×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 18

Partea lui Veniamin.

1 După acestea, s’a strâns toată obştia fiilor lui Israil la Şilo şi au aşezat acolo cortul descoperirii, căci ţara era acum supusă lor.

2 Ci mai rămăseseră între fiii lui Israil încă şapte seminţii, care nu-şi împărţiseră moştenirea.

3 Drept aceea a grăit Iosua către fiii lui Israil: «Până când veţi fi zăbavnici să mergeţi şi să vă luaţi ţara pe care v’a hărăzit-o Domnul Dumnezeul părinţilor voştri?

4 Daţi dintre voi câte trei oameni de fiecare seminţie! Şi eu le voi da poruncă să pornească la drum şi să străbată toată ţara şi să-i facă un plan de împărţire şi apoi să vie iar la mine.

5 Şi să împărţească ţara în şapte părţi; Iuda să rămână în ţinutul său spre miază-zi, şi casa lui Iosif să rămână în ţinutul său spre miază-noapte.

6 Iară voi întocmiţi un plan al ţării, împărţind-o în şapte părţi, şi aduceţi-l aici la mine şi eu voi arunca sorţi pentru voi, aici în faţa Domnului Dumnezeului vostru.

7 Cât despre leviţi, ei nu vor avea parte în mijlocul vostru, fiindcă preoţia Domnului este partea lor de moştenire. Iar Gad şi Ruben şi jumătate din Manase şi-au primit partea lor de moştenire la răsărit de Iordan, unde le-a dat-o lor Moise, robul Domnului.»

8 Atunci oamenii pe care îi aleseseră s’au sculat şi au purces; iar Iosua a poruncit celor ce plecau să ridice planul ţării, următoarele: «Duceţi-vă şi străbateţi ţara şi faceţi după ea un plan şi apoi întoarceţi-vă la mine, iar cu aici în Şilo voi arunca sorţi pentru voi, înaintea Domnului».

9 Şi acei oameni au plecat şi au străbătut ţara şi au însemnat într’o carte oraşele ei, împărţindu-le în şapte părţi, şi apoi s’au întors la Iosua, în tabăra de la Şilo.

10 Atunci Iosua a aruncat în Şilo sorţi pentru ei înaintea Domnului şi a împărţit acolo ţara între fiii lui Israil, după cum erau împărţiţi şi ei.

11 Şi a ieşit sorţul seminţiei fiilor lui Veniamin cu familiile lor şi anume a căzut ţinutul sorţului lor între fiii lui Iuda şi între fiii lui Iosif.

12 Dar graniţa lor începea, dinspre miază-noapte, de la Iordan şi se urca pe povârnişul de la miază-noapte al dealului Ierihonului, apoi trecea peste munte înspre apus şi venea de se isprăvea în pustia Betaven.

13 De acolo hotarul trecea către Luz şi anume prin spinarea dealului dinspre miază-zi a Luzului, adică a Betelului, apoi hotarul se lăsa în jos la Atarot-Adar, către muntele de la miază-zi de Bethoronul de Jos.

14 Apoi hotarul se încovoia şi se întorcea spre miază-zi, închizând laturea apuseană a ţinutului, plecând de la muntele care este în faţa Bethoronului, la miază-zi şi isprăvindu-se la Chiriat-Baal, adică Chiriat-Iearim, cetate a fiilor lui Iuda. Aceasta era laturea dinspre apus.

15 Laturea de miază-zi începea de la cetatea de hotar Chiriat-Iearim şi se prelungea spre izvoarele de apă de la Neftoah.

16 Pe urmă, hotarul se pogora până la poalele muntelui care vine la răsărit de valea Ben-Hinom şi la miază-noapte de şesul Refaim; se lăsa în jos prin valea Hinom, strecurându-se prin poalele dinspre miază-zi ale plaiului Iebusiţilor şi atingea Cişmeaua Roghel.

17 Ocolea apoi spre miază-noapte, se îndrepta către En-Şemcş şi către Ghelilot, în faţa suişului Adumim, se pogora la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben,

18 Trecea pe la miază-noapte de dealul Bet-Araba şi pogora în câmpia Iordanului.

19 Apoi hotarul se strecura pe la miază-noapte de dealurile Bet-Hogla şi ajungea la sânul dinspre miază-noapte al Mării Sărate, la gura Iordanului. Acesta era hotarul dinspre miază-zi.

20 Iar Iordanul făcea hotar în partea de răsărit. Aceasta este partea moştenirii fiilor lui Veniamin, după hotărnicia ei, de jur-împrejur şi după neamurile lor.

21 Cetăţile seminţiei fiilor lui Veniamin, după neamurile lor, erau acestea: Ierihonul, Bet-Hogla şi Emec-Cheţiţ,

22 Bet-Araba, Ţemaraim şi Betel,

23 Avim, Para şi Ofra,

24 Chefar-haamoni, Ofni şi Gheba: douăsprezece cetăţi şi cu satele lor;

25 Ghibcon, Rama şi Beerot,

26 Miţpe, Chefira şi Moţa,

27 Rechem, Irpeel şi Tarala,

28 Ţela, Elef şi Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat: paisprezece cetăţi şi cu aşezările lor. Aceasta este partea moştenirii fiilor lui Veniamin, după neamurile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.