×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI IISUS, FIUL LUI SIRAH, SAU „ECLESIASTICUL”

Capitolul 45

Lauda lui Moise şi a lui Aaron. Râvna lui Fineas.

1 Din Iacob, Domnul a scos un om cucernic care era plăcut tuturor, pe Moise, cel iubit de Dumnezeu şi de oameni, a cărui pomenire fie izvor de binecuvântare!

2 Domnul i-a dat lui slavă deopotrivă cu a îngerilor şi mare l-a făcut prin frica pe care duşmanii o aveau de el.

3 Prin cuvintele lui Moise, Domnul a îndeplinit minuni grabnice şi Domnul l-a preamărit pe Moise în faţa împăraţilor, şi i-a dat porunci pentru poporul său şi l-a lăsat să privească mărirea sa.

4 Pentru credincioşia şi blândeţea sa, Domnul l-a ales din toţi muritorii,

5 Şi l-a lăsat să auză glasul său şi să intre în norul de pe munte şi i-a pus în mână poruncile sale, legea vieţii şi a înţelepciunii, ca Iacob să înveţe legământul cu Domnul şi Israil poruncile şi îndreptările sale.

6 Apoi a ridicat pe Aaron, sfânt asemenea lui Moise, şi frate cu el, din seminţia lui Levi.

7 Şi a făcut cu el legământ veşnic şi i-a dat preoţia în popor şi l-a împodobit cu strălucită podoabă şi l-a încins cu veşmântul de slavă.

8 Şi l-a îmbrăcat cu frumuseţe desăvârşită şi i-a hărăzit veşmintele slujbei lui, hărăzindu-i veşmântul coapselor şi tunica şi efodul.

9 Şi a cusut de veşmânt, jur-împrejur, rodii şi printre ele clopoţei de aur, ca să sune când mergea şi să se auză în templul Domnului, ca o pomenire a fiilor poporului.

10 L-a îmbrăcat cu un veşmânt sfânt, lucru făcut cu meşteşug, ţesut din aur şi din porfiră violetă şi stacojie; apoi i-a dat engolpionul cu Urim şi Tumim, ţesut din fire stacojii, lucru de mare meşter,

11 Având pietre scumpe săpate ca peceţile şi înscăunate în aur, de mâna unui meşter săpător, ca să pomenească numele scrise pe ele ale celor douăsprezece seminţii ale lui Israil.

12 După aceea, i-a pus pe mitră o cunună de aur, cu aceste cuvinte săpate: «Sfânt lui Dumnezeu», care era podoabă de mare cinste, lucru desăvârşit, desfătând ochii ca un odor slăvit.

13 Nimic asemenea n’a fost înaintea lui şi nu va mai fi niciodată; nici un străin nu s’a îmbrăcat în aceste odăjdii, ci numai fiii lui Aaron şi urmaşii lui, din veac în veac.

14 Jertfele Domnului trebuiau aduse de două ori în fiecare zi, fără încetare.

15 Şi Moise l-a aşezat în cinstea lui şi l-a uns pe el cu untdelemn sfânt. Şi acesta a fost pentru el un legământ veşnic, ca şi pentru neamul lui, cât vor ţine zilele cerului, ca să slujească înaintea Domnului şi să împlinească toată slujba preoţiei şi să binecuvânteze poporul întru numele Domnului.

16 Şi Domnul l-a ales dintre toţi cei vii, ca să-i aducă arderi de tot şi jertfe grase şi să-i ardă pe jertfelnic tămâia cu bun miros, spre pomenire, şi să jertfească cele de nevoie pentru ispăşirea păcatelor poporului.

17 Şi i-a dat poruncile sale şi putere să tâlcuiască legea şi să judece şi să înveţe pe Iacob căile dreptăţii şi să-i vâre în minte lui Israil înţelegerea rânduielilor.

18 Dar nişte oameni de neam străin s’au învrăjbit împotriva lui şi l-au pizmuit, pe când erau în pustie; aceştia au fost oamenii oare ţineau cu Datan şi cu Abiram şi ceata lui Core, aprinsă şi năvalnică.

19 Văzut-a Domnul şi s’a scârbit şi aceia au pierit în arşiţa mâniei lui, căci el a făcut minuni împotriva lor şi i-a nimicit cu văpaia focului său.

20 Atunci el a sporit slava lui Aaron şi i-a întărit lui ca moştenire şi i-a dăruit, ca parte a lui, pârga roadelor pământului şi i-a poruncit să mănânce jertfele Domnului.

21 De asemenea pâinile punerii înainte sunt partea lui şi dar pentru el şi pentru urmaşii săi;

22 Însă el să nu aibă parte de moştenire şi să nu stăpânească pământ în mijlocul poporului, fiindcă Domnul însuşi este partea şi moştenirea lui, în mijlocul fiilor lui Israil.

23 Fineas, apoi, fiul lui Eleazar, a ajuns, al treilea, la cinste, prin râvna lui puternică, fiindcă, fiind plin de zel pentru Dumnezeul a toate, s’a arătat statornic când cu răzvrătirea poporului şi, fiind cu inimă vitează, el a dobândit ispăşire pentru Israil.

24 Drept aceea, făcutu-s’a cu el legământ de pace, ca să fie căpetenie preoţilor şi poporului şi ca arhieria să fie pururea numai a lui şi a urmaşilor lui.

25 A fost de asemenea şi legământul cu David, fiul lui Iesei, din seminţia lui Iuda; dar moştenirea regelui trece din fiu în fiu, pe când moştenirea lui Aaron merge deavalma la toţi urmaşii săi.

26 Ci acum, o, preoţilor, dăruiască-vă Domnul înţelepciune în inimile voastre ca să judecaţi poporul lui cu dreptate şi să nu se irosească norocul lui şi nici slava lui, până în vremurile cele mai depărtate!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.