×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 24

Iosua adună poporul şi reînnoeşte legământul Domnului cu poporul.

1 Apoi Iosua a strâns la Sihem toate seminţiile lui Israil şi a chemat pe bătrânii lui Israil, pe voevozii lui, pe judecătorii lui şi pe dregătorii lui, ca să se înfăţişeze înaintea Domnului.

2 Şi a grăit Iosua la tot poporul:«Iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Străbunii voştri, odinioară, Terah, tatăl lui Avraam şi tatăl lui Nahor, locuiau dincolo de Eufrat şi slujeau altor dumnezei.

3 Ci eu am luat pe strămoşul vostru, pe Avraam, de dincolo de Eufrat, şi l-am împins să străbată ţara Canaan şi am înmulţit neamul lui şi i-am dăruit pe Isaac.

4 Şi i-am dat lui Isaac pe Iacob şi pe Esau; iar lui Esau i-am dat muntele Seir să-l stăpânească, pe când Iacob şi fiii lui s’au pogorît în Egipt şi au ajuns acolo popor mare şi numeros şi puternic, iar Egiptenii au prins să-i asuprească.

5 Pentru aceea am trimis pe Moise şi pe Aaron şi am lovit Egiptul cu minuni înfricoşate, pe care le-am făcut în mijlocul lui, şi pe urmă v’am scos de acolo.

6 Scoţând pe părinţii voştri din Egipt, aţi venit până la Marea Roşie; iar Egiptenii au urmărit pe părinţii voştri cu care şi cu călăreţi până la Marea Roşie.

7 Atunci, strigat-au către Domnul părinţii voştri şi el a pus întuneric între voi şi între Egipteni şi a prăvălit marea peste ei şi i-a acoperit, şi înşişi ochii voştri au văzut cele ce am făcut în Egipt; apoi aţi rămas în pustie vreme îndelungată.

8 Pe urmă, v’am adus în ţara Amoriţilor, care locuiau de cealaltă parte a Iordanului, şi ei au intrat cu voi în luptă, dar eu i-am dat în mâinile voastre şi aţi luat în stăpânire ţara lor şi eu’i-am stârpit de dinaintea voastră.

9 Şi s’a sculat Balac. fiul lui Ţipor, regele Moabului, ca să se lupte cu Israil şi a trimis să cheme pe Bileam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme pe voi.

10 Însă eu n’am vrut să ascult de Bileam şi el v’a binecuvântat şi eu v’am scos din mâna lui.

11 După aceea, aţi trecut Iordanul şi aţi venit la Ierihon şi locuitorii din Ierihon. Amoriţii, Pereziţii, Canaaniţii, Hetiţii, Gherghesiţii, Heviţii şi Iebusiţii, au pornit război cu voi, însă eu i-am dat în mâinile voastre.

12 Şi am trimis înaintea voastră tăuni, care i-au gonit de dinaintea voastră, cum a fost cu cei doi regi ai Amoriţilor, fără să fi fost nevoie nici de sabia, nici de arcul vostru.

13 Şi v’am dat o ţară pentru care nu v’aţi trudit şi cetăţi pe care nu le-aţi zidit voi, în care n’aţi sălăşluit, şi podgorii şi livezi de măslini, din care vă înfruptaţi, fără să le fi sădit voi!

14 Ci acum temeţi-vă de Domnul şi slujiţi lui cu toată inima şi cu credinţă. Depărtaţi de la voi pe dumnezeii cărora au slujit strămoşii voştri dincolo de Eufrat şi în Egipt şi slujiţi Domnului.

15 Iar dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, atunci alegeţi-vă astăzi pe cine vreţi să slujiţi, ori pe dumnezeii cărora se închinau strămoşii voştri dincolo de Eufrat, ori pe dumnezeii Amoriţilor în a căror ţară sălăşluiţi; iar eu şi neamul meu, noi vom sluji Domnului!»

16 Atunci poporul a răspuns şi a zis: «Ferească-ne Dumnezeu să părăsim pe Domnul, ca să slujim altor dumnezei,

17 Căci Domnul este Dumnezeul nostru, cel ce ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei şi care a făcut în văzul nostru aceste minuni mari şi ne-a păzit pe noi în toată calea pe care am umblat-o şi printre toate popoarele prin mijlocul cărora am răzbit.

18 Şi Domnul a alungat de dinaintea noastră toate popoarele şi pe Amoriţii care locuiau în ţară, deci şi noi sluji-vom Domnului, căci el este Dumnezeul nostru!»

19 Atunci Iosua a grăit poporului: «Nu veţi fi în stare să slujiţi Domnului, fiindcă el e Dumnezeu sfânt, Dumnezeu râvnitor care nu va răbda nelegiuirile şi păcatele voastre.

20 Iar când veţi părăsi pe Domnul, ca să slujiţi unor dumnezei străini, atunci el se va întoarce împotriva voastră şi va aduce peste voi prăpăd şi vă va stârpi pe voi, după ce v’a făcut atâta bine!»

21 Însă poporul a răspuns lui Iosua: «Nicidecum, căci noi vom sluji Domnului!»

22 Zis-a iară Iosua către popor: «Martori sunteţi voi împotriva voastră înşivă, că v’aţi ales pe Domnul ca să-i slujiţi!» Iar ei au răspuns: «Martori suntem!»

23 Şi Iosua a zis iar: «Atunci lepădaţi pe dumnezeii străini, care sunt în mijlocul vostru, şi vă îndreptaţi inima voastră către Domnul Dumnezeul lui Israil!»

24 Atunci poporul a răspuns lui Iosua: «Domnului Dumnezeului nostru îi vom sluji şi de glasul lui vom asculta!»

25 Astfel Iosua, în ziua aceea, a încheiat legământ cu poporul şi i-a pus pravilă şi rânduială, la Sihem.

26 După aceea, Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu şi a luat o stană de piatră şi a pus-o în picioare acolo sub stejarul care era lângă sfântul locaş al Domnului.

27 Şi a vorbit Iosua către tot poporul: «Iată piatra aceasta fi-va mărturie împotriva noastră, căci ea a auzit toate cuvintele pe care Domnul le-a grăit către noi; drept aceea ea va mărturisi împotriva voastră, ca să nu tăgăduiţi pe Dumnezeul vostru!»

28 Apoi Iosua a dat drumul poporului, să se ducă fiecare la moşia lui.

29 Iar după toate aceste fapte, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, fiind în vârstă de o sută şi zece ani.

30 Şi l-au îngropat în ţinutul moştenirii sale, la Timnat-Serah, în munţii Efraim, spre miază-noapte de piscul Gaaş.

31 Şi Israil a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua şi cât au trăit bătrânii a căror viaţă s’a prelungit dincolo de vârsta lui Iosua şi care fuseseră martori la toate lucrurile Domnului, săvârşite pentru Israil.

32 Şi oasele lui Iosif pe care le-au fost adus fiii lui Israil din Egipt, le-au îngropat la Sihem, în acea bucată de ţarină pe care o cumpărase Iacob de la fiii lui Hemor, părintele lui Sihem, cu o sută de chesite, şi care căzuse moştenire fiilor lui Iosif.

33 Şi a murit şi Eleazar, fiul lui Aaron, şi l-au îngropat în Ghibeat-Fineas, cetate care fusese dată fiului său Fineas, în munţii Efraim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.