×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 15

Moştenirea seminţiei lui Iuda.

1 Şi partea de moştenire a seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, a căzut la sorţi la graniţa Edomului, spre pustia Ţinului la miază-zi, în partea cea mai dinspre miază-zi a Canaanului,

2 Şi hotarul lor spre miază-zi începea de la capătul Mării Sărate, de la sânul ce caută spre miază-zi,

3 Şi ieşea spre miazăzi de suişul Acrabim, se îndrepta spre Ţin şi, urcând de la miază-zi spre Cadeş-Barnea, mergea mai departe spre Heţron, spre Adar şi se încovoia către Carcaa.

4 Se îndrepta apoi către Aţmon, răzbea până la pârăul Egiptului şi venea hotarul de se isprăvea la Mare. Acesta era hotarul lor dinspre miază-zi.

5 Hotarul răsăritean era Marea Sărată, până la gura Iordanului. Hotarul dinspre miază-noapte începea din sânul de miază-noapte al Mării Sărate, de la gura Iordanului.

6 Apoi hotarul urca spre Bet-Hogla, trecea spre nord de Bet-Araba şi urca până la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.

7 După aceea, hotarul se urca spre Debir, din valea Acor şi se îndrepta înspre miază-noapte către Ghilgal, în faţa urcuşului lui Adumim, care vine spre miază-zi de râu. Pe urmă hotarul trecea spre apele En-Semeş şi mergea de se isprăvea la Cişmeaua Roghel.

8 De aci hotarul apuca în sus pe valea Ben-Hinom, trecând prin laturea de miază-zi a Iebusiţilor, adică spre miazăzi de Ierusalim şi apoi urca până în culmea muntelui, dinspre apus, în faţa văii Hinom, la capătul câmpiei Refaim spre miază-noapte.

9 Din vârful muntelui, hotarul se încovoia spre izvoarele de apă de la Neftoah şi mergea mai departe spre cetăţile muntelui Efron şi se prelungea până la Baala, adică până la Chiriat-Iearim.

10 De la Baala hotarul se întorcea spre apus către munţii Seir, trecea prin povârnişul dinspre miază-noapte al muntelui Iearim, adică prin Chesalou, se pogora la Bet-Şomeş şi ajungea până la Timna.

11 Apoi hotarul se îndrepta spre laturea de miază-noapte a Ecronului, se încovoia către Sicron, trecea prin muntele Baala şi ajungea până la Iabneel, ca să se isprăvească la ţărmul mării.

12 Hotarul spre asfinţit era Marea cea Mare. Acestea sunt hotarele fiilor lui Iuda, de jur-împrejur, după familiile lor.

13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, Iosua i-a dat o parte de pământ în mijlocul fiilor lui Iuda, după porunca Domnului către Iosua, adică Chiriat-Arba – Arba era tatăl lui Enac – adică Hebronul.

14 Iar Caleb a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Enac: pe Şeşai şi pe Abiman şi pe Talmai, feciorii lui Enac.

15 După aceea, s’a urcat de acolo împotriva locuitorilor Debirului, iar numele Debirului mai nainte era Chiriat-Sefer.

16 Şi Caleb a zis: «Aceluia care va birui cetatea Chiriat-Sefer şi o va cuprinde, eu îi voi da de soţie pe Acsa, fiica mea!»

17 Atunci Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a luat cetatea şi el i-a dat de soţie pe fiica sa Acsa.

18 Dar după ce a intrat în casa lui, el a pus-o la cale să ceară de la tată-său o ţarină. Deci când ea s’a dat jos de pe asin şi Caleb a întrebat-o: «Ce pofteşti?»

19 Ea a răspuns: «Dărueşte-mi un dar; de vreme ce m’ai măritat în Negheb, dă-mi un iaz!»Şi el i-a dat atunci iazul de sus şi iazul de jos.

20 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Iuda după familiile lor.

21 Cetăţile aşezate la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, în partea din spre miază-zi erau acestea: Cabţeel, Eder şi Iagur;

22 China, Dimona şi Adada;

23 Chedeş, Haţor şi Itnan;

24 Zif, Telem şi Bealot;

25 Haţor-Hadata şi Cheriot-Heţron, adică Haţor;

26 Amam, Şema şi Molada;

27 Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Pelet;

28 Şi Haţar-Şual, Beerşeba cu oraşele care ţineau de ea;

29 Baala, Iim şi Eţem

30 Eltolad, Chesil şi Horma,

31 Ţiclag, Madmana şi Sansana,

32 Lebaot, Şilhim şi En-Rimon: peste tot douăzeci şi nouă de oraşe cu satele care ţineau de ele.

33 Iar în Şefela erau: Eştaol, Ţora şi Aşna,

34 Zanoa, En-Ganim, Tapuah şi Enam,

35 Iarmut, Adulam, Soco şi Azeca,

36 Şaaraim şi Aditaim şi Ghedera şi conacele care ţineau de ele: paisprezece oraşe cu satele lor.

37 Ţenan, Hadaşa şi Migdal-Gad,

38 Dilan, Miţpe şi Iocteel,

39 Lachiş, Boţeat şi Eglon,

40 Cabon, Lahmas şi Chitliş,

41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda: şaisprezece oraşe cu satele lor;

42 Libna, Eter şi Aşan,

43 Iftah, Aşna şi Neţib,

44 Şi Cheila, Aczib şi Mareşa: nouă oraşe cu satele lor.

45 Ecronul cu oraşele care ţineau de el şi cu satele lui;

46 De la Ecron înspre mare, toate vecinătăţile Aşdodului şi cu satele lor;

47 Aşdodul cu oraşele şi cu satele sale; Gaza cu oraşele şi cu satele ei până la râul Egiptului. Iar hotarul de apus este Marea cea Mare şi cu ţărmul ei.

48 Iar în partea muntoasă erau: Şamir, Iatir şi Soco,

49 Dana şi Chiriat-Sana care se zice şi Debir,

50 Anab, Eştemoa şi Anim,

51 Goşen, Holon şi Ghilo: unsprezece oraşe cu satele lor.

52 Arab, Duma şi Eşan,

53 Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca,

54 Şi Humta şi Chiriat-Arba, zis şi Hebron, şi Ţior: nouă oraşe cu satele lor.

55 Maon, Carmel, Zif şi Iuta,

56 Izreel, Iocdeam şi Zanoah,

57 Cain, Ghibeea şi Timna: zece oraşe şi cu satele lor.

58 Halhul, Bet-Ţur şi Ghedor,

59 Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase oraşe şi cu satele lor.

60 Chiriat-Baal, adică Chiriat-Iearim, şi Raba: două oraşe cu satele lor.

61 În pustie erau: Bet-Araba, Midin şi Secaca,

62 Nibşan, Cetatea Sării şi En-ghedi: şase oraşe şi cu satele lor.

63 Cât despre Iebusiţi, care locuiau în Ierusalim, fiii lui Iuda n’au putut să-i alunge; aşa încât Iebusiţii locuesc împreună cu fiii lui Iuda, în Ierusalim, până în ziua de azi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.