×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 13

Împărţirea pământului de la răsărit de Iordan.

1 Ci Iosua era bătrân şi înaintat în vârstă; şi Domnul a grăit către el: «Tu ai îmbătrânit şi eşti înaintat în vârstă şi a rămas mult pământ de luat în stăpânire.

2 Iată ţara care a rămas de cotropit: toate părţile Filistenilor şi tot Gheşurul,

3 Pornind de la Şihor, care este la răsărit de Egipt, până la ţinutul Ecronului, la miază-noapte, care se socoteşte ca făcând parte din Canaan; cele cinci căpetenii filistene ale cetăţilor Gaza, Aşdod, Ascalon, Gat şi Ecron, precum şi Aviţii,

4 Spre miază-zi; apoi toată ţara Canaaniţilor, de la Gaza care este a Sidonienilor, până la Afec, până în hotarele Amoriţilor,

5 Apoi părţile Biblosului şi tot Libanul – la răsărit – de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până spre Hamat;

6 Pe toţi locuitorii din părţile muntoase ale Libanului până la Misrefot-Maim, pe toţi Sidonienii îi voi alunga dinaintea fiilor lui Israil. Ci acum tu împarte lui Israil ţara ca pământ de moştenire, precum ţi-am poruncit.

7 Deci împarte acum acest ţinut, ca moştenire, celor nouă seminţii şi la jumătate din seminţia lui Manase.»

8 Căci cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, împreună cu Rubeniţii şi Gadiţii şi-au primit moştenirea pe care le-a hărăzit-o Moise în partea de răsărit a Iordanului, atunci când le-a dat-o Moise, robul Domnului,

9 Adică ţinutul care începe de la Aroer, din lunca de pe ţărmul Arnonului şi de la cetatea care este la mijlocul luncii, tot plaiul de la Medeba până la Dibon,

10 Şi toate oraşele lui Sihon, regele Amoriţilor, care domnea în Heşbon, până la graniţa Amoriţilor,

11 Galaadul şi ţinutul Gheşuriţilor şi Maacatiţilor şi tot muntele Hermon şi tot Basanul până la Salca;

12 Tot regatul lui Og, în Basan, care domnea în Astarot şi în Edrei, ceea ce mai scăpase din rămăşiţa Refaiţilor, pe care Moise îi bătuse şi-i izgonise.

13 Dar fiii lui Israil n’au alungat pe Gheşuriţi şi pe Maacatiţi, aşa încât Gheşur şi Maacat au rămas în mijlocul lui Israil, până în ziua de azi.

14 Numai seminţiei lui Levi, Iosua nu i-a dat nici o moştenire, întrucât jertfele aduse Domnului Dumnezeului lui Israil, acelea sunt moştenirea lui Levi, aşa precum le-a făgăduit lor.

15 Iar Moise făcuse parte seminţiei fiilor lui Ruben, după familiile lor.

16 Şi graniţa lor se întindea de la Aroer, din lunca de pe ţărmul Arnonului şi de la cetatea din mijlocul luncii peste toată câmpia până la Medeba;

17 Heşbonul şi toate oraşele lui care sunt în şes; Dibon şi Bamot-Baal şi Bet-Baal-Meon;

18 Iahaţa, Chedemot, Mefaat;

19 Chiriataim, Sibma şi Ţeret-Şahar, în munţii văii,

20 Bet-Peor, pripoarele muntelui Pisga Bethaieşimot,

21 Şi toate oraşele din şes şi tot regatul lui Sihon, regele Amoreilor, care domnea în Heşbon şi pe care l-a înfrânt Moise, cât şi pe voevozii Madianiţilor, Evi, Rechem, Tur, Hur şi Reba, voevozii lui Sihon care locuiau în ţară.

22 Asemenea ucis-au cu sabia fiii lui Israil, printre cei ucişi de ei, şi pe Bileam vrăjitorul, fiul lui Beor.

23 Astfel Iordanul şi ţărmul lui a ajuns hotarul fiilor lui Rubin după familiile lor, cu oraşele şi cu satele lor.

24 Şi Moise a mai făcut parte seminţiei lui Gad şi fiilor lui Gad, după familiile lor.

25 Şi graniţa lor era: Iazerul şi toate oraşele din Galaad, jumătate din ţara Amoniţilor, până la Aroer, care vine la răsărit de Raba,

26 Şi anume: de la Heşbon până la Ramat-Miţpe şi Betonim şi Mahanaim până în ţinutul Lodebar.

27 Iar în vale: Bet-Haram, Bet-Nimra Sucot şi Ţafon, rămăşiţa regatului lui Sihon, regele Heşbonului. Iordanul şi lunca lui, până la capătul lacului Ghenisaret, pe ţărmul răsăritean al Iordanului.

28 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: oraşele şi satele care ţineau de ele.

29 Apoi Moise a făcut parte şi unei jumătăţi din seminţia lui Manase, dând acestei jumătăţi de seminţie a fiilor lui Manase, părţi de pământ, după familiile lor.

30 Şi graniţa lor începea de la Mahanaim, cuprinzând tot Basanul, adică tot regatul lui Og, regele Basanului, toate aşezările lui Iair din Basan şi şaizeci de oraşe.

31 Şi jumătate din Galaad, Aştarot şi Edrei – cetăţile regatului lui Og al Basanului – care au fost hărăzite fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adică unei jumătăţi din fiii lui Machir, după familiile lor.

32 Acestea sunt locurile de moştenire pe care le-a dat Moise în ţara Moabului, dincolo de Iordan şi la răsărit de Ierihon.

33 Iar seminţiei lui Levi nu i-a dat Moise nici o moştenire, întrucât Domnul Dumnezeul lui Israil era moştenirea lui Levi, aşa precum le făgăduise Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.