×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A LUI EZDREA

Capitolul 5

Întoarcerea în patrie.

1 După acestea, au fost aleşi ca să se întoarcă în patrie capii familiilor după seminţiile lor, femeile lor, fiii şi fiicele lor, robii şi roabele lor împreună cu dobitoacele lor.

2 Şi Dariu a trimis o mie de călăreţi ca să-i însoţească şi să-i aşeze în Ierusalim cu pace, cu muzici, cu timpane şi cu flaute.

3 Şi toţi fraţii s’au veselit la plecarea lor, iar împăratul le-a îngăduit să plece cu ei.

4 Iată şi numele bărbaţilor, capi de familii din seminţii, care au pornit în ţinuturile lor:

5 Preoţii, fiii lui Fineas, feciorii lui Aaron, Iosua, fiul lui Ioţadac, fiul lui Seraia, Ioachim, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiil din casa lui David, din neamul lui Fares, din seminţia lui Iuda,

6 Cel care a grăit înaintea lui Dariu, împăratul Perşilor, cuvinte înţelepte în anul al doilea al împărăţiei lui, în luna lui Nisan, întâia lună a anului.

7 Iată şi Iudeii care au ieşit din streina robie, în care îi adusese în Babilon Nabucodonosor, împăratul Babilonului,

8 Şi cei ce s’au întors în Ierusalim şi în tot cuprinsul Iudeei, fiecare în cetatea lui, cei ce au venit cu Zorobabel şi cu Iosua, cu Neemia, Azaria, Raamia, Na-hamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana, căpeteniile lor.

9 Iată numele oamenilor din popor şi cârmuitorii lor: Fiii lui Paroş, două mii o sută şaptezeci şi doi; fiii lui Şefatia, patru sute şaptezeci şi doi;

10 Fiii lui Arah, şapte sute cincizeci şi şase;

11 Fiii lui Pahat-Moab, adică fiii lui Iosua şi ai lui Iacob, două mii opt sute doisprezece;

12 Fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci; fiii lui Harim, şapte sute cinci; fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi opt;

13 Fiii lui Bebai, şase sute treizeci şi trei; fiii lui Azgad, trei mii trei sute douăzeci şi doi;

14 Fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte; fiii lui Bigvai, două mii şase sute şase; fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;

15 Fiii lui Ater, adică cei din familia lui Iezechia, nouăzeci şi doi. Oamenii din Cheila şi din Azeca, şaizeci şi şapte. Fiii lui Azur, patru sute treizeci şi doi;

16 Fiii lui Anania, o sută unu; fiii lui Haşum, treizeci şi doi; fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei; fiii lui Harif, o sută doisprezece.

17 Oameni din Beter, trei mii cinci; oameni din Betleem, o sută douăzeci şi trei;

18 Oameni din Netofa, cincizeci şi cinci; oameni din Anatot, o sută cincizeci şi opt;

19 Oameni din Betazmavet, patruzeci şi doi; oameni din Chiriat-Iearim, douăzeci şi cinci; oameni din Chefira şi Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;

20 Oameni din Hadaşa şi Modein, patru sute douăzeci şi doi; oameni din Rama şi Gheba, şase sute douăzeci şi unu;

21 Oameni din Micmas, o sută douăzeci şi doi; oameni din Betel şi Ai, cincizeci şi doi. Fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase.

22 Oameni din Lod, Hadid şi Ono, şapte sute douăzeci şi cinci; oameni din Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci.

23 Fiii lui Senaa, trei mii trei sute treizeci.

24 Preoţii: Fiii lui Iedaia, adică familia lui Iosua, împreună cu neamul lui Eliaşib, nouă sute şaptezeci şi doi; familia lui Imer, o mie cincizeci şi doi;

25 Familia lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; fiii lui Harim, o mie şaptesprezece

26 Leviţii: Familia lui Iosua, Cadmiel, Binui şi Hodavia, şaptezeci şi patru.

27 Şi sfinţiţii cântăreţi, familia lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.

28 Portarii: Fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi nouă.

29 Robii templului: Fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba;

30 Fiii lui Acub, fiii lui Cuta, fiii lui Chitab, fiii lui Catua, fiii lui Hagab, fiii lui Şalmai, fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel;

31 Fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Caseba, fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Hasra, fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim, fiii lui Nefisim, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Asur, fiii lui Parachim. fiii lui Baţlut;

32 Fiii lui Mehida, fiii lui Cuta, fiii lui Harşa, fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah, fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

33 Fiii robilor lui Solomon: Fiii lui Hasoferet, fiii lui Perida, fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidei, fiii lui Şefatia;

34 Fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Saroti, fiii lui Maaseia, fiii lui Gas, fiii lui Adus, fiii lui Afera, fiii lui Barodis, fiii lui Safat, fiii lui Amon.

35 Toţi robii templului şi fiii robilor lui Solomon au fost trei sute şaptezeci şi doi.

36 Iată cei care au pornit din Tel-Melah şi din Tcl-Harşa, Cherub-Adan şi Imer,

37 Şi cei ce n’au putut să arate că familiile şi neamurile lor fac parte din Israil: fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.

38 Şi dintre preoţii care erau în slujba preoţiei, dar nu s’au găsit în catastive: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Iadua, cel care luase de soţie pe una din fetele lui Barzilai şi care îi luase şi numele.

39 Şi când s’a cercetat cu amăruntul spiţa neamului lor şi n’au fost aflaţi în catastive, au fost daţi afară din preoţie.

40 Atunci Neemia ocârmuitorul le-a poruncit să nu mai ia parte din darurile sfinte, până când nu se va îmbrăca arhiereul cu Urim şi Tumim.

41 Şi toată obştia lui Israil de la doisprezece ani şi mai mari, afară de robi şi roabe, a fost de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci. Iar robii şi roabele erau şapte mii trei sute şi trei zeci şi şapte; psalţi şi cântăreţi două sute patruzeci şi cinci.

42 Cămile, patru sute treizeci şi cinci; cai, şapte sute treizeci şi şase; catâri, două sute patruzeci şi cinci; şi asini, cinci mii şi cinci sute douăzeci şi cinci.

43 Şi când au ajuns ei la templul Domnului din Ierusalim, unii dintre capii familiilor au făcut făgăduinţă, ca după puterile lor să ridice templul pe acelaşi loc,

44 Şi să dea în vistieria templului, pentru lucru, o mie de mine de aur, cinci mii de mine de argint şi o suta de odăjdii preoţeşti.

45 Apoi preoţii şi leviţii şi cei din poporul Ierusalimului şi din vecinătatea lui, precum şi sfinţiţii cântăreţi şi portarii şi întreg Israilul s’au aşezat în satele lor.

46 Şi când an ajuns în luna a şaptea şi fiii lui Israil se aflau fiecare întru ale sale, s’au strâns laolaltă în câmpul porţii celei dintâi care este poarta de la răsărit,

47 Arhiereul Iosua, fiul lui Ioţadac, şi fraţii lui, preoţii şi Zorobabel, fiul lui Salatiil, şi fraţii lui, au pornit să pregătească jertfelnic pentru Dumnezeul lui Israil,

48 Ca să aducă pe el arderi de tot, precum este scris în cartea lui Moise, omul lui Dumnezeu.

49 Atunci s’au adunat împotriva lor unele dintre popoarele păgâne ale ţării. Dar ei ridicară jertfelnicul pe locul său şi se împotriviră cu tărie, cu toată duşmănia popoarelor ţării împotriva lor şi aduseră jertfă la vreme şi arderi de tot Domnului, dimineaţa şi seara.

50 Atunci prăznuiră ei sărbătoarea corturilor precum este rânduită în lege, cu jertfe în fiecare zi după cuviinţă,

51 Apoi aduseră prinoase neîncetate şi jertfe în zilele de Sâmbătă şi la zi-întâile lunilor şi la toate sfinţitele praznice,

52 Şi pentru toţi care făgăduiseră vre un dar de bună voie lui Dumnezeu. Şi ei începură să aducă jertfă lui Dumnezeu la zi-întâi a lunii celei noi din luna a şaptea, cu toate că templul lui Dumnezeu nu fusese încă zidit.

53 Şi dădură argint pietrarilor şi dulgherilor şi mâncare, băutură şi untdelemn Sidonienilor şi Tirienilor ca să le care cedri din Liban şi să-i aducă cu plutele până la portul Iafa, potrivit cu încuviinţarea scrisă dată lor de Cirus, împăratul Perşilor.

54 Iar în anul al doilea după sosirea lor la templul Domnului din Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Salatiil, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, şi fraţii lui, preoţii şi leviţii şi toţi cei care veniseră din robie în Ierusalim, începură lucrul.

55 Şi la zi-întâi a lunii a doua, în anul al doilea, după sosirea lor în Iudeea şi în Ierusalim, puseră temelia templului Domnului.

56 Şi pe leviţii de la douăzeci de ani şi mai în vârstă îi puseră supraveghetori la zidirea templului Domnului, iar Iosua şi feciorii lui şi fraţii lui, Cadmiel cu fiii şi fraţii lui Hodavia şi fiii lui Iuda, fiul lui Henadad, cu fiii şi fraţii lui, toţi leviţii laolaltă se prinseră la lucru pentru templul Domnului.

57 Şi pe când meşterii clădeau templul Domnului, preoţii stăteau înveşmântaţi în odăjdii cu muzici şi cu trâmbiţe, iar leviţii, fiii lui Aaron, cu chimvale cântau Domnului şi-l proslăveau după rânduiala lui David, împăratul lui Israil.

58 Şi cântau cu glas mare pesne, proslăvind pe Dumnezeu, «fiindcă mila lui şi slava lui pentru tot Israilul ţine în veac»!

59 Şi tot norodul suna din trâmbiţe şi striga cu glas mare, preamărind pe Domnul la ridicarea templului Domnului.

60 Şi cei mai bătrâni dintre preoţi şi dintre leviţi şi capii familiilor, care văzuseră templul cel dintâi, veniră acum la zidirea celui de-al doilea, cu plângere şi cu tânguire mare,

61 Însă erau multe trâmbiţe şi vuet mare de glasuri de veselie,

62 Încât norodul nu putea să mai osebească trâmbiţile de strigătele de tânguire, fiindcă gloata sufla vârtos din trâmbiţe, de se auzea de departe.

63 Şi când auziră vrăjmaşii seminţiei lui Iuda şi Veniamin, veniră să afle ce înseamnă glasul acesta al trâmbiţelor.

64 Şi aflară că cei ce se întorseseră din robie zidesc templu închinat Domnului Dumnezeului lui Israil.

65 Şi îndreptându-se către Zorobabel şi către Iosua şi către capii familiilor, au grăit către ei: «Să clădim şi noi împreună cu voi,

66 Fiindcă şi noi la fel slujim Dumnezeului vostru şi aducem jertfă din vremea lui Salmanasar, împăratul Asirienilor, care ne-a strămutat pe noi aici!»

67 Atunci le-au răspuns lor Zorobabel şi Iosua, împreună cu căpeteniile seminţiilor lui Israil: «Nu cu voi vom ridica noi templu pentru Dumnezeul nostru,

68 Ci noi singuri vom zidi templu Dumnezeului lui Israil, după cele ce ne-a rânduit nouă Cirus, împăratul Perşilor!»

69 Atunci popoarele din ţară împresurară şi siliră pe Iudei să oprească zidirea,

70 Şi fiindcă ele făceau sfaturi şi răscoale, împiedicară sfârşirea zidirii în toată vremea vieţii lui Cirus. Şi astfel ei se lăsară de zidit, timp de doi ani, până în vremea împărăţiei împăratului Dariu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.