×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 22

Râul şi pomul vieţii. Fericirea veşnică. Ioan este martorul credincios. Făgăduinţa şi judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Christos.

1 Mi-a arătat, apoi, râul şi apa vieţii, limpede cum e cleştarul şi care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului,

2 Şi curge prin mijlocul cetăţii. Iar pe cele două maluri ale râului creşte pomul vieţii, făcând douăsprezece feluri de roade, în fiecare lună dându-şi rodul; şi frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor.

3 Nici un blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi într’însa şi slujitorii lui îi vor sluji.

4 Şi vor vedea faţa lui şi numele lui va fi pe frunţile lor.

5 Şi noapte nu va mai fi, şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor.

6 Şi îngerul mi-a zis: Aceste cuvinte sunt credincioase şi adevărate şi Domnul – Dumnezeul duhurilor proorocilor – a trimis pe îngerul său ca să arate robilor săi cele ce trebue să se întâmple în curând.

7 Că iată viu curând. Fericit cel ce păzeşte cuvintele proorociei acestei cărţi!

8 Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea. Iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului ce mi-a arătat acestea.

9 Dar el îmi zice; Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi proorocii şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu te închină.

10 Apoi mi-a zis: Să nu pecetlueşti cuvintele proorociei acestei cărţi, căci vremea este aproape.

11 Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce şi mai greu. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească şi mai mult.

12 Iată, viu curând şi plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui.

13 Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.

14 Fericiţi cei ce spală veşmintele lor, ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!

15 Afară câinii şi vrăjitorii şi curvarii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!

16 Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească vouă acestea, în faţa bisericilor. Eu sunt rădăcina şi sămânţa lui David, steaua strălucitoare cea de dimineaţă.

17 Iar Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vie. Cui îi este voia, să ia în dar din apa vieţii.

18 Şi eu mărturisesc oricui care ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi; De va mai pune cineva ceva la ele, Dumnezeu va pune asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta;

19 Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă despre care se scrie în cartea aceasta.

20 Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, viu curând. – Amin! Vino, Doamne Iisuse!

21 Darul Domnului Iisus Christos, cu voi cu toţi! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.