×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 10

Judecătorii Tola şi Iair. Filistenii şi Amoniţii asupresc pe Israil.

1 După Abimelec s’a ridicat, ca să mântuiască pe Israil, Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din seminţia lui Isahar; şi el locuia în Şamir, în munţii Efraim.

2 Tola a fost judecător în Israil douăzeci şi trei de ani; şi a murit şi a fost înmormântat în Şamir.

3 În urma lui s’a sculat Iair din Galaad şi a fost judecător în Israil douăzeci şi doi de ani.

4 El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci de asini, şi avea treizeci de oraşe care se numesc aşezările lui Iair până în ziua de azi şi sunt în ţinutul Galaad.

5 Apoi Iair a murit şi a fost înmormântat în Camon.

6 Şi fiii lui Israil făcură iarăşi fapte rele în ochii Domnului şi slujiră Baalilor şi Astartelor şi dumnezeilor Siriei şi dumnezeilor Sidonului şi dumnezeilor Moabului şi dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor Filistenilor şi părăsiră pe Domnul şi nu-i mai slujiră.

7 Atunci izbucni mânia Domnului împotriva lui Israil şi-i dădu vânduţi în mâna Filistenilor şi în mâna Amoniţilor.

8 Şi aceştia împilară şi asupriră pe fiii lui Israil, din anul acela optsprezece ani în şir, pe toţi fiii lui Israil, care erau de cealaltă parte a Iordanului, în ţinutul Amoriţilor, adică în Galaad.

9 Iar Amoriţii treceau Iordanul ca să se lupte chiar cu Iuda şi cu Veniamin şi cu seminţia lui Efraim, aşa încât Israil se găsea în mare strâmtoare.

10 Atunci fiii lui Israil strigară către Domnul şi se tânguiră: «Păcătuit-am înaintea ta, fiindcă am părăsit pe Dumnezeul nostru şi am slujit Baalilor».

11 Dar Domnul a răspuns fiilor lui Israil: «Oare nu v’am scăpat eu de Egipteni şi de Amoriţi şi de fiii lui Amon şi de Filisteni?

12 Şi Sidonienii şi Amaleciţii şi Madianiţii v’au asuprit pe voi şi aţi strigat către mine şi v’am mântuit din mâna lor.

13 Însă voi m’aţi năpustit şi aţi slujit altor dumnezei. Pentru aceea nu vreau să vă mai mântuesc.

14 Duceţi-vă şi strigaţi la dumnezeii pe care vi i-aţi ales; ei să vă mântuiască în ceasul strâmtorării voastre’.»

15 Dar fiii lui Israil au zis către Domnul: «Păcătuit-am; fă cu noi cum vei crede că e mai bine, numai scapă-ne, rugămu-te, şi de data aceasta!»

16 Şi ei au dat la o parte pe dumnezeii cei străini din mijlocul lor şi au slujit Domnului şi Domnul n’a putut să mai rabde jalea lui Israil.

17 Iar când fiii lui Amon au fost chemaţi la luptă, tăbăriră în Galaad, şi se adunară şi fiii lui Israil şi tăbăriră şi ei în Miţpa.

18 Atunci voevozii poporului din Galaad grăiră fiecare către ai săi: «Care este bărbatul care va începe lupta lui cu fiii lui Amon? Acela să fie căpetenia tuturor gospodarilor Galaadului!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.