×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A TREIA A LUI EZDREA

Capitolul 2

Cirus, împăratul Perşilor, dă poruncă pentru rezidirea templului din Ierusalim.

1 În anul întâi al împărăţiei lui Cirus, împăratul Perşilor, ca să se adeverească astfel cuvântul Domnului cel grăit prin gura proorocului Ieremia, trezit-a Domnul duhul lui Cirus, împăratul Perşilor, şi el a vestit în toată împărăţia sa prin grai şi prin scris:

2 Aşa grăieşte Cirus, împăratul Perşilor: «Domnul Dumnezeul lui Israil, Domnul Cel Prea înalt, m’a pus pe mine împărat al lumii şi mi-a poruncit ca să-i zidesc templu în Ierusalimul cel din Iudeea.

3 Deci oricare din voi este din norodul lui – Domnul Dumnezeul lui să fie cu el! – să se sue în Ierusalimul cel din Iudeea şi să zidească templul Dumnezeului lui Israil, Domnul cel ce sălăşlueşte în Ierusalim.

4 Drept aceea, câţi locuesc în partea locului, oamenii ţinutului aceluia să-i ajute cu aur, cu argint şi cu daruri de cai şi vite, pe lângă alte daruri pentru templul Domnului din Ierusalim.»

5 Atunci căpeteniile seminţiilor lui Iuda şi Veniamin, preoţii şi leviţii şi toţi acei cărora Domnul le trezise duhul, purceseră să se sue şi să zidească templul Domnului din Ierusalim.

6 Şi toţi vecinii îi ajutară cu de toate: cu aur şi cu argint, cai şi vite, şi cu nenumărate daruri făcute de cei al căror duh fusese trezit.

7 Atunci Cirus împăratul a scos sfintele odoare ale Domnului, pe care le adusese Nabucodonosor din Ierusalim, şi le pusese în templul său,

8 Pe acelea le-a scos Cirus, împăratul Perşilor, şi le-a dat lui Mitridate, vistiernicul său, prin mijlocirea căruia fură date în seama lui Şeşbaţar, cârmuitorul Iudeei.

9 Şi iată care a fost numărul lor: o mie de talgere de aur, o mie de talgere de argint, douăzeci şi nouă de căţui de argint,

10 Treizeci de cupe de aur, două mii patru sute zece cupe de argint şi o mie de alte odoare.

11 Toate aceste odoare de aur şi de argint, în număr de cincii mii patru sute şaizeci şi nouă, au fost aduse de Şeşbaţar în Ierusalim, împreună cu cei care s au întors din robie din Babilon.

12 În vremea împărăţiei lui Artaxerxe, împăratul Perşilor, Bilşam şi Mitridate, Tabeel şi Rehum ocârmuitorul, împreună cu Şimşai scriitorul şi tovarăşii lor, care locuiau în Samaria şi în alte locuri, scriseră următoare rea scrisoare:

13 «Stăpânului împărat Artaxerxe, slugile sale: Rehum cronicarul şi Şimşai scriitorul şi ceilalţi din sfatul lor şi dregătorii din Cele-Siria şi Fenicia…

14 Cunoscut să fie acum stăpânului nostru, împăratul, că Iudeii care au pornit de la tine au ajuns la noi în Ierusalim şi întăresc această cetate răzvrătită şi nelegiuită, dreg porţile şi zidurile ei şi pun temelia unui templu.

15 Şi de se va întări cetatea aceasta şi de se vor sfârşi zidurile, locuitorii ei nu se vor mai supune la plata dajdiei, ci se vor răscula împotriva împăraţilor.

16 Şi fiindcă au început clădirea templului, am socotit vrednic să nu trecem aceasta cu vederea, ci să vestim pe stăpânul nostru, împăratul, că, dacă vrei să cauţi cu amăruntul în cronicile părinţilor tăi,

17 Atunci vei afla în cronici însemnări despre acestea şi te vei încredinţa că cetatea aceasta a fost trădătoare şi că a turburat cetăţi şi împăraţi, şi Iudeii cei trădători încă din vremuri vechi urzesc răscoale, pentru care pricină şi cetatea aceasta a fost pustiită.

18 Acum deci, îţi arătăm ţie, Doamne împărate, că, dacă această cetate se va întări şi zidurile ei vor fi ridicate la loc, tu nu vei mai avea drum spre Cele-Siria şi Fenicia!»

19 Atunci împăratul a răspuns în scris lui Rehum cronicarul şi cârmuitorul, lui Şimşai scriitorul, precum şi celorlalţi părtaşi ai lor, care locuiau în Samaria, în Siria şi în Fenicia, cele scrise mai jos:

20 «Citit-am epistola pe care mi-aţi trimis-o,

21 Şi am dat poruncă să se cerceteze cronicile şi s’a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta este împăraţilor împotrivitoare, şi locuitorii au urzit răscoale şi războaie într’însa,

22 Şi că în Ierusalim au fost regi foarte puternici care cârmuiau şi adunau dări din Cele-Siria şi din Fenicia.

23 Pentru aceasta, acum poruncesc ca să fie opriţi oamenii aceia să întărească cetatea,

24 Şi să purtaţi de grijă să nu se mai întâmple nimic împotriva poruncii acesteia, ticăloşiile să nu se mai înmulţească şi împăraţii să nu mai fie turburaţi!»

25 După ce a fost citită scrisoarea lui Artaxerxe, Rehum şi Şimşai scriitorul şi părtaşii lor porniră în grabă la Ierusalim cu cai şi cu oameni şi începură să oprească pe cei ce întăreau cetatea.

26 Şi zidirea templului din Ierusalim a fost oprită până în anul al doilea al împărăţiei lui Dariu, împăratul Perşilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.