×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A SOBORNICEASCĂ A SFÂNTULUI APOSTOL PETRU

Capitolul 2

Christos: piatra cea din capul unghiului, şi noi aşijderea: pietre vii. Supunerea către stăpâniri. Datoriile slugilor. Pilda lui Christos.

1 Deci, lepădând toată răutatea şi tot vicleşugul şi făţărniciile şi pizmele şi toate clevetirile,

2 Ca nişte prunci de curând născuţi, doriţi cu dor laptele cel duhovnicesc şi neprefăcut, ca prin el să creşteţi spre mântuire.

3 De vreme ce aţi gustat că bun este Domnul,

4 Apropiaţi-vă de el, piatra cea vie, de oameni, într’adevăr, neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă şi de preţ;

5 Şi voi înşivă clădiţi-vă, ca pietre vii, în casă duhovnicească, în preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Christos.

6 Pentru că scris este în Scriptură: Iată, pun în Sion piatra din capul unghiului, aleasă, de mare preţ, şi cel ce va crede în ea nu se va ruşina.

7 Pentru voi deci, care credeţi, piatra e de mare preţ; pentru cei ce nu cred însă, este piatra pe care n’au băgat-o în seamă ziditorii; aceasta a ajuns să fie capul unghiului, şi piatră de poticnire şi stâncă de sminteală.

8 Ei se poticnesc de ea, fiindcă n’au dat ascultare cuvântului spre care au şi fost puşi.

9 Ci voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile celui ce v’a chemat din întuneric, la lumina sa cea minunată,

10 Voi care odinioară nu eraţi popor ales, iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu, voi care odinioară n’aveaţi parte de milă, iar acum sunteţi miluiţi.

11 Iubiţilor, vă îndemn ca pe nişte străini ce sunteţi şi călători aici pe pământ, să vă feriţi de poftele cele trupeşti care se războiesc împotriva sufletului.

12 Purtaţi-vă cu cinste între păgâni, astfel ca, de unde acum vă bârfesc ca pe nişte făcători de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu, în ziua când îi va cerceta.

13 Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei întocmiri omeneşti, fie împăratului, fiindcă este înalt stăpânitor,

14 Fie dregătorilor, ca unora ce sunt trimişi de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre lauda făcătorilor de bine,

15 Căci aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideţi gura celor fără cunoştinţă şi fără minte.

16 Trăiţi ca oameni liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al vicleniei, ci ca robi ai lui Dumnezeu.

17 Daţi tuturor cinste. Iubiţi tovărăşia dintre fraţi. Temeţi-vă de Dumnezeu. Cinstiţi pe împăratul.

18 Voi, slugilor, plecaţi-vă stăpânilor voştri, cu toată frica, nu numai celor buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit.

19 Căci aceasta este bine primit, dacă cineva, cu gândul la Dumnezeu, suferă întristări, pătimind pe nedrept.

20 Într’adevăr, ce laudă este, dacă, pentru greşală, primiţi bătaie, întru răbdare? Iar dacă, pentru binele făcut, veţi pătimi şi veţi răbda, aceasta este bine primit la Dumnezeu.

21 Ci spre aceasta aţi fost chemaţi, că şi Christos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să urmaţi urmele lui,

22 Care n’a săvârşit nici un păcat, nici s’a aflat vicleşug în gura lui.

23 Şi care, ocărit fiind, nu răspundea cu ocară, dat la chinuri, nu ameninţa, ci se lăsa în ştirea celui ce judecă cu dreptate.

24 El a purtat păcatele noastre, în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, murind faţă de păcate, să vieţuim dreptăţii. Cu rănile lui v’aţi vindecat.

25 Pentru că eraţi ca nişte oi rătăcite, dar v’aţi întors la păstorul şi la păzitorul sufletelor voastre.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.