×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 11

Măsurarea templului. Doi martori ucişi de Fiară înviază şi se înalţă la cer. Trâmbiţa a şaptea. Cântarea. Templul lui Dumnezeu în cer.

1 Apoi mi-au dat o trestie asemenea unui toiag şi mi-au zis: Scoală-te şi măsoară templul lui Dumnezeu şi jertfelnicul şi pe cei ce se închină într’însul.

2 Iar curtea cea dinafară a templului scoate-o din socoteală şi n’o măsura, pentru că a fost dată păgânilor, care vor călca în picioare cetatea sfântă patruzeci şi două de luni.

3 Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile.

4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului.

5 Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi mistueşte pe vrăjmaşii lor; deci dacă ar voi cineva să-i vatăme, aşa i se cade să fie ucis.

6 Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor şi putere au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de bătaie, ori de câte ori vor voi.

7 Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, Fiara care se sue din adânc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî.

8 Şi leşurile lor zăcea-vor pe uliţele cetăţii celei mari, care se chiamă duhovniceşte Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor.

9 Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri privi-vor la leşurile lor trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt.

10 Iar locuitorii de pe pământ se bucură de moartea lor şi sunt în veselie şi-şi trimit daruri unul altuia, pentru că aceşti doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ.

11 Însă după cele trei zile si jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi au stătut pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.

12 Şi din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s’au suit la cer, în nori, şi au privit la ei duşmanii lor.

13 Şi în ceasul acela s’a făcut cutremur mare şi a zecea parte din cetate s’a prăbuşit şi au pierit în cutremur şapte mii de feţe omeneşti, iar ceilalţi s’au înfricoşat şi au dat mărire Dumnezeului cerului.

14 Al doilea vai a trecut; al treilea vai, iată, vine degrabă.

15 Şi a trâmbiţat al şaptelea înger şi s’au pornit, în cer, glasuri puternice care ziceau: împărăţia lumii a ajuns împărăţia Domnului nostru şi a Christosului său, şi va împărăţi în vecii vecilor.

16 Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care şed înaintea lui Dumnezeu, în scaunele lor, au căzut cu feţele la pământ şi s’au închinat lui Dumnezeu,

17 Grăind: Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, cel ce eşti şi cel ce erai şi cel ce vii, că ai luat puterea ta cea mare şi ai început să împărăţeşti.

18 Ci păgânii s’au mâniat, dar a venit mânia ta şi vremea celor morţi, ca să fie judecaţi şi să răsplăteşti pe robii tăi, pe prooroci şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de numele tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul.

19 Atunci se deschise templul lui Dumnezeu, în cer, şi se văzu în templu chivotul legământului său şi se porniră fulgere şi vuete şi tunete şi cutremur şi grindină mare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.