×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 10

Iosua cucereşte partea de miază-zi a Palestinei.

1 Deci când Adoni-Ţedec, regele Ierusalimului, a auzit că Iosua a cuprins cetatea Ai şi a nimicit-o, căci, precum făcuse cu Ierihonul şi cu regele lui, făcuse şi cu Ai, şi cum că locuitorii din Ghibeon făcuseră pace cu Israil şi că au rămas în mijlocul lor,

2 Adoni-Ţedec s’a spăimântat grozav, pentru că cetatea Ghibeonului era cetate mare ca una dintre cetăţile domneşti şi era mai mare decât Aiul, şi toţi oamenii din ea erau viteji.

3 Atunci Adoni-Ţedec, regele Ierusalimului, a trimes la Hoham, regele Hebronului, şi la Piram, regele Iarmutului, la Iafia, regele Lachişului, şi la Debir, regele Eglonului, cu această solie:

4 «Suiţi până la mine şi daţi-mi ajutor, ca să batem Ghibeonul, fiindcă a căzut la pace cu Iosua şi cu fiii lui Israil!»

5 Deci s’au adunat şi s’au suit cu cei cinci regi ai Amoriţilor, regele Ierusalimului, regele Hebronului, regele Iarmutului, regele Lachişului şi regele Eglonului, împreună cu toată oastea lor şi au tăbărît în faţa Ghibeonului şi au pornit luptă cu el.

6 Atunci Ghibeoniţii au trimis vorbă la Iosua, în tabăra de la Ghilgal, şi i-au spus: «Să nu-ţi iei mâna ta de pe robii tăi! Vino la noi în toată graba şi ne mântueşte! Ajută-ne! Fiindcă s’au strâns împotriva noastră toţi regii Amoriţilor, care îşi au sălaşul în munte!»

7 Atunci Iosua a pornit din Ghilgal, împreună cu tot poporul bun de luptă şi cu toţi oştenii viteji.

8 Iar Domnul a grăit lui Iosua: «Nu te teme de ei, căci îi voi da în mâinile tale. Nici unul dintre ei nu va putea să ţi se împotrivească ţie!»

9 Şi Iosua a năvălit peste ei fără de veste, după ce toată noaptea tot mersese, pornind din Ghilgal.

10 Iar Domnul i-a învălmăşit înaintea fiilor lui Israil şi i-a înfrânt cu grea înfrângere la Ghibeon şi i-a urmărit pe drumul de costişe către Bethoron şi i-a măcelărit până la Azeca şi până la Macheda.

11 Şi, pe când ei fugeau de dinaintea fiilor lui Israil, pe povârnişul de la Bethoron, Domnul a pornit peste ei grindină mare din cer, până la Azeca, aşa încât cei care au murit, au murit mai mulţi de grindină decât cei pe care fiii lui Israil i-au ucis cu sabia.

12 Atunci a grăit Iosua către Domnul – adică în ziua când Domnul a dat pe Amoriţi în mâna fiilor lui Israil – grăit-a în faţa lui Israil: «Soare, stai în loc deasupra Ghibeonului şi tu, lună, în valea Aialonului!»

13 Şi soarele s’a oprit şi luna a stat în loc, până ce poporul s’a răzbunat împotriva duşmanilor săi! Oare acestea nu stau scrise în «Cartea Dreptului»? Deci soarele a stat în loc, în mijlocul cerului şi nu s’a zorit să apună, aproape o zi întreagă.

14 Şi n’a mai fost altă zi ca aceea, nici mai nainte, nici pe urmă, ca Domnul să dea ascultare unui glas de om. Vezi că Domnul se lupta pentru Israil.

15 După acestea, Iosua cu toţi din Israil s’au întors în tabăra de la Ghilgal,

16 Iară cei cinci regi au fugit şi s’au ascuns într’o peşteră la Macheda.

17 Şi i s’a adus lui Iosua această ştire: «Aflatu-s’au cei cinci regi ascunşi în peştera de la Macheda».

18 Atunci Iosua a poruncit: «Rostogoliţi pietre mari la gura peşterii şi puneţi oameni s’o păzească.

19 Dar voi nu staţi pe loc, ci urmăriţi pe duşmanii voştri şi zdrobiţi pe cei ce au rămas pe urmă şi nu le daţi răgaz să intre în cetăţile lor, fiindcă Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre!»

20 Iar după ce Iosua si fiii lui Israil au biruit de istov pe duşmanii lor, zdrobindu-i în această mare bătălie şi nimicindu-i, – doar câţiva scăpaseră din mâna lor şi fugiseră în cetăţile întărite, –

21 Atunci tot poporul s’a întors la Iosua în tabără, lângă Macheda, în toată pacea, fără ca nimeni să cuteze să-şi ascută limba împotriva fiilor lui Israil.

22 Apoi Iosua a poruncit: «Deschideţi gura peşterii şi scoateţi-mi încoace pe cei cinci regi din peşteră!»

23 Şi au făcut aşa şi i-au scos pe cei cinci regi din peşteră: pe regele Ierusalimului, pe regele Hebronului, pe regele Iarmutului, pe regele Lachişului şi pe regele Eglonului.

24 Iar după ce i-au adus pe acei regi la Iosua, Iosua chemă pe toţi bărbaţii lui Israil şi vorbi către căpitanii oştenilor care îl însoţiseră: «Apropiaţi-vă şi puneţi picioarele voastre pe grumajii acestor regi!» Şi ei s’au apropiat şi au pus picioarele lor pe grumajii regilor.

25 Şi le-a spus iar Iosua: «Nu vă temeţi şi nu vă speriaţi! Fiţi tari si plini de bărbăţie; căci aşa va face Domnul cu toţi vrăjmaşii voştri cu care vă veţi război!»

26 Iar după acestea, Iosua i-a lovit şi i-a ucis si a pus să-i spânzure în cinci copaci şi au rămas spânzuraţi în copaci până seara.

27 Iar când a fost vremea să apună soarele, Iosua a poruncit să-i dea jos din spânzurători si să-i arunce în peştera în care se ascunseseră. După aceea au pus pietre mari la gura peşterii, care sunt şi până în ziua de astăzi.

28 Şi a cuprins Iosua Macheda în ziua aceea şi i-a trecut pe toţi prin ascuţişul săbiei, împreună cu regele lor, dând pieirii toate sufletele care se aflau în cetate şi fără să scape nici unul. Şi s’a purtat cu regele Machedei aşa precum se purtase cu regele Ierihonului.

29 După aceea a pornit Iosua, împreună cu tot Israilul, de la Macheda spre Libna si a început război cu Libna.

30 Iar Domnul a dat şi Libna în mâna lui Israil, împreună cu regele ei, şi au trecut-o prin ascuţişul săbiei cu toate sufletele care se găseau în ea, fără ca nici unul să scape; iar cu regele ei s’a purtat aşa precum se purtase cu regele Ierihonului.

31 Apoi Iosua şi tot poporul Israil au pornit de la Libna împotriva Lachişului, în faţa căruia au tăbărît şi l-au împresurat.

32 Iar Domnul a dat Lachişul în mâna lui Israil, care l-a cuprins a doua zi şi l-a trecut prin ascuţişul săbiei, împreună cu toate sufletele din cetate, la fel cum făcuse cu Libna.

33 Atunci Horam, regele Ghezerului, a venit să dea ajutor celor din Lachiş, dar Iosua l-a înfrânt pe el şi pe oastea lui, astfel că n’a mai scăpat nici un fugar cu viaţă.

34 Apoi Iosua şi tot Israilul cu el au trecut de la Lachiş la Eglon şi au tăbărît în faţa lui şi au pornit război împotrivă-i.

35 Şi l-au cuprins în ziua aceea şi l-au trecut prin ascuţişul săbiei cu toate sufletele care erau în cetate, nimicindu-i pe toţi în aceeaşi zi, întocmai precum făcuseră şi cu Lachişul.

36 În urmă Iosua împreună cu tot Israilul s’au suit de la Eglon la Hebron şi au pornit lupta cu el.

37 Şi au pus mâna pe cetate şi au trecut-o prin ascuţişul săbiei împreună cu regele ei şi toate târgurile şi toate sufletele care se găseau în ea, nelăsând să scape nimeni, întocmai precum făcuseră cu Eglonul şi dând-o pieirii împreună cu toate sufletele care trăiau în ea.

38 După toate acestea, Iosua s’a întors înapoi împreună cu tot Israilul şi a năvălit asupra Debirului şi a pornit lupta cu el.

39 Şi a pus mâna pe cetate şi pe regele ei şi pe toate târgurile ei; şi au trecut prin ascuţişul săbiei şi au dat pieirii toate sufletele de acolo, nelăsând pe nimeni să scape; precum făcuseră cu Hebronul aşa au făcut şi cu Debirul şi cu regele lui, şi precum făcuse cu Libna şi cu regele ei.

40 Astfel Iosua a supus tot ţinutul, muntele, Neghebul, şesul, poalele munţilor si pe toţi regii lor, nelăsând pe nimeni să scape şi nimicind toată suflarea, aşa precum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israil.

41 Şi Iosua cuprinse tot ţinutul de la Cadeş-Barnea până la Gaza, precum şi tot ţinutul Goşen până la Ghibeon.

42 Iar pe toţi aceşti regi şi ţinuturile lor, Iosua le cuprinse într’un singur război, fiindcă Domnul Dumnezeul lui Israil se lupta de partea lui Israil.

43 După toate acestea, Iosua împreună cu tot Israilul au purces înapoi, în tabăra de la Ghilgal.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.