×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A LUI EZDREA

Capitolul 9

Judecarea pricinii celor căsătoriţi cu femei streine. Citirea legii lui Moise. Veselia poporului.

1 Apoi sculându-se Ezdra din curtea templului, se îndreptă spre casa lui Iohanan, fiul lui Eliaşib,

2 Şi mâind acolo, pâine n’a mâncat şi apă n’a băut, jelind fărădelegile cele mari ale poporului.

3 Şi au fost chemaţi cei din toată Iudeea şi Ierusalimul, cei ce fuseseră în robie, să se adune la Ierusalim,

4 Iar câţi nu se vor înfăţişa în două ori trei zile, după hotărîrea căpeteniilor cârmuitoare, bunurile lor să fie luate şi ei să fie daţi afară din poporul celor ce fuseseră în robie.

5 Şi în timp de trei zile toţi cei din seminţia lui Iuda şi a lui Veniamin se strânseră în Ierusalim, în luna a noua, în ziua a douăzecea a lunii.

6 Şi tot poporul s’a aşezat jos în curtea templului, tremurând din pricina ploilor.

7 Atunci, sculându-se, Ezdra le cuvântă: «Voi aţi săvârşit fărădelege şi v’aţi însurat cu femei de alt neam, adăogând la păcatul lui Israil.

8 Şi acum mărturisiţi-vă Domnului Dumnezeului părinţilor voştri,

9 Şi faceţi voia lui, şi despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile cele de alt neam.»

10 Atunci tot norodul strigă cu mare glas şi răspunse: «Vom face aşa cum ne porunceşti!»

11 «Ci fiindcă este mult norod şi vreme ploioasă şi nu putem sta afară şi nu-i un lucru de o zi două, fiindcă mult am păcătuit în lucrul acesta,

12 Să stea căpeteniile, în locul norodului, şi toţi cei care din aşezările noastre s’au însurat cu femei streine să vină la vremea hotărîtă,

13 Cu bătrânii şi judecătorii fiecărei aşezări, ca nu cumva să se aprindă din această pricină împotriva noastră urgia lui Dumnezeu.»

14 Ci numai Ionatan, fiul lui Azael, şi Iahzeia, fiul lui Ticva, fură împotrivă, iar Meşulam şi Şabetai levitul îi sprijineau.

15 Dar cei ce fuseseră în robie împliniră porunca.

16 Atunci preotul Ezdra îşi alese bărbaţi, capi de familii din fiecare familie, – toţi însemnaţi pe nume, – şi începură să judece la luna nouă, în luna a zecea, pentru lămurirea pricinii.

17 Şi până la luna nouă din luna întâia duseră la capăt pricina cu bărbaţii care se însuraseră cu femei streine.

18 Şi dintre preoţii cei ce se strânseră laolaltă găsiră însuraţi cu femei streine:

19 Din fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi din fraţii lui: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia,

20 Care se legară prin cuvânt că vor goni femeile lor şi vor aduce berbeci ca jertfă pentru ispăşirea păcatului lor.

21 Şi din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia. Din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Azaria.

22 Din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismail, Natanail, Ochidilos şi Raltas.

23 Şi dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia, acesta este Chelita, Petahia, Iuda şi Iona.

24 Dintre cântăreţi: Eliaşib, şi Zacur.

25 Dintre portari: Şalum, Telem şi Uri,

26 Dintre fiii lui Israil. Din fiii lui Paroş: Ramia, Izia, Malchia, Miiamim, Eleazar, Miheia şi Benaia.

27 Din fiii lui Elam: Matania, Zaharia Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie.

28 Din fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza.

29 Din fiii lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai şi Atlai.

30 Din fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Asael şi Ieremot.

31 Din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase.

32 Din fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon şi Şemaria.

33 Din fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Manase şi Şimei.

34 Din fiii lui Bigvai: Ieremia, Maadai, Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Vania, Meremot, Eliaşib, Matania, Iaasai, Binui, Şimei, Şelemia, Natan. Şi din fiii lui Azur: Şasai, Azareel, Şalum, Amaria şi Iosif.

35 Din fiii lui Nebo: Matatia, Zabad, Iadai, Ioil şi Benaia.

36 Toţi aceştia se însuraseră cu femei streine, şi le lepădară împreună cu copiii.

37 Astfel preoţii şi leviţii, împreună cu Israiliţii care se aflau în Ierusalim şi în împrejurimile lui, şi fiii lui Israil, se aşezară la lună nouă, în luna a şaptea, în locurile lor.

38 Şi tot norodul se adună într’un singur gând, în câmpul de dinaintea porţii de răsărit a templului,

39 Şi ziseră lui Ezdra, preotul şi învăţătorul, să aducă legea lui Moise care a fost dată de Domnul Dumnezeul lui Israil.

40 Atunci Ezdra preotul aduse legea la tot norodul, bărbaţi şi femei, şi la toţi preoţii ca să asculte, la luna nouă, în luna a şaptea,

41 Şi au citit-o în câmpul de dinaintea porţii templului, de dimineaţă şi până la amiază, înaintea bărbaţilor şi a femeilor, şi tot norodul luă aminte la lege.

42 Şi Ezdra, preotul şi învăţătorul de lege, stătea pe o podină de lemn pregătită pentru acesta pricină,

43 Iar înaintea lui stătea de-a dreapta Matatia, Şema, Anaia, Azaria, Urie, Hilchia, şi Maaseia;

44 Iar la stânga: Pedaia, Misail, Malchia, Haşum, Haşbadana şi Zaharia.

45 Iar când luă Ezdra cartea legii înaintea norodului, căci el stătea cu slavă înaintea poporului,

46 Şi deschise legea, toţi se sculară în picioare. Atunci proslăvi Ezdra pe Domnul Dumnezeul cel Prea înalt, pe Domnul Savaot Atotţiitorul,

47 Iar tot norodul strigă: «Amin!» Şi ei ridicând în sus mâinile, căzură la pământ şi se închinară Domnului.

48 Şi Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabatai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia şi leviţii învăţau legea Domnului şi o citeau poporului.

49 Atunci ocârmuitorul ţării zise lui Ezdra preotul şi cărturarul şi tuturor leviţilor care învăţau poporul întru toate:

50 «Ziua aceasta este sfântă Domnului» – şi toţi plângeau când ascultau legea –

51 «Duceţi-vă şi mâncaţi bucate grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi în dar şi celor ce nu au.

52 Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul! Nu vă întristaţi fiindcă Domnul vă va proslăvi!»

53 Şi leviţii porunceau întregului popor şi ziceau: «Ziua aceasta este sfântă! Nu vă întristaţi!»

54 Atunci tot norodul purcese să mănânce şi să bea şi să se veselească şi să trimită daruri şi celor sărmani şi se veseliră înult,

55 Insuflaţi de cuvintele pe care le învăţaseră. Apoi se adunară laolaltă…

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.