×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 21

Cele patruzeci şi opt de cetăţi ale preoţilor şi ale leviţilor.

1 După acestea, capii familiilor Leviţilor au venit la arhiereul Eleazar şi la Iosua, fiul lui Nun, şi la căpeteniile seminţiilor fiilor lui Israil,

2 Şi au grăit către ei, în Şilo, în Canaan, următoarele: «Domnul a poruncit prin gura lui Moise să ni se dea cetăţi de locuit, cu suhaturi primprejur, pentru vitele noastre».

3 Deci fiii lui Israil dădură leviţilor din moştenirea lor, după cuvântul Domnului, aceste cetăţi cu suhaturile lor.

4 Şi a ieşit la sorţi întâi familia lui Cahat, şi le-au căzut la sorţi leviţilor, urmaşii lui Aaron arhiereul, treisprezece cetăţi de la seminţiile Iuda: Simeon şi Veniamin.

5 Celorlalţi fii ai lui Cahat, după neamurile lor, le-au căzut la sorţi zece cetăţi în seminţia lui Efraim, în seminţia lui Dan şi în jumătate din seminţia lui Manase.

6 Fiilor lui Gherşon, după neamurile lor, le-au căzut prin sorţi treisprezece cetăţi în Basan, în seminţia lui Isahar, a lui Aşer, în seminţia lui Neftali şi în jumătate din seminţia lui Manase.

7 Iar fiilor lui Merari, după neamurile lor, le-au căzut la sorţi douăsprezece cetăţi, în seminţia lui Ruben, în seminţia lui Gad şi în seminţia lui Zebulon.

8 Aşa dar fiii lui Israil au dat leviţilor prin sorţi aceste cetăţi, împreună cu suhaturile lor, aşa precum poruncise Domnul prin graiul lui Moise.

9 Anume au dat, din partea seminţiei fiilor lui Iuda şi din partea seminţiei fiilor lui Simeon, următoarele cetăţi, care se numesc pe nume:

10 Fiilor lui Aron din familia lui Cahat, dintre fiii lui Levi, fiindcă lor le-a căzut întâiul sorţ, li s’a cuvenit,

11 Şi li s’a dat Chiriat-Arba – Arba era părintele Enachiţilor – adică Hebronul, în munţii Iuda şi cu locurile ei de păşune de jur-împrejur.

12 Însă ţarina cetăţii şi satele ei le-au dat lui Caleb, fiul lui Iefune, ca stăpânire a lui.

13 Apoi, au dat fiilor lui Aron arhiereul cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Hebronul cu suhaturile ei, precum şi Libna tot cu suhaturile ei.

14 Mai departe, Iatirul cu suhaturile ei, Eştemoa cu suhaturile ei,

15 Holonul şi suhaturile ei, Debirul şi suhaturile ei.

16 Aşanul şi suhaturile ei, Iuta cu suhaturile ei şi Bet-Şemeş cu suhaturile ei, adică nouă cetăţi din aceste două seminţii.

17 Apoi, din seminţia Veniamin: Ghibeonul cu suhaturile ei, Gheba cu suhaturile ei,

18 Anatot cu suhaturile ei şi Alemet cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

19 Toate cetăţile preoţilor, fiilor lui Aron, au fost treisprezece, cu suhaturile lor.

20 Cât despre celelalte familii ale fiilor lui Cahat, din neamul leviţilor, cetăţile care le-au căzut la sorţi erau din ţinutul seminţiei lui Efraim.

21 Şi le-au dat lor cetatea de scăpare pentru ucigaşi Sihemul, cu suhaturile ei, în munţii Efraim, şi Ghezerul cu suhaturile ei,

22 Chibţaim cu suhaturile ei şi Bethoron cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

23 Iar în ţinutul seminţiei Dan, cetatea Elteche cu suhaturile ei, Ghibeton cu suhaturile ei,

24 Aialon cu suhaturile ei şi Gat-Rimon de asemenea cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

25 Şi în jumătatea seminţiei Manase, Taanac cu păşunile ei şi Ibleam cu păşunile ei, aşa dar două cetăţi.

26 Toate cetăţile pe care le-au primit familiile celorlalţi urmaşi ai lui Cahat au fost zece cetăţi, împreună cu locurile lor de păşune.

27 Au primit, apoi, fiii lui Gherşon – alte neamuri ale leviţilor – în jumătatea de seminţie a lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigaşi Golan, în Basan, cu locurile ei de păşune şi Aştarot cu locurile ei de păşune, aşa dar două cetăţi.

28 Iar în ţinutul seminţiei lui Isahar, Chişion cu păşunile ei, Daberat cu păşunile ei,

29 Iarmut cu păşunile ei, aşa dar patru cetăţi.

30 În ţinutul seminţiei Aşer, Mişal cu suhaturile ei, Abdon cu suhaturile ei,

31 Helcat cu suhaturile ei şi Rehob cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

32 În ţinutul seminţiei Neftali, cetatea de scăpare pentru ucigaşi Chedeş din Galilea cu suhaturile ei, Hamot-Dor cu suhaturile ei şi Cartan cu sunaturile ei, aşa dar trei cetăţi.

33 Toate cetăţile Gherşoniţilor, după neamurile lor, au fost treisprezece, cu suhaturile lor.

34 Familiile urmaşilor lui Merari, care mai rămăseseră dintre leviţi au primit din ţinutul seminţiei lui Zebulon, Iocneam cu suhaturile ei, Carta cu suhaturile ei,

35 Rimon cu suhaturile ei, Nahalal cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

36 Iar de cealaltă parte a Iordanului, în dreptul Ierihonului, au primit în ţinutul seminţiei Ruben, cetatea de scăpare pentru ucigaşi Beţer, cu suhaturile ei, Iahţa cu suhaturile ei,

37 Chedemot cu suhaturile ei şi Mefaat cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

38 Iar în ţinutul seminţiei Gad au primit cetatea de scăpare pentru ucigaşi Ramot, în Galaad, cu suhaturile ei şi Mahanaim cu suhaturile ei,

39 Heşbon cu suhaturile ei, Iazer cu suhaturile ei, aşa dar patru cetăţi.

40 Peste tot, cetăţile hărăzite prin sorţi fiilor lui Merari, după neamurile lor, care mai rămăseseră pe lângă celelalte neamuri ale leviţilor, au fost douăsprezece la număr.

41 Iar toate cetăţile hărăzite leviţilor, în cuprinsul stăpânit de fiii lui Israil, au fost patruzeci şi opt cu locurile lor de păşune.

42 Cetăţile acestea erau fiecare cu locul ei de păşune, împrejur; aşa erau ele toate.

43 Astfel Domnul dat-a lui Israil toată ţara pe care o făgăduise cu jurământ părinţilor lor să le-o dea, şi ei au luat-o în stăpânire şi s’au sălăşluit într’însa.

44 Şi Domnul le-a dat tihnă de jur-împrejur, întru totul, cum se jurase părinţilor lor, şi nimeni nu li s’a putut împotrivi dintre toţi duşmanii lor; căci pe toţi duşmanii lor i-a dat Domnul în mâinile lor.

45 N’a căzut nici un cuvânt din toate făgăduinţele pe care le rostise Domnul către casa lui Israil, ci toate s’au împlinit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.