×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

APOCALIPSUL SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL

Capitolul 1

Ioan trimite urări de bine la şapte biserici. În Patmos are cerească arătare. El vede pe Fiul omului între şapte sfeşnice şi având în mâna dreaptă şapte stele.

1 Descoperirea lui Iisus Christos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi cele ce trebue să se petreacă în curând, iar el, prin trimiterea îngerului său, a destăinuit-o robului său Ioan,

2 Care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Christos, toate câte a văzut.

3 Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvântul acestei proorocii şi păstrează cele scrise într’însa! Căci vremea este aproape.

4 Ioan, celor şapte Biserici, care sunt în Asia: Dar vouă şi pace de la cel ce este şi cel ce era şi cel ce vine şi de la cele şapte duhuri, care sunt înaintea scaunului lui.

5 Şi de la Iisus Christos, martorul cel credincios, cel întâi născut din morţi, şi Domnul împăraţilor pământului. Lui, care ne iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre, întru sângele său,

6 Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi lui Dumnezeu şi Tatăl său, lui fie mărirea şi puterea, în vecii vecilor. Amin!

7 Iată, el vine cu norii, şi orice ochi îl va vedea şi-l vor vedea şi cei ce l-au împuns şi se vor jeli, din pricina lui, toate seminţiile pământului. Aşa, Amin!

8 Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era şi cel ce vine, Atotţiitorul.

9 Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea, care sunt întru Iisus, fost-am în ostrovul ce se chiamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus.

10 Fost-am răpit întru Duhul, în ziua Domnului, şi am auzit, în urma mea, glas mare ca de trâmbiţă,

11 Care zicea: Ceea ce vezi, scrie în carte şi trimite celor şapte Biserici: la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam şi la Tiatira şi la Sarde şi la Filadelfia şi la Laodichia.

12 Şi m’am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine şi întorcându-mă am văzut şapte sfeşnice de aur.

13 Şi în mijlocul sfeşnicelor pe cineva asemenea unui Fiu al omului, îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare şi încins, pe sub sâni, cu un brâu de aur.

14 Capul lui şi părul lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada, şi ochii lui ca para focului.

15 Picioarele lui erau asemenea aramei, care a ars în cuptor, iar glasul lui era ca vuetul apelor mari;

16 În mâna lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar înfăţişarea lui era ca soarele, când străluceşte întru a sa putere.

17 Şi când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort; ci el, punându-şi mâna dreaptă peste mine, a grăit: Nu te teme! Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă,

18 Şi cel ce sunt viu. Am fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului.

19 Scrie, deci, cele ce ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce au să fie după acestea,

20 Cum şi taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în dreapta mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte – şapte Biserici sunt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.