×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 7

Pecetluirea a o sută şi patruzeci şi patru de mii din seminţia lui Israil. Mulţime, în veşminte albe, laudă pe Dumnezeu şi pe Miel.

1 După aceasta, văzut-am patru îngeri, stând la cele patru unghiuri ale pământului şi ţinând cele patru vânturi ale lui, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici peste mare, nici peste vre-un copac.

2 Am văzut apoi alt înger care se ridica dela răsăritul soarelui şi avea pecetia Viului Dumnezeu. îngerul a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora li s’a dat să vatăme pământul şi marea,

3 Şi le-a zis: Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui, pe frunte, pe robii Dumnezeului nostru.

4 Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui Israil:

5 Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;

6 Din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;

7 Din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;

8 Din seminţia lui Zevulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Veniamin, douăsprezece mii de pecetluiţi.

9 După acestea m’am uitat şi iată gloată multă, pe care nimeni nu putea s’o numere – din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi limbile – stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcată în veşminte albe şi având în mână ramuri de finic.

10 Şi mulţimea striga cu glas mare, zicând: Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, care şade pe tron, şi de la Miel.

11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul tronului şi al bătrânilor şi al celor patru fiinţe şi au căzut, înaintea tronului, pe feţele lor, şi s’au închinat lui Dumnezeu,

12 Zicând: Amin! Binecuvântarea, şi mărirea, şi înţelepciunea şi mulţumita şi cinstea şi puterea şi tăria – Dumnezeului nostru, în vecii vecilor! Amin!

13 Iar unul dintre bătrâni a deschis gura şi mi-a zis: Aceştia care sunt îmbrăcaţi în veşminte albe, cine sunt şi de unde au venit?

14 Zis-am către ei: Doamne, tu ştii. El mi-a răspuns: Aceştia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului.

15 Pentru aceea, sunt înaintea tronului lui Dumnezeu şi slujesc lui ziua şi noaptea, în templul lui, şi cel ce şade pe tron înălţa-va cortul lui asupra lor;

16 Nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai însetoşa, nici nu va mai cădea soarele peste ei şi nici o arşiţă;

17 Căci Mielul, cel ce stă la mijlocul tronului, îi va păşuna pe ei şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.