×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 5

Răsplata celor drepţi şi pedeapsa celor păcătoşi.

1 Atunci cel drept va sta cu multă îndrăzneală înaintea celor ce l-au prigonit şi au dispreţuit ostenelile sale.

2 Iar ei, văzându-l, se vor turbura cu cumplită frică şi se vor minuna de minunea mântuirii dreptului.

3 Ei vor zice, căindu-se în inima lor şi gemând întru strâmtorarea duhului lor: acesta este pe care-l aveam altădată de batjocură şi tobă de ocări.

4 Nebunii de noi! Am socotit viaţa lui o căpială şi moartea lui o ticăloşie.

5 Şi iată cum a fost socotit între fiii lui Dumnezeu şi partea lui între sfinţi!

6 Aşa dar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n’a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu ne-a răsărit.

7 Ne-am săturat de cărările fărădelegii şi ale pierzării, am străbătut pustietăţi neumblate, iar calea Domnului n’am cunoscut-o.

8 Ce folos ne-a adus trufia? La ce ne-a slujit bogăţia şi toată fala ei?

9 Toate acestea au trecut ca umbra şi ca o veste care se duce pe aci încolo.

10 Au trecut la fel cu corabia care răzbate marea învolburată şi a cărei brazdă în apă nu poţi s’o mai găseşti, şi nici locul coapselor ei, în mijlocul valurilor;

11 Sau ca pasărea ce zboară în aer şi a cărei călătorie nu lasă nici un semn; căci ea, bătând cu aripile vântul cel uşor şi despicându-l cu avântul pornirii, îşi taie cale prin mişcarea penelor, iar după aceea nimic nu mai arată pe unde a trecut;

12 Sau la fel cu săgeata care zboară spre locul însemnat, iar aerul pe care l-a spintecat se împreună la loc şi nu poţi să mai ştii care i-a fost urma.

13 Tot aşa şi noi ne-am născut şi am isprăvit cu viaţa şi nu putem să arătăm nici un semn de faptă bună, ci întru răutatea noastră ne-am risipit.

14 Într’adevăr nădejdea celui nelegiuit este ca praful pe care-l spulberă vântul, este ca pâcla subţire pe care o împrăştie vijelia, ca fumul pe care-l suflă o adiere şi ca amintirea, care se destramă, a unui oaspete de o singură zi.

15 Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei.

16 Drept aceea, primi-vor din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea strălucitoare, căci el îi va ocroti cu dreapta sa şi cu braţul său, asemenea unui scut, îi va acoperi.

17 El va face arme din mânia sa şi cu ele va întări făptura mâinilor sale, ca să răsplătească vrăjmaşilor.

18 Din dreptate el îşi va face platoşă şi din judecata cea nefăţarnică îşi va face coif.

19 Din sfinţenia sa va face pavăză nebiruită,

20 Iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuţită, şi lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte.

21 Săgeţile fulgerului său vor porni bine îndreptate şi vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor.

22 Mânia lui, ca o praştie, va azvârli noian de grindină; apele mării se vor întărâta asupra lor şi râurile îi vor înneca vijelios.

23 Duhul puterii dumnezeeşti se va ridica împotriva lor şi ca viscolul îi va vântura. Astfel, fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.