×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA IUDITEI

Capitolul 7

Împresurarea Betuliei. Olofern cuprinde izvoarele de apă şi sileşte pe locuitori să se predea. Cuvântul lui Ozias care le mai cere locuitorilor încă cinci zile de răbdare şi Dumnezeu se va întoarce cu milostivire spre ei.

1 A doua zi, Olofern dădu poruncă întregii sale oştiri şi întregului popor războinic al soţilor săi de luptă să pornească împotriva Betuliei, să cuprindă trecătorile muntelui şi să înceapă lupta cu fiii lui Israil.

2 Şi în ziua aceea porniră la luptă toţi oştenii şi toată oastea lui, alcătuită din o sută şaptezeci de mii de oşteni pedestraşi şi douăsprezece mii de călăreţi, afară de poveri, iar mulţimea celor care o însoţeau pe jos era uriaşă.

3 Şi tăbărîră în vale lângă Betulia, la izvor, şi se întinseră în lăţime până la Dotan şi până la Belmaim şi în lungime de la Betulia şi până la Chiamon, care este în preajma Ezdrelonului. •

4 Când fiii lui Israil văzură mulţimea lor, se spăimântară foarte şi ziseră unii către alţii: «Acum ei vor linchi toată faţa pământului, încât nici munţii înalţi, nici văile, nici culmile nu-i vor stânjeni!»

5 Şi luându-şi fiecare armele sale, aprinseră focuri în turnuri şi în noaptea aceea făcură de strajă.

6 A doua zi Olofern scoase călărimea înaintea ochilor fiilor lui Israil din Betulia,

7 Şi căută potecile spre oraş şi umblă după izvoarele de apă pe care şi puse mâna, şi punând la fiecare câte o strajă de ostaşi, se întoarse la oştirea sa.

8 Atunci veniră la el căpeteniile fiilor lui Esau şi toţi voevozii Moabului şi căpeteniile oştirii de pe ţărmul Mării şi-i ziseră:

9 «Domnul nostru să asculte un cuvânt, ca nu cumva oştirii tale să i se întâmple vre-o înfrângere,

10 Căci fiii lui Israil nu se bizue pe lăncile lor, ci pe înălţimile munţilor în care îşi au sălaşul, şi nu este uşor să pătrunzi pe vârfurile munţilor lor.

11 Şi acum, stăpâne, nu te război cu ei după cum este datina războiului, ca să nu pierzi nici un oştean,

12 Ci stai în tabăra ta şi ţine toţi războinicii oştirii tale la adăpost. Însă robii tăi să pună stăpânire pe izvorul de apă care izvorăşte din poala muntelui,

13 Fiindcă de acolo vin să ia apă toţi locuitorii Betuliei, şi când îi va chinui setea, vor închina oraşul. Iar noi, împreună cu oastea noastră, ne vom sui pe vârfurile munţilor din apropiere şi vom aşeza tabăra şi vom sta de strajă ca să nu iasă nimeni din cetate.

14 Şi se vor topi de foame, ei şi femeile lor şi copiii lor, şi înainte ca sabia să-i doboare, vor zăcea doborîţi în uliţele sălaşului lor.

15 Şi aşa tu le vei răsplăti amarnic, fiindcă ţi s’au împotrivit şi n’au ieşit să te întâmpine cu pace!»

16 Şi cuvintele lor plăcură lui Olofern şi căpitanilor săi, şi el dădu poruncă să facă întocmai după sfatul lor.

17 Şi astfel oştirea Amoniţilor împreună cu cincizeci de mii de Asirieni tăbărîră în vale şi puseră mâna pe apă şi pe izvoarele de apă ale fiilor lui Israil,

18 Apoi fiii lui Esau şi fiii lui Amon se suiră şi-şi aşezară tabăra în munte, în preajma Dotan ului. O parte o trimiseră spre miază-zi şi spre răsărit în faţa Ecrebelului. în apropiere de Husi, pe râul Mohmur, iar cealaltă oştire asiriană îşi aşeză tabăra în şes şi acoperi întreg ţinutul. Corturile lor însă şi poverile lor erau la un loc aşezate cu norodul în tabără, încât alcătuia o mulţime nespusă.

19 Atunci fiii lui Israil strigară către Domnul Dumnezeul lor, deoarece îşi pierdură cumpătul, când se văzură împresuraţi de duşmanii lor şi că nici nu mai era chip de scăpare.

20 Şi toată oştirea Asirienilor, pedestrimea, carele de război şi călărimea, îi ţinură împresuraţi treizeci şi patru de zile, încât toţi locuitorii Betuliei sfârşiră toate strânsurile de apă.

21 Dar şi cisternele se goliră şi nu avură să-şi astâmpere setea nici măcar pe o zi, căci li se da să bea cu măsură.

22 Şi femeile şi copiii îşi pierdură curajul, iar flăcăii erau leşinaţi de sete şi cădeau pe uliţele oraşului şi în adăposturile porţilor şi nu mai rămăsese într’înşii vlagă.

23 Atunci întreg poporul se adună la Ozias şi la căpeteniile cetăţii: flăcăii, femeile şi copiii; şi strigară cu mare glas şi ziseră în faţa tuturor bătrânilor:

24 «Dumnezeu să fie judecător între noi şi voi, fiindcă ne faci mare pagubă că n’aţi început dibuielile de pace cu Asirienii.

25 Şi acum nu mai avem ajutor de nicăieri, fiindcă Dumnezeu ne-a vândut în mâna lor, aşa că noi vom fi doborîţi înaintea lor de sete şi de pieire.

26 Deci acum chemaţi-i şi daţi oraşul pradă războinicilor lui Olofern şi oştirii lui,

27 Fiindcă este mai bine să cădem pradă în mâna lor. Aşa vom ajunge robi şi vom scăpa cu viaţă, decât să vedem cu ochii moartea copiilor noştri şi cum copiii şi femeile noastre se sfârşesc de sete.

28 Şi acum ne jurăm pe cer şi pe pământ şi pe Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, care ne pedepseşte pentru păcatele noastre şi pentru fărădelegile părinţilor noştri, să nu se poarte cu noi astăzi după cuvintele acestea!»

29 Atunci se porni dintr’o dată o mare văicăreală în mijlocul oştirii celei mari şi strigară cu glas tare către Domnul Dumnezeu.

30 Dar Ozias le zise: «Fiţi bărbătoşi, fraţilor! Să mai îndurăm încă cinci zile, în care Domnul Dumnezeul nostru se va întoarce spre noi, căci el nu ne va lăsa până în sfârşit.

31 Şi dacă, după ce vor trece, nu ne va veni nici un ajutor, atunci voi face întocmai după îndemnul vostru!»

32 Şi el împrăştie norodul războinic în tabără, şi ei se duseră pe zidurile şi în turnurile cetăţii, iar pe femei şi pe copii îi trimiseră la casele lor. Şi în oraş era mare mâhnire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.