×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 19

Părţile celorlalte seminţii şi partea lui Iosua.

1 Al doilea sorţ care a ieşit a fost pentru Simeon, adică pentru seminţia fiilor lui Simeon, după neamurile lor, şi partea lor dc moştenire a căzut în mijlocul părţii fiilor lui Iuda.

2 Şi partea lor a fost aceasta: Beerşeba, Şema şi Molada,

3 Haţar-Şual, Bala şi Eţem,

4 Eltolad, Betul şi Horma,

5 Ţiclag, Bet-Marcabot şi Haţar-Susa,

6 Bet-Lebaot şi Şaruhen: treisprezece oraşe şi cu aşezările lor;

7 Ain, Rimon, Eter şi Aşan: patru oraşe şi cu aşezările lor;

8 Precum şi toate satele care se găseau în jurul acestor oraşe, până la Baalat-Beer şi până la Rama din Negheb. Aceasta este partea de moştenire a seminţiei fiilor lui Simeon, după neamurile lor.

9 Partea fiilor lui Simeon a fost despărţită din moşia fiilor lui Iuda, pentru că partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, pentru aceea fiii lui Simeon au primit moştenirea lor în mijlocul părţii celorlalţi.

10 Al treilea sorţ a ieşit pentru fiii lui Zebulon, după familiile lor, iar hotarul moşiei lor se întindea până la Şadud.

11 Apoi hotarul se ridica în sus spre apus până la Marala, atingea Dabeşet şi venea până la mâncătura de apă de la răsărit de Iocneam;

12 Iar de la Şadud se întorcea spre răsărit până la hotarul ţinutului Chislot-Tabor, mergea mai departe până la Daberat şi urca până la Iafia,

13 De acolo se îndrepta către răsăritul soarelui spre Gat-Hefer şi Et-Caţin, se prelungea până la Rimon şi se încovoia spre Nea.

14 În urmă se întorcea spre miazănoapte de Hanaton şi ajungea de se isprăvea în valea Iftahel;

15 Şi cuprindea Catatul, Nahalalul, Şimronul, Idala şi Betleemul: douăsprezece cetăţi cu satele lor.

16 Aceasta este partea fiilor lui Zebulon, după neamurile lor: arătatele cetăţi şi locurile care ţineau de ele.

17 Lui Isahar i-a ieşit sorţul al patrulea, adică fiilor lui Isahar, după familiile lor.

18 În ţinutul lor intrau: Izreel, Chesulot şi Şunem,

19 Hafaraim, Şion şi Anaharat,

20 Rabit, Chişion şi Ebeţ,

21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;

22 Şi hotarul lor atingea Taborul, Şahaţima şi Bet-Şemeş; iar isprăvitul lui era la Iordan; peste tot şaisprezece cetăţi cu aşezările care ţineau de ele.

23 Aceasta este partea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, şi acestea sunt cetăţile lor, cu satele care ţineau de ele.

24 Al cincilea sorţ a căzut seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor,

25 Şi ţinutul lor cuprindea: Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,

26 Alamelec, Amad şi Mişal; iar hotarul lor atingea, spre asfinţit, Carmelul şi pârăul Libna,

27 Pe urmă, hotarul se întorcea spre răsărit, spre Bet-Dagon, atingea ţinutul lui Zebulon şi valea de la miază-noapte Iftahel, Bet-Emec şi Neiel şi trecea pe la nordul Cabulului,

28 Atingând Abdon, Rehob, Hamon şi Cana, până către marele Sidon.

29 Apoi hotarul se înturna spre Rama şi până la cetatea întărită a Tirului, şi înapoindu-se spre Hos se isprăvea la Mare. Iar cetăţile ţinutului erau: Mehebel, Aczib,

30 Aco, Afec şi Rehob, – douăzeci şi două de cetăţi cu satele care ţineau de ele.

31 Aceasta a fost partea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cu arătatele cetăţi şi cu aşezările lor.

32 Al şaselea sorţ a ieşit fiilor lui Neftali, familiilor fiilor lui Neftali.

33 Şi hotarul lor pornea de la Helef, de la stejarul din Ţaananim, se întindea spre Adami-Necheb şi Jabneel până la Lacum şi se isprăvea la Iordan.

34 După aceea, se întorcea spre asfinţit, înspre Aznot-Tabor şi se prelungea până la Hucoc; atingea la miază-zi ţinutul lui Zebulon, atingea la asfinţit ţinutul lui Aşer şi al lui Iuda, iar la răsărit se rezema pe Iordan.

35 Şi cetăţile lor întărite erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret,

36 Adama, Rama şi Haţor,

37 Chedeş, Edrei şi En-Haţor,

38 Iron şi Migdal-El, Horein, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi şi cu aşezările lor.

39 Aceasta este partea de moştenire a seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cu cetăţile şi cu aşezările care ţineau de ele.

40 Al şaptea sorţ a ieşit seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.

41 În ţinutul căzut lor se cuprindeau: Ţora, Eştaol şi Ir-Şemes,

42 Şaalabin, Aialon şi Itla,

43 Elon, Timna şi Ecron,

44 Elteche, Ghibeton şi Baalat,

45 Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon,

46 Me-Iarcon şi Racon şi cu ţinutul care este în dreptul Iafei.

47 Ci ţinutul lor fiind prea strâmt pentru ei, de aceea s’au ridicat fiii lui Dan şi s’au războit cu Leşemul şi au luat cetatea şi au lovit-o cu ascuţişul săbiei şi s’au făcut stăpâni pe ea şi s’au aşezat acolo şi i-au pus Leşemului numele Dan, după numele lui Dan, părintele lor.

48 Aceasta e partea de moştenire a seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, arătatele cetăţi şi aşezările lor.

49 Când au sfârşit de împărţit ţara de moştenire, în aceste cuprinsuri, atunci fiii lui Israil au dăruit lui Iosua, fiul lui Nun, o parte de moştenire în mijlocul lor,

50 Dându-i, după porunca Domnului, cetatea pe care o ceruse: Timnat-Serah, în muntele Efraim. Şi el a clădit-o din nou şi a locuit în ea.

51 Acestea sunt moşiile pe care Eleazar arhiereul şi Iosua, fiul lui Nun, şi voevozii seminţiilor lui Israil le-au împărţit prin sorţi în Şilo, înaintea feţei Domnului, la uşa cortului descoperirii. Aşa au isprăvit împărţitul ţării.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.