×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A MACABEILOR

Capitolul 7

Împăratul Ptolomeu le dă o scrisoare către satrapii şi dregătorii Egiptului, ca Iudeii să se întoarcă în ţară nesupăraţi şi ocrotiţi de stăpânire. Aşezarea unei alte sărbători pentru pomenirea minunatei lor mântuiri. Ridicarea unei columne cu inscripţie şi a unei case de rugăciune.

1 «Împăratul Ptolomeu Filopator trimite satrapilor Egiptului şi tuturor dregătorilor ţârii, închinăciune şi sănătate!

2 Şi noi suntem sănătoşi, şi copiii noştri, iar marele Dumnezeu ne-a dat spor în toate trebile noastre aşa precum am dorit.

3 Unii din sfetnicii noştri de aproape ne-au povăţuit necontenit cu înverşunare, să adunăm grămadă pe toţi Iudeii din cuprinsul împărăţiei şi să-i pedepsim cu pedepse neobişnuite, întocmai ca pe nişte urzitori de răscoală,

4 Înfăţişându-ne că niciodată trebile, din pricina duşmăniei pe care ei o au către toate popoarele, nu vor merge bine, până când nu se va face acest lucru.

5 Din această pricină i-au adus ferecaţi în lanţuri, chinuiţi fiind, ca nişte robi, mai vârtos ca nişte învinuiţi că uneltesc împotriva vieţii împăratului, fără vre-o cercetare sau amănunţită iscodire a lucrurilor, şi s’au apucat să-i ucidă, înverşunaţi mai cu sălbatică cruzime decât în datinile Sciţilor.

6 Pentru această purtare a lor, noi i-am ameninţat foarte tare şi cu blândeţea pe care o avem faţă de toţi oamenii, le-am dăruit viaţa. Şi fiindcă noi ne-am încredinţat că Dumnezeul cel ceresc ocroteşte vădit pe Iudei şi se luptă pentru ei ca un tată pentru fiii săi,

7 Pe urmă, statornica lor prietenie pe care ei au dovedit-o faţă de noi şi faţă de înaintaşii noştri luând-o în seamă, i-am iertat de orişicare vină ar fi fost vinovaţi,

8 Şi am poruncit ca, toţi să se întoarcă în patria lor, şi nimeni să nu le pricinuiască vre-o pagubă nici într’un chip şi nici să-i hulească pentru cele ce fără dreptate s’au întâmplat.

9 Căci să ştiţi că, dacă noi le vom pricinui vre-un rău oarecare sau de-i vom întrista cu ceva, vom avea necontenit protivnic, nu pe un om, ci pe Dumnezeu Cel Prea înalt, care este stăpân peste orice putere, şi care se va răzbuna pe noi, fără ca noi să putem scăpa de el. Fiţi sănătoşi!»

10 Şi după ce au primit scrisoarea aceasta, nu s’au grăbit să plece îndată, ci au rugat pe împărat ca acei care din neamul Iudeilor s’au lepădat de bună voie de Dumnezeul cel sfânt şi de legea lui Dumnezeu să primească prin ei pedeapsa cuvenită,

11 Fiindcă ei ziceau că cei ce au călcat dumnezeeştile porunci din pricina pântecelui nu vor fi niciodată cu credinţă pentru trebile împăratului.

12 Şi fiindcă ei au spus adevărul, el le-a încuviinţat şi le-a dat toată libertatea ca cei ce au călcat poruncile lui Dumnezeu, ori în ce loc din împărăţie s’ar afla, să fie ucişi în voie fără vre-un hrisov de înştiinţare.

13 Şi după ce şi-au făcut urări de plecare unii altora, precum se cădea, preoţii şi tot norodul au pornit de acolo cântând «Aliluia».

14 Potrivit acestei încuviinţări, cine dintre cei pângăriţi din neamul lor le cădea în mână, pe cale, îi pedepseau şi-i omorau dându-i ca pildă.

15 Şi în ziua aceea au omorît mai mult de trei sute de inşi şi au prăznuit-o cu bucurie ca pe o zi de sărbătoare, fiindcă ei omorîseră pe cei fără de lege.

16 Iar ei, care rămăseseră credincioşi până la moarte pentru legea lui Dumnezeu şi care se bucuraseră pe deplin de mântuire, au plecat din oraş încununaţi cu tot felul de flori mirositoare, cu veselie şi cu cântări de laudă, lăudând pe Dumnezeul părinţilor lor, veşnicul mântuitor al lui Israil, cu felurite imne şi cu psalmi.

17 Şi după ce au ajuns la cetatea Ptolemais, care, pentru însuşirea locului, însemnează purtătoare de trandafiri, unde-i aşteptau pe ei corăbiile de şapte zile, după hotărîrea lor cea de obşte,

18 Au făcut acolo ospăţ pentru prăznuirea mântuirii lor, deoarece împăratul cu inimă bună le pusese la îndemână tot ceea ce fiecăruia îi trebuia până să se întoarcă acasă.

19 Şi după ce s’au dat sănătoşi jos din corăbii, cu cântări de mulţumire după cuviinţă, au hotărît tot aşa şi acolo, ca şi aceste zile să fie prăznuite ca zile de sărbătoare, pentru vremea robirii lor între păgâni.

20 Şi ei le-au sfinţit şi printr’o inscripţie săpată pe o columnă, apoi au înălţat pe locul ospăţului o casă de rugăciune şi s’au întors acasă sănătoşi, liberi şi foarte veseli, scăpaţi din primejdii, cu porunca împăratului, pe uscat, pe mare şi pe fluviu.

21 Şi fiindcă dobândiseră mult mai multă putere în faţa vrăjmaşilor decât înainte, ei erau cinstiţi şi de temut şi nici unul din ei n’a fost turburat în averea lui în nici un chip.

22 După acestea cu toţii şi-au dobândit iarăşi averile lor care fuseseră puse la catagrafie, încât cei care aveau câte ceva dintr’ale lor cu mare frică li-l dădeau înapoi, fiindcă marele Dumnezeu a săvârşit până la urmă fapte măreţe pentru mântuirea lor.

23 Proslăvit să fie Mântuitorul lui Israil în veci! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.