×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 21

Cerul cel nou. Pământul cel nou. Noul Ierusalim. Douăsprezece porţi şi douăsprezece pietre de temelie, lumina dumnezeiască în loc de soare.

1 Şi am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este.

2 Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorîndu-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei.

3 Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni! Şi va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei.

4 Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut.

5 Şi cel ce şade pe tron grăi: Iată, noi le fac pe toate. Apoi zice: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt credincioase şi adevărate.

6 Şi iar îmi zise: Făcutu-s’a! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieţii.

7 Cel ce birueşte va moşteni acestea şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el îmi va fi mie fiu.

8 Cât despre fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi curvari şi fermecători şi închinători de idoli şi tot soiul de mincinoşi – partea lor este în iezerul care arde cu foc şi cu pucioasă: ceea ce este moartea a doua.

9 Apoi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte năstrape pline cu cele şapte pedepse de apoi, şi a grăit către mine şi a zis: Vino să-ţi arăt pe mireasa, femeia Mielului.

10 Şi m’a dus pe mine, cu duhul, într’un munte mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorîndu-se din cer, de la Dumnezeu,

11 Învăluită în slava lui Dumnezeu. Lumina ei era asemenea cu piatra cea de mare preţ, cu piatra de iaspis, limpede cum e cleştarul,

12 Şi avea zid mare şi înalt şi avea douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri şi nume scrise deasupra, care sunt numele celor douăsprezece seminţii, ale fiilor lui Israil.

13 Spre răsărit trei porţi şi spre miază-noapte trei porţi şi spre miază-zi trei porţi şi spre apus trei porţi.

14 Iar zidul cetăţii avea douăsprezece pietre de temelie şi în ele douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15 Şi cel ce vorbea cu mine avea măsură o trestie de aur, ca să măsoare cetatea şi porţile ei şi zidul ei.

16 Şi cetatea este în patru colţuri şi lungimea ei este tot atâta. Deci a măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii. Lungimea şi lărgimea şi înălţimea ei sunt deopotrivă.

17 Şi a măsurat şi zidul ei: o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura omenească, dar şi după măsura îngerului.

18 Şi zidăria zidului ei este de iaspis, iar cetatea este de aur curat, ca sticla cea curată.

19 Temeliile zidului cetăţii sunt împodobite cu tot felul de pietre scumpe: întâia piatră de temelie este de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedoniu, a patra de smaragd,

20 A cincea de sardonix, a şasea de cornalină, a şaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopras, a unsprezecea de iachint, a douăsprezecea de ametistă.

21 Iar cele douăsprezece porţi sunt douăsprezece mărgăritare; fiecare din porţi este dintr’un mărgăritar. Şi căile cetăţii sunt de aur curat, şi străvezii ca sticla.

22 Dar templu n’am văzut într’însa, pentru că templul ei este Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, şi Mielul.

23 Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci mărirea lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul.

24 Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraţii pământului aduee-vor la ea mărirea lor.

25 Şi porţile cetăţii nu se vor mai închide în fiecare zi, căci noapte nu va mai fi acolo.

26 Şi căra-vor într’însa odoarele şi comorile neamurilor.

27 Şi în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care e dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.