×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA LUI IOSUA

Capitolul 1

Iosua e orânduit de Domnul urmaş al lui Moise. Poporul Israil se pregăteşte să intre in Canaan.

1 Iar după moartea lui Moise, slujitorul Domnului, a grăit Domnul către Iosua, fiul lui Nun, sfetnicul lui Moise, şi a zis:

2 «Moise, robul meu, a murit; ci tu scoală-te şi treci acest Iordan, împreună cu tot poporul, în ţara pe care eu voi da-o fiilor lui Israil.

3 Tot ţinutul pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l voi da vouă, precum am făgăduit lui Moise;

4 Din marginea pustiului şi a acestui Liban, până la fluviul cel mare al Eufratului, toată ţara Hetiţilor şi până la uriaşa mare, spre Soare Apune: acestea vor fi hotarele voastre.

5 Nimeni nu va putea să-ţi stea ţie împotrivă, în toate zilele vieţii tale! Precum am fost cu Moise, voi fi şi cu tine; nu te voi lăsa şi nici nu te voi părăsi.

6 Fii tare şi bărbătos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor ţara pe care, cu jurământ, am făgăduit părinţilor lor că le voi da-o.

7 Numai fii tare şi hotărît îndestul ca să păzeşti şi să împlineşti toate, după legea pe care ţi-a dat-o cu poruncă robul meu Moise! Nu coti nici la dreapta, nici la stânga, ca să-ţi meargă ţie bine în tot ce vei începe.

8 Să fie aproape cartea legii acesteia de gura ta: cugetă la ea ziua şi noaptea, ca să păzeşti şi să împlineşti tot ce este scris în ea, căci numai atunci vei izbuti în planurile tale şi îţi va merge bine.

9 Aşa este porunca mea: fii tare şi plin de bărbăţie! Nu te teme şi nu-ţi pierde cumpătul, căci Domnul Dumnezeul tău cu tine este, ori încotro te vei îndrepta!»

10 Atunci Iosua a poruncit căpeteniilor oştirii şi le-a zis:

11 «Treceţi prin mijlocul taberii şi daţi poporului această poruncă: «Pregătiţi-vă merinde, căci de azi peste trei zile veí trece peste acest Iordan, ca sa intraţi şi să luaţi în stăpânire pământul pe care Domnul Dumnezeul vostru vi-l va da vouă să-l stăpâniţi.»

12 Iar celor din seminţia lui Ruben şi celor din seminţia lui Gad şi unei jumătăţi din seminţia lui Manase, Iosua le-a vorbit astfel:

13 «Aduceţi-vă aminte de ceea ce v’a poruncit Moise, robul Domnului, când v’a spus: «Domnul Dumnezeul vostru v’a dat tihnă şi v’a dăruit ţara aceasta».

14 Femeile voastre, copiii voştri şi turmele şi cirezile voastre să rămână în ţinutul pe care vi l-a dat Moise dincoace de Iordan, iar voi, toţi voinicii de nădejde, să treceţi cu arma în mână înaintea fraţilor voştri şi să le daţi ajutor,

15 Până ce Domnul va linişti pe fraţii voştri, cum v’a liniştit şi pe voi, şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru le-o dărueşte lor. Numai atunci să vă întoarceţi în ţara stăpânirii voastre, ca să fiţi stăpâni pe locul pe care vi l-a hotărît Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, către Soare-Răsare.»

16 Ci ei au răspuns aşa lui Iosua:«Tot ceea ce ne-ai poruncit vom face şi oriunde ne trimiţi ne vom duce!

17 După cum am ascultat de Moise întru toate, tot aşa te vom asculta şi pe tine; numai să fie Domnul Dumnezeul tău cu tine, precum a fost cu Moise.

18 Oricine se va îndărătnici împotriva poruncii tale şi nu va da ascultare cuvintelor tale, în toate câte vei porunci, să fie dat morţii. Numai fii tare şi plin de bărbăţie!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.