×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

RUGĂCIUNEA REGELUI MANASE

Capitolul 1

Manase, regele lui Iuda, s’a rugat Domnului când era rob în Babilon.

1 «Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacob şi al seminţiei lor celei drepte,

2 Care ai făcut cerul şi pământul împreună cu toată podoaba lor,

3 Care ai zăgăzuit marea cu cuvântul poruncii tale, care ai încuiat adâncul pe care l-ai pecetluit cu înfricoşatul şi proslăvitul tău nume,

4 Înaintea căruia cu frică se cutremură toate din pricina atotputerniciei tale! –

5 Căci cine poate să stea în faţa strălucirii slavei tale şi să îndure urgia cu care ameninţi pe cei păcătoşi! –

6 Milostivirea pe care tu ai făgăduit-o este nemăsurată şi necuprinsă,

7 Fiindcă tu, Doamne, eşti prea înalt, îndurat, îndelung răbdător şi mult milostiv şi-ţi pare rău de răutăţile oamenilor.

8 Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepţi, n’ai aşezat pocăinţă pentru cei drepţi, pentru Avraam, pentru Isaac şi pentru Iacob, care n’au păcătuit împotriva ta, ci ai aşezat pocăinţă pentru mine păcătosul,

9 Căci am săvârşit păcate mai multe decât boabele de nisip de pe ţărmul mării, şi fărădelegile mele s’au înmulţit, Doamne, s’au înmulţit încât nu sunt vrednic să ridic ochii şi să privesc înălţimea cerului din pricina mulţimii fărădelegilor mele.

10 Strâns sunt eu de cătuşele cele multe de fier, şi nu pot să ridic capul din pricina păcatelor mele şi n’am tihnă, pentru că ţi-am întărâtat mânia ta şi rău am făcut înaintea ta, căci am aşezat idoli şi chipurile de ocară le-am înmulţit în tempul tău.

11 Şi acum îmi plec genunchiul inimii mele şi mă rog milostivirii tale:

12 Păcătuit-am, Doamne, păcătuit-am şi cunosc greşalele mele!

13 Deci te rog fierbinte: Iartă-mă, Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde din pricina fărădelegilor mele. Nu te întărâta deapururi împotriva mea şi nici nu păstra faptele mele cele rele şi nici nu mă osândi, când voi fi în împărăţia morţii,

14 Ci arată-ţi îndurarea şi, nevrednic fiind eu, mântueşte-mă după mulţimea îndurării tale,

15 Ca să te laud pe tine în toate zilele vieţii mele. Căci pe tine te laudă toate puterile cereşti şi a ta este slava în veci. Amin!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.