×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL IUDA

Capitolul 1

Apostolul îndeamnă pe cititori să lupte pentru credinţa care s’a dat sfinţilor. Pilde de pedeapsă trimisă asupra celor răi: Iudeii, îngerii, Sodoma şi Gomora. Arhanghelul Mihail şi Satana. Cuvintele lui Enoh şi ale Apostolilor.

1 Iuda, slujitor al lui Iisus Christos şi frate al lui Iacob, celor ce sunt chemaţi, iubiţi întru Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Iisus Christos,

2 Milă vouă şi pace şi iubirea să se înmulţească!

3 Iubiţilor, fiindcă am ţinut cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră cea deobşte, simţit-am nevoie să vă scriu şi să vă îndemn ca să luptaţi pentru credinţă, aşa cum a fost dată ea sfinţilor, o singură dată.

4 Căci s’au strecurat printre voi unii oamenii fără frica lui Dumnezeu, de demult de mai înainte scrişi spre această osândă, care schimbă darul Dumnezeului nostru în desfrânare şi tăgăduesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, pe Iisus Christos.

5 Voiesc, dar, să vă aduc aminte, întru cât voi aţi ştiut odată toate acestea, că Domnul, după ce a izbăvit pe popor din pământul Egiptului, a pierdut după aceea pe cei ce n’au crezut.

6 Iar pe îngerii care nu şi-au păzit vrednicia, ci au părăsit locaşul lor, i-a pus la păstrare, sub întuneric, în lanţuri veşnice, spre judecata zilei celei mari.

7 Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care, în același chip ca acestea, s’au dat la desfrânare şi au umblat după carne streină, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui veşnir.

8 Asemenea deci şi aceştia, visuri visând, pângăresc trupul, leapădă stăpânirea şi hulesc măririle cereşti.

9 Ci Mihail Arhanghelul, când stătea în pricină cu diavolul şi se certa cu el, pentru trupul lui Moise, n’a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: Certe-te pe tine Domnul!

10 Aceştia, însă, defaimă cele ce nu cunosc, iar cele ce, ca dobitoacele necuvântătoare, ştiu din fire, într’acestea îşi găsesc pieirea.

11 Vai lor! că au umblat în calea lui Cain şi, pentru plată, s’au dat cu totul în rătăcirea lui Balaam şi au pierit ca în răzvrătirea lui Core.

12 Aceştia sunt petele de necurăţenie, de la mesele voastre obşteşti, ospătând fără sfială împreună cu voi, păşunându-se pe ei înşişi, nori fără de apă, purtaţi de vânturi, pomi tomnatici, fără rod, de două ori uscaţi şi dezrădăcinaţi,

13 Valuri sălbatice ale mării, care îşi spumegă a lor ruşine, stele rătăcitoare, cărora întunericul li se păstrează în veşnicie.

14 Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a proorocit despre aceştia, zicând: Iată, venit-a Domnul întru zecimi de mii de sfinţi ai lui,

15 Ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi necredincioşii, de toate faptele păgânătăţii lor, întru care au făcut fărădelege şi de toate cuvintele de înfruntare, pe care ei, păcătoşi netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva lui.

16 Aceştia sunt cârtitori, nemulţumiţi cu starea lor, umblând cum îi poartă poftele, iar gura lor grăieşte lucruri trufaşe, deşi, pentru folos, dau unor feţe mare cinste.

17 Voi însă, iubiţilor, aduceţi-vă aminte de cuvintele zise mai dinainte de către apostolii Domnului nostru Iisus Christos,

18 Că ei vă spuneau cum că în vremea de pe urmă fi-vor batjocoritori, umblând potrivit cu poftele lor de nelegiuiri.

19 Aceştia sunt cei ce fac dezbinări, oameni fireşti, care nu au Duhul.

20 Ci voi, iubiţilor, clădiţi-vă pe voi înşivă, întru a voastră prea sfântă credinţă, rugându-vă în Duhul Sfânt.

21 Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Christos, spre viaţa cea veşnică.

22 Ci pe unii, şovăitori, mustraţi-i;

23 Pe alţii, smulgându-i din foc, mântuiţi-i; de alţii însă, fie-vă milă cu frică, urând şi cămaşa, de carnea lor mânjită.

24 Iar celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere şi să vă pună, înaintea măririi lui, neprihăniţi, cu bucurie mare,

25 Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Christos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere şi stăpânire, mai înainte de tot veacul şi acum şi întru toţi vecii. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.