×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

Capitolul 12

Înţelepciunea pedepseşte pe Canaaniţi, dar le dă prilej de pocăinţă.

1 Duhul tău cel fără stricăciune este întru toate.

2 Pentru aceea pedepseşti cu măsură pe cei ce cad şi, când păcătuesc, le deschizi ochii şi-i dojeneşti, ca să se lase de răutatea lor şi să crează întru tine, Doamne.

3 De locuitorii cei de demult ai sfântului tău pământ te-ai scârbit.

4 Căci făceau lucruri urîcioase, vrăjitoreşti şi aduceau jertfe necurate,

5 Omorînd fără milă pe prunci, mâncând carne omenească şi adăpându-se cu sânge; pe aceşti jertfitori spurcaţi,

6 Şi părinţi ucigaşi ai unor prunci fără de apărare, ai voit să-i nimiceşti prin mâinile părinţilor noştri,

7 Aşa încât acest pământ, care este mai de cinste înaintea ta decât toate celelalte, să primească – vrednici locuitori – pe fiii lui Dumnezeu.

8 Dar şi pe aceia ca pe nişte oameni i-ai iertat şi le-ai trimis, ca soli ai oştirii tale pedepsitoare, tăuni care înţeapă, ca să-i ucidă cu încetul.

9 Nu pentru că doar n’ai fi putut supune, cu război, pe cei necredincioşi celor drepţi sau să-i pierzi dintr’o dată cu groaznice fiare sau cu o poruncă scurtă,

10 Ci ai judecat să-i iei cu domolul, dându-le loc de pocăinţă, deşi bine ştiai că neamul lor este viclean şi răutatea lor este firească şi sădită înlăuntru şi că gândul lor nu se va schimba în veac,

11 Pentru că din început a fost sămânţă blestemată. Apoi nici pentru aceea că te-ai teme de cineva, te-ai arătat îndelung răbdător cu păcatele lor.

12 Căci cine ar putea să-ţi zică: «Ce-ai făcut?» Sau cine va sta împotriva judecăţii tale? Sau cine te va scoate vinovat pentru neamurile cele pierite, pe care tu însuţi le-ai făcut? Sau cine se va ridica împotriva ta cu proces pentru oamenii cei nedrepţi?

13 Că nu este alt Dumnezeu afară de tine, care să aibă grijă de toate şi căruia să i dovedeşti că judecăţile tale sunt totdeauna drepte.

14 Nu este nici împărat, nici stăpânitor care să poată să ridice ochii în faţa ta şi să-ţi ceară socoteală pentru cei pe care i-ai nimicit.

15 Ci, fiind drept, toate le cârmueşti cu dreptate şi socoteşti lucru nepotrivit cu puterea ta ca să osândeşti pe cel ce nu trebue pedepsit.

16 Puterea ta este începutul dreptăţii şi, pentru că eşti stăpân a toate, către toţi cu îngăduială te arăţi.

17 Arăţi tăria ta celor ce nu cred în atotputernicia ta şi înfrângi cutezanţa celor ce o cunosc.

18 Stăpân al puterii precum eşti, judeci cu blândeţe şi ne cârmueşti cu multă cruţare, căci la tine e puterea, când voieşti.

19 Prin lucruri ca acestea ai învăţat pe poporul tău că cel drept trebue să fie iubitor de oameni şi ai dat fiilor tăi bună nădejde că le laşi timp să se pocăiască de păcate.

20 Că, de vreme ce ai pedepsit cu atâta încetineală şi îngăduinţă pe duşmanii slujitorilor tăi, deşi erau vinovaţi până Ia moarte, dându-le timp şi loc să se abată de la nelegiuirea lor,

21 Atunci cu câtă luare aminte judeci tu pe robii tăi, ai căror părinţi primit-au de la tine jurămintele şi legămintele unor strălucite făgăduinţe!

22 Deci, când ne mustri, tu baţi pe vrăjmaşii noştri de mii de ori mai mult, ca să ţinem în seamă bunătatea ta, când judecăm; iar când suntem judecaţi să nădăjduim în îndurarea ta.

23 Drept aceea pe cei nedrepţi ce şi-au trăit viaţa nebuneşte i-ai pedepsit cu însăşi ale lor fapte urîcioase.

24 Căci au mers atât de departe pe căile rătăcirii, încât socoteau drept dumnezei dobitoacele cele mai respingătoare, înşelându-se ca pruncii cei fără de înţelepciune.

25 Pentru aceea, ca unor prunci fără de minte le-ai trimis o pedeapsă batjocoritoare.

26 Iar cei ce nu s’au pătruns de această certare de batjocură simţi-vor o pedeapsă vrednică de Dumnezeu.

27 Suferind şi turburându-se cu ceea ce ei socoteau a fi dumnezei, au cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat, pe care altădată au zis că nu-l cunosc; pentru aceea osânda cea mai de pe urmă a venit asupra lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.