×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 9

Cortul descoperirii şi jertfele legii vechi. Ispăşirea după legea veche nu este îndestulătoare. Ispăşirea făcută de Christos este desăvârşită.

1 E adevărat că şi vechiul legământ avea îndrumări pentru slujba dumnezeiască şi un jertfelnic pământesc,

2 Căci s’a întocmit cortul descoperirii. În el se aflau, mai întâi, sfeşnicul şi masa şi pâinile punerii înainte; partea aceasta se zicea Sfânta.

3 Apoi, după perdeaua a doua, era locul numit Sfânta Sfintelor,

4 Având tămâietorul de aur şi sicriu legii, ferecat peste tot cu aur. În sicriu era năstrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron ce odrăslise şi tablele legii.

5 Deasupra sicriului erau Heruvimii măririi, cari umbreau jilţul îndurărilor – dar despre acestea nu putem acum să vorbim cu deamăruntul.

6 Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoţii intră pururea în cea dintâi, săvârşind slujbele dumnezeeşti;

7 În cea de a doua, însă, numai arhiereul, o dată pe an, şi na fără de sânge pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păcatele poporului.

8 Prin aceasta Duhul Sfânt ne lămureşte că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat, câtă vreme cortul întâi mai stă în picioare,

9 Ca unul care este o icoană pentru timpul de faţă şi însemnează că darurile şi jertfele ce se aduc n’au putere să desăvârşească cugetul închinătorului.

10 Acestea sunt numai legiuiri pământeşti – despre mâncări, despre băuturi, despre felurite spălări – şi sunt puse până la o vreme de îndreptare.

11 Iar Christos venind arhiereu bunătăţilor celor viitoare a trecut prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta;

12 El a intrat o singură dată, în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare.

13 Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa junicii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului,

14 Cu cât mai mult sângele lui Christos, care, prin Duhul veşnic, s’a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, nu va curaţi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiţi viului Dumnezeu?

15 Şi pentru aceasta el este mijlocitorul unui nou legământ, ca, prin moartea petrecută spre răscumpărarea greşalelor de sub întâiul legământ, cei chemaţi să ia făgăduinţa veşnicei moşteniri.

16 Căci acolo unde este o diată trebue neapărat să fie vorba despre moartea celui ce a făcut diata.

17 O diată ajunge temeinică după moarte, fiindcă nu are nici o putere câtă vreme trăieşte cel ce a făcut-o.

18 De aceea, nici întâiul Legământ n’a fost sărbătorit fără sânge.

19 Într’adevăr, Moise, după ce a rostit, faţă cu tot poporul, toate poruncile din lege, luând sângele cel de viţei şi de ţapi, cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, a stropit şi cartea şi pe tot poporul,

20 Şi a zis: Acesta este sângele legământului pe care l-a poruncit vouă Dumnezeu.

21 Şi a stropit, la fel, cu sânge, cortul şi toate vasele pentru slujba dumnezeiască.

22 După lege. aproape toate se curăţesc cu sânge şi fără vărsare de sânge nu se dă iertare.

23 Trebue dar ca chipurile celor din ceruri să se curăţească prin acestea, iar însăşi cele cereşti, cu mai bune jertfe decât acestea.

24 Căci Christos n’a intrat într’o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini – închipuirea celei adevărate – ci chiar în cer, ca să se înfăţişeze pentru noi, înaintea lui Dumnezeu,

25 Şi nu ca să se aducă pe sine însuşi jertfă de mai multe ori, ca arhiereul care intră în Sfânta Sfintelor, cu sânge strein, în fiecare an.

26 Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârşitul veacurilor, s’a arătat o dată, spre surparea păcatului, prin jertfa sa.

27 Şi precum este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie judecata,

28 Tot aşa şi Christos, după ce a fost adus o dată jertfă, ca să ridice păcatele multora, a două oară, fără de păcat, se va arăta celor ce cu stăruinţă îl aşteaptă spre mântuire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.