×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 2

Porunca data lui Ioan de Domnul, ca să scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor Efesului, Smirnei, Pergamului, Tiatirei. Poruncile Domnului, lipsurile Bisericilor.

1 Scrie îngerului Bisericii din Efes: Acestea zice cel care ţine cele şapte stele în dreapta sa, cel care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:

2 Ştiu faptele tale şi osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu poţi suferi pe cei răi, şi ai cercat pe cei ce se zic pe sine apostoli şi nu sunt, şi i-ai aflat de mincinoşi.

3 Stărueşti în răbdare şi ai tras necazuri pentru numele meu şi nu te-ai lăsat prins de oboseală.

4 Dar am împotriva ta cuvântul că de dragostea ta cea dintâi te-ai lepădat.

5 Drept aceea, adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăeşte şi fă faptele de mai înainte; iar de nu, viu la tine curând şi voi mişca sfeşnicul tău din locul lui, dacă nu te vei pocăi.

6 Ai, însă, partea bună că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care le urăsc şi eu.

7 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.

8 Iar îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Acestea zice cel dintâi şi cel de pe urmă, cel care a murit şi a înviat:

9 Ştiu necazul tău şi sărăcia ta – tu însă eşti bogat – şi hula din partea celor ce se zic pe sine Iudei, şi nu sunt, ci sinagogă a Satanei.

10 Nu te teme nicidecum de cele ce ai să pătimeşti. Că iată, diavolul va să arunce dintre voi în temniţă, ca să vă ispitiţi, şi veţi avea necaz zece zile. Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii.

11 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Cel ce birueşte nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua.

12 Iar îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Acestea zice cel ce are sabia cea de ambele laturi ascuţită:

13 Ştiu unde sălăşlueşti: unde este scaunul Satanei; şi ţii numele meu şi n’ai tăgăduit credinţa mea, în zilele lui Antipa, martorul meu cel credincios, care a fost ucis la voi, acolo unde Satana locueşte.

14 Ci am împotriva ta câteva lucruri, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam, cel ce învăţa pe Balac să pună piatră de poticneală înaintea fiilor lui Israil, ca să mănânce carne jertfită idolilor şi să se dea desfrânării.

15 Astfel ai şi tu de cei ce ţin învăţătura Nicolaiţilor, tot aşa.

16 Pocăeşte-te; iar de nu, viu la tine curând şi voi face cu ei război, cu sabia gurii mele.

17 Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică albă şi pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie, fără numai primitorul.

18 Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Acestea zice Fiul lui Dumnezeu, ai cărui ochi sunt ca para focului şi picioarele asemenea aramei strălucitoare:

19 Ştiu faptele tale, şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea ta, şi ştiu că faptele tale cele de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi.

20 Dar am împotriva ta cuvântul că laşi pe femeia Iezabela, care se zice pe sine proorociţă, şi învaţă şi amăgeşte pe robii mei, ca să facă desfrânări şi să mănânce cele jertfite idolilor.

21 Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu voieşte să se pocăiască de desfrânarea ei.

22 Iată, o arunc pe ea la pat şi pe cei ce precurvesc cu ea în mare strâmtorare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.

23 Şi pe fiii ei cu moarte îi voi ucide şi vor cunoaşte toate Bisericile că eu sunt cel care cercetez rărunchii şi inimile şi voiu da vouă, fiecăruia, după faptele voastre.

24 Iar vouă celorlalţi din Tiatira, câţi nu au învăţătura aceasta, ca unii cari n’au cunoscut adâncurile Satanei, după cum spun ei, vouă vă zic: nu pun peste voi altă greutate.

25 Însă, ceea ce aveţi, ţineţi până voi veni.

26 Şi celui ce birueşte şi celui ce păzeşte, până la capăt, faptele mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri.

27 Şi le va păstori pe ele cu toiag de fier şi ca vasele olarului le va sfărâma, – precum şi eu am luat putere de la Tatăl meu.

28 Şi-i voi da lui steaua cea de dimineaţă.

29 Cine are urechi, să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.