×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU

Capitolul 3

Îndemnuri soţilor. Îndemnuri tuturor spre dragoste şi blândeţe. Suferinţa Domnului şi pogorîrea lui în iad. Puterea botezului.

1 Aşijderea şi voi, femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, aşa încât chiar dacă sunt unii care nu se pleacă Cuvântului, să fie câştigaţi, fără vorbă, prin purtarea femeilor lor,

2 Văzând de aproape viaţa voastră curată şi plină de sfială.

3 Podoaba voastră să fie nu cea din afară, cu împletirea părului, cu atârnatul sculelor de aur şi cu îmbrăcarea hainelor,

4 Ci să fie omul cel ascuns al inimii, întru nestricăcioasă podoabă a duhului blând si liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

5 Pentru că aşa se împodobeau, odinioară, şi sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându-se bărbaţilor lor,

6 Precum Sara asculta pe Avraam şi-l numea pe el domn. Voi sunteţi fiicele ei, dacă faceţi ce e bine şi nu vă înfricoşaţi de nici o frică.

7 Voi, bărbaţilor, de asemenea, trăiţi înţelepţeşte cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, şi faceţi-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moştenitoare darului vieţii, aşa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate.

8 Pe urmă, să fiţi toţi într’un gând, împreună simţitori, iubitori de fraţi, înduraţi, smeriţi.

9 Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea.

10 Pentru că cine voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale ca să nu grăiască vicleşug;

11 Să se ferească de rău şi să facă bine; să caute pacea şi să se ţină de ea;

12 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechile spre rugăciunile lor, iar faţa Domnului este împotriva celor ce fac rele.

13 Şi cine vă va face vouă rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?

14 Ci de veţi şi pătimi pentru dreptate, fericiţi veţi fi. Iar de teama lor să nu vă temeţi, nici să vă turburaţi;

15 Ci pe Domnul – pe Christos – să-l sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui care vă cere socoteală despre nădejdea voastră, însă cu blândeţe şi cu cuviinţă,

16 Având cuget curat, ca, tocmai în ceea ce sunteţi clevetiţi, să iasă de ruşine cei ce grăiesc de rău purtarea voastră cea bună întru Christos.

17 Căci mai bine este – dacă aşa este voia lui Dumnezeu – să pătimiţi făcând cele bune, decât făcând cele rele.

18 Pentru că şi Christos a suferit odată moartea pentru păcate, el cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorît fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul.

19 Cu duhul el a purces şi a propovăduit şi duhurilor ţinute în închisoare,

20 Adică duhurilor neascultătoare altădată, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu tot aştepta, în zilele lui Noe, şi se pregătea corabia în care puţine suflete, anume opt, s’au mântuit prin apă.

21 Iar această mântuire prin apă închipuia botezul care vă mântueşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergerea necurăţeniei trupului, dar ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Christos,

22 Care este de-a-dreapta lui Dumnezeu, după ce s’a suit la cer, şi se supun lui îngerii, şi stăpânirile şi puterile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.