×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI BARUH

Capitolul 1

Baruh este trimis cu bani şi cu odoarele templului la Ierusalim, împreună cu o scrisoare.

1 Acesta este cuprinsul cărţii pe care a scris-o Baruh, fiul lui Neri, fiul lui Maaseia, fiul lui Sedechia, fiul lui Hasadia, fiul lui Hilchia, în Babilon,

2 În anul al cincilea, în luna a şaptea, în vremea când Caldeii cuprinseseră Ierusalimul şi-i dăduseră foc.

3 Şi Baruh citi cuprinsul cărţii acesteia în auzul lui Iehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, şi în auzul întregului norod, care venise să asculte cuprinsul cărţii,

4 Şi în faţa boierilor şi a voevozilor, în faţa bătrânilor şi a poporului de la mic şi până la mare, cum şi a tuturor acelora care erau aşezaţi în Babilonia, pe ţărmul râului Sud.

5 Şi când l-a auzit poporul, a început să plângă şi să postească şi să se roage Domnului.

6 Şi aduse argint fiecare cât îi dedea mâna,

7 Şi ei îl trimiseră la Ierusalim, la arhiereul Ioachim, fiul lui Hilchia, fiul lui Şalum, şi la ceilalţi, preoţi şi popor, care se mai aflau în Ierusalim, şi anume prin Baruh,

8 Cel ce luase în a sa primire, în ziua a zecea a lunii Sivan, şi odoarele templului Domnului care fuseseră prădate din templu, ca să le ducă înapoi în ţara lui Iuda, adică odoarele de argint care fuseseră făcute din porunca lui Sedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda,

9 După ce Nabucodonosor, împăratul Babilonului, luase robi din Ierusalim pe Iehonia cu boierii, cu făurarii, cu căpeteniile şi cu norodul ţării şi-l dusese în Babilon.

10 Şi-i desluşiră într’o epistolă cu care îl trimiseră: «Iată că vă trimitem bani! Cumpăraţi cu aceşti bani dobitoace pentru arderile de tot şi pentru jertfele pentru păcat, precum şi tămâie. Pregătiţi prinoase şi le aduceţi pe altarul Domnului Dumnezeului nostru,

11 Şi rugaţi-vă pentru viaţa lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi pentru viaţa lui Baltazar, fiul lui, ca zilele vieţii lor să dăinuiască cât zilele cerului deasupra pământului,

12 Ca Domnul să ne dea putere şi să lumineze ochii noştri şi să trăim la umbra lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, şi la umbra lui Baltazar, fiul lui, şi să le fim slugi vreme îndelungată şi să aflăm har înaintea lor.

13 Rugaţi-vă aşijderea şi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, fiindcă am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru şi mânia Domnului şi urgia lui nu s’au întors de la noi până în ziua de azi.

14 Şi citiţi cartea aceasta pe care noi v’am trimis-o vouă ca să fie citită în templul Domnului, la sărbătoarea corturilor şi în zilele de adunare la templu,

15 Şi mărturisiţi: Domnul Dumnezeul nostru este drept, iar noi, locuitorii lui Iuda şi cei din Ierusalim, să ne ruşinăm,

16 Precum şi regii noştri şi voevozii noştri, preoţii şi proorocii noştri şi părinţii noştri,

17 Fiindcă am păcătuit înaintea Domnului,

18 Şi n’am ascultat de Domnul şi n’am luat aminte la poruncile Domnului Dumnezeului nostru, pe care el ni le punea înaintea noastră, ca să umblăm întru îndreptările sale.

19 Din ziua în care Domnul a scos pe străbunii noştri din ţara Egiptului şi până în ziua de azi, ne-am îndărătnicit împotriva Domnului Dumnezeului nostru şi am stăruit întru neascultarea glasului său.

20 Şi aşa s’au abătut peste noi nenorocirile şi blestemul pe care Domnul a poruncit robului său Moise să le vestească în ziua în care a scos pe strămoşii noştri din ţara Egiptului, ca să ne dea nouă o ţară în care curge lapte şi miere, precum se vede în ziua de astăzi.

21 Dar cu toată certarea proorocilor pe care el i-a trimis la noi, tot n’am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru,

22 Ci fiecare din noi a umblat după poftele inimii sale celei rele, închinându-ne la dumnezei streini şi săvârşind blestemăţii înaintea ochilor lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.