×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 2

Îngerul Domnului dojeneşte pe poporul lesne uitător. Cum era poporul în zilele judecătorilor.

1 Şi îngerul Domnului s’a suit din Ghilgal la Bochim şi a rostit: «Eu v’am scos pe voi din Egipt şi v’am adus în pământul pe care cu jurământ l-am făgăduit părinţilor voştri şi am zis: «În veac nu voi strica legământul meu cu voi!

2 Dar nici voi să nu faceţi nici un legământ cu locuitorii acestei ţări, ci altarele lor să le sfărâmaţi!» Voi însă n’aţi dat ascultare glasului meu. De ce aţi făcut aşa?

3 De aceea vă spun şi eu: «Nu-i voi alunga din faţa voastră, ci ei vor fi pentru voi laţuri şi dumnezeii lor vor ajunge pentru voi cursă!»

4 Şi când îngerul Domnului a rostit aceste vorbe către toţi fiii lui Israil, atunci poporul şi-a ridicat glasul şi a plâns.

5 De aceea, au numit locul acela Bochim. Şi au adus acolo jertfe Domnului.

6 Iar după ce Iosua a dat drumul poporului, fiii lui Israil s’au dus fiecare la partea sa de moştenire, ca să ia pământul în stăpânire;

7 Şi poporul a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua şi în toate zilele bătrânilor care au mai trăit după Iosua şi care văzuseră toate măreţele fapte ale Domnului, făcute pentru Israil.

8 Apoi Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută şi zece ani.

9 Şi l-au îngropat în ţinutul care-i căzuse moştenire, la Timnat-Heres în munţii Efraim, spre miază-noapte de piscul Gaaş.

10 Iar când tot acel neam de oameni a adormit lângă părinţii lor, s’a ridicat după ei alt neam, care nu cunoştea nici pe Domnul şi nici faptele pe care le făcuse Domnul pentru Israil.

11 Şi au făptuit fiii lui Israil ticăloşii în ochii Domnului şi au slujit Baalilor.

12 Ei au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care îi scosese din ţara Egiptului, şi au pornit după alţi dumnezei dintre dumnezeii popoarelor vecine şi s’au închinat acestora şi au întărâtat pe Domnul.

13 Deci au năpustit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astartelor.

14 De aceea mânia Domnului s’a aprins împotriva lui Israil şi i-a dat în mâna prădătorilor care i-au jefuit şi Domnul i-a vândut în mâna duşmanilor lor de primprejur, aşa încât ei n’au mai putut să se ţină dârji în faţa protivnicilor lor.

15 Ori încotro ieşeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să-i vatăme, aşa precum rostise Domnul şi precum Domnul îi încredinţase cu jurământ. Deci erau acum în mare strâmtorare.

16 Însă atunci Domnul a ridicat pe judecători, care i-au mântuit din mâna jefuitorilor lor.

17 Dar nici de judecătorii lor n’au ascultat, ci ei s’au pângărit cu dumnezei străini şi li s’au închinat lor, răzleţindu-se degrabă din calea pe care merseseră părinţii lor, ascultători de poruncile Domnului; ei însă n’au făcut aşa.

18 Iar când Domnul ridica între ei judecători, Domnul era cu judecătorul şi-i mântuia din mâna vrăjmaşilor, cât timp trăia judecătorul, căci Domnul se lăsa înduplecat de gemetele lor, în faţa celor ce îi împilau şi-i apăsau.

19 Însă după ce murea judecătorul, ei se întorceau la răutăţile lor şi se stricau mai grozav decât părinţii lor, umblând după dumnezei străini, slujindu-le şi închinându-se lor, aşa încât nu se lăsau de faptele lor şi de îndărătnicia lor.

20 Atunci mânia Domnului s’a aprins împotriva lui Israil şi Domnul a rostit: «Fiindcă poporul acesta a călcat în picioare legământul pe care l-am dat cu poruncă părinţilor lor şi n’au mai ascultat de glasul meu,

21 Atunci, nici eu nu voi mai alunga de dinaintea lor pe nici unul din popoarele pe care Iosua le-a lăsat, când a murit»,

22 Numai pentru cuvântul ca să pună pe Israil la încercare şi să vază dacă vor păzi sau nu calea Domnului, umblând pe ea, precum s’au ţinut de ea şi au păzit-o părinţii lor.

23 Astfel Domnul le-a păstrat la locul lor pe acele popoare, fără să le alunge cu degrabă şi nu le-a dat în mâna lui Iosua.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.