât tine.

29 Şi cel ce este slava lui Israil nu minte şi n’are părere de rău, fiindcă nu este un om, căruia să-i pară rău.»

30 A zis Saul: «Păcătuit-am, dar totuşi dă-mi cinste în faţa bătrânilor poporului meu şi în faţa lui Israil, şi întoarce-te cu mine ca să mă închin Domnului Dumnezeului tău!»

31 Şi s’a întors Samuil cu Saul, iar Saul s’a închinat Domnului.

32 Apoi Samuil a rostit: «Aduceţi la mine pe Agag, regele Amaleciţilor», şi Agag s’a apropiat de el tremurând, dar Agag zicea: «De buuă scamă amărăciunea morţii a trecut».

33 Samuil însă a rostit: «Precum sabia ta a lăsat pe femei fără de copii, tot aşa mama ta să fie între femei lipsită de copii!» Şi Samuil a tăiat pc Agag în bucăţi înaintea Domnului în Ghilgal.

34 Apoi Samuil s’a dus la Rama, iar Saul a pornit la casa lui, în Ghibeea lui Saul.

35 Şi Samuil n’a mai ajuns să vadă pe Saul, până în ceasul morţii sale, iar Samuil era mâhnit pentru Saul, fiindcă Domnului îi părea rău că-l făcuse pe Saul rege peste Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.