×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 3

Christos este mai mare decât Moise. Dacă neascultarea de Moise aduce pedeapsă, cu atât mai mare cuvânt neascultarea de Christos.

1 Pentru aceea, fraţi sfinţi, care sunteţi părtaşi chemăm celei cereşti, îndreptaţi privirea voastră la trimisul şi la arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus,

2 Care credincios a fost celui ce l-a rânduit, precum şi Moise, în toată casa Domnului.

3 Pentru că Iisus s’a învrednicit de mai multă mărire decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa cel ce-a clădit-o.

4 Căci orice casă e zidită de către cineva, iar ziditorul a toate este Dumnezeu.

5 Moise a fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă, spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor,

6 Pe când Christos a fost credincios ca fiu, peste casa sa. Şi casa lui suntem noi, numai dacă ţinem până la sfârşit, cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii şi lauda nădejdii noastre.

7 Drept aceea, precum zice Duhul Sfânt: Dacă veţi auzi astăzi glasul lui,

8 Nu învârtoşaţi inimile noastre, ca la întărâtare, ca în ziua ispitirii din pustie,

9 Unde m’au ispitit părinţii voştri, ca să mă încerce, şi au văzut faptele mele, timp de patru zeci de ani.

10 De aceea am prins mânie pe neamul acesta şi am zis: Pururea ei rătăcesc cu inima, şi căile mele nu le-au cunoscut.

11 Că m’am jurat întru mânia mea: Nu vor intra întru odihna mea!

12 Luaţi seama, fraţilor, să nu fie cumva, în vre-unul din voi, o inimă vicleană a necredinţei, ca să vă depărteze de la viul Dumnezeu.

13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii, în fiecare zi, până ce putem să zicem: Astăzi! – ca nimeni dintre voi să nu se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului.

14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Christos, numai dacă vom păstra temeinic, până la urmă, începutul stării noastre întru el,

15 De vreme ce se zice: Dacă veţi auzi glasul lui, nu învârtoşaţi inimile voastre, ca la întărâtare.

16 Cine deci au făcut întărâtarea, măcar că au auzit? Oare nu toţi care au ieşit din Egipt, cu povaţa lui Moise?

17 Şi împotriva cui a ţinut mânie timp de patruzeci de ani? Au nu împotriva celor ce au păcătuit, ale căror leşuri au căzut în pustie?

18 Şi cui s’a jurat că nu vor intra întru odihna sa, fără numai celor ce au fost neascultători?

19 Vedem, dar, că n’au putut să intre, din pricina necredinţei lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.