×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 14

Omul s’a închinat de la început la idoli din pricina deşartei măriri omeneşti. Această închinare a fost cursă pentru el.

1 Altul, voind să meargă pe apă şi să călătorească prin cumplitele valuri, se roagă la un lemn mai şubred decât luntrea care îl duce.

2 Această luntre a fost născocită de pofta de câştig şi a întruchipat-o agerimea lucrătorului.

3 Ci, o, Părinte, pronia ta o cârmueşte, tu, care ai deschis cărări în mare şi drum nerătăcitor în volbura valurilor.

4 Şi cu aceasta arătat-ai că poţi să mântueşti din orice primejdie, aşa încât cineva, chiar fără să aibă ştiinţa corăbierului, să poată porni pe mare. Tu nu voieşti ca prea înţeleptele tale lucrări să rămână deşarte, de aceea oamenii, încredinţându-şi viaţa unui lemn de tot slab,

5 Trec prin valuri pe o plută şi scapă de moarte.

6 Iar de demult, când au pierit trufaşii uriaşi, nădejdea întregii lumi a scăpat într’o barcă, şi barca, îndrumată de mâna ta, a lăsat omenirii sămânţa urmaşilor.

7 Şi binecuvântat este lemnul care slujeşte la o trebuinţă binecuvântată.

8 Dar idolul făcut de mâna omenească este blestemat, şi el şi acel ce l-a făcut: acesta pentru că l-a făcut, iar idolul pentru că. stricăcios fiind, i s’a zis Dumnezeu.

9 Căci Dumnezeu urăşte deopotrivă şi pe nelegiuit şi nelegiuirea lui.

10 Lucrul şi lucrătorul fi-vor deopotrivă pedepsiţi.

11 Pentru aceea, idolii neamurilor vor fi cercetaţi spre pieire, fiindcă, deşi sunt făpturi, au ajuns urîciune, sminteală pentru sufletele oamenilor şi laţ pentru picioarele celor fără de minte.

12 Gândul plăsmuirii de idoli a fost începutul aprinderii spre desfrâu, şi născocirea lor a fost pierderea vieţii.

13 Fiindcă n’au fost de la început şi nu vor fi totdeauna.

14 Prin deşartă mărire omenească au intrat în lume, astfel că apropiatul lor sfârşit este hotărît înaintea lui Dumnezeu.

15 Un tată, întristându-se cu amară jale pentru feciorul său răpit degrabă, i-a făcut chipul, şi pe acest fecior răposat a prins să-l cinstească asemenea unui dumnezeu şi a rânduit celor din casa sa taine şi slujbe sfinte.

16 După aceea, cu vremea, întărindu-se acest păgânesc obicei, s’a păzit ca o lege şi, din poruncile tiranilor, a ieşit cinstirea chipurilor cioplite.

17 Când popoarele nu puteau să-i cinstească de faţă, pentru că locuiau departe, făceau o asemuire după chipul depărtat şi potriveau un chip văzut al împăratului prea cinstit, aşa încât să dea celui ce nu era de faţă aceleaşi sârguincioase închinăciuni ca şi cum ar fi de faţă.

18 Şi pentru izbânda acestei închinări, cei ce erau neştiutori au fost şi ei împinşi de pofta de slavă a meşterului.

19 Pentru că el, voind să placă stăpânitorului, şi-a pus tot meşteşugul ca să facă asemănarea cât mai frumoasă.

20 Iar gloatele, înşelându-se din frumuseţea lucrului, l-au socotit acum ca dumnezeu pe cel ce mai înainte îl cinsteau ca pe un om.

21 Şi aceasta a fost o înşelăciune pentru viaţa oamenilor, că ei, bătuţi de nevoi sau robiţi de tiranie, au dat pietrelor şi lemnelor numele ce nu se poate da la nimic de pe pământ.

22 Apoi n’a fost destul că au rătăcit întru cunoaşterea lui Dumnezeu, ci, vieţuind – din întunericul minţii lor – în război necurmat, au numit pace atâtea rele.

23 Ei făceau slujbe în care ucideau chiar pe copiii lor, sau săvârşeau taine ascunse sau beţii nebuneşti după barbare obiceiuri.

24 Şi nici viaţa, nici căsătoriile nu le mai păzeau curate, ci unul pe altul ucidea prin viclenie sau îl batjocorea prin desfrânare.

25 Toate se învălmăşesc întru sânge şi ucidere, întru furtişag şi vicleşug, întru stricăciune şi necredinţă, întru răzvrătire şi jurământ strâmb,

26 Întru prigonirea celor buni şi uitarea binefacerilor primite, întru pângărirea sufletelor şi răsturnarea trupeştilor nevoi, întru turburarea căsătoriilor şi desfrânare şi dezmăţare sub ochii tuturor.

27 Căci închinăciunea idolilor, care nici n’ar trebui pomeniţi, este începutul a tot răul şi pricina şi sfârşitul.

28 Desfătările lor sunt nişte bucurii smintite, proorociile lor sunt mincinoase, ei trăiesc întru nedreptate şi jură strâmb ou uşurinţă.

29 Ca unii care nădăjduesc în idolii cei fără de suflet când jură strâmb, ei nu se tem că li se va dovedi nedreptatea.

30 Şi din două părţi pedeapsa va da peste ei: întâi pentru că au cugetat sucit despre Dumnezeu, închinându-se idolilor, şi al doilea pentru că au jurat vicleneşte pe nedreptul, dispreţuind sfinţenia.

31 Căci nu puterea idolilor pe care s’au jurat, ci pedeapsa cuvenită păcătoşilor, aceea prigoneşte pururea păcatul celor ce au greşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.