×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EVREI

Capitolul 12

Să ne îndemnăm la răbdare, având ochii aţintiţi asupra lui Iisus. Să ne îndemnăm la sfinţenie, având ochii aţintiţi asupra cerescului Ierusalim.

1 Drept aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de martori, să lepădăm orice povară şi păcatul grabnic la împresurat şi să alergăm cu stăruinţă în lupta de întrecere care ne stă înainte,

2 Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, care pentru bucuria pusă înainte-i a suferit crucea, n’a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.

3 Luaţi bine aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoşi, asupra sa, o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsaţi osteniţi, slăbind în sufletele voastre.

4 În lupta voastră cu păcatul, nu v’aţi împotrivit încă până la sânge.

5 Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: Fiul meu, nu defăima certarea Domnului, nici nu-ţi pierde cumpătul, când eşti mustrat de el,

6 Căci pe care Domnul îl iubeşte îl ceartă şi pe orice fiu pe care îl primeşte îl bate cu varga.

7 Răbdaţi spre înţelepţirea voastră. Dumnezeu vă ia pe voi ca pe nişte fii. Şi care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte?

8 Iar dacă sunteţi fără de certare, de care toţi au parte, atunci sunteţi feciori din desfrânare şi nu fii adevăraţi.

9 Apoi, dacă aveam înţelepţitori pc părinţii noştri, după carne, şi ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui duhurilor, ca să fim vii?

10 Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru puţine zile, iar acesta spre folosul nostru, ca să ne împărtăşim din sfinţenia lui.

11 Orice mustrare la ceasul ei, nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercaţi cu ea roadele păcii şi ale dreptăţii.

12 Pentru aceea, îndreptaţi mâinile cele ostenite şi genunchii cei slăbănogiţi.

13 Căutaţi făgaşuri drepte pentru picioarele voastre, aşa încât cine este şchiop să nu dea alături, ci mai vârtos să se vindece.

14 Căutaţi pacea cu toată lumea şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.

15 Îngrijiţi cu luare aminte ca nimeni să nu rămână lipsit de darul lui Dumnezeu şi ca, odrăslind vre o rădăcină veninoasă, să nu vă turbure şi prin ea mulţi să nu se molipsească.

16 Şi să nu fie vreunul desfrânat sau lumeţ ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.

17 Ştiţi că, mai pe urmă, când a dorit să moştenească binecuvântarea, nu a fost luat în seamă, căci deşi cu lacrimi a căutat, n’a mai avut cum să schimbe hotărîrea tatălui său.

18 Voi nu v’aţi apropiat nici de muntele ce putea fi pipăit, nici de focul care ardea cu flacără, nici de nor, nici de beznă, nici de vijelie,

19 Nici de glasul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor despre care cei ce le auzeau s’au rugat să nu li se mai grăiască,

20 Deoarece nu puteau să sufere porunca: măcar şi dobitoc de s’ar atinge de munte să fie ucis cu pietre sau să fie străpuns cu săgeata.

21 Şi atât de înfricoşată era arătarea încât Moise a zis: Sunt înspăimântat şi mă cutremur!

22 Ci v’aţi apropiat de muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri slăvitori,

23 Şi de adunarea celor întâi născuţi care sunt scrişi în ceruri, şi de Dumnezeu, judecătorul tuturor, şi do duhurile drepţilor celor desăvârşiţi,

24 Şi de Iisus mijlocitorul noului legământ şi de sângele stropim care grăieşte mai bine decât al lui Abel.

25 Luaţi seama să nu vă lepădaţi de cel care vorbeşte. Căci dacă aceia n’au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai vârtos noi, îndepărtându-ne de cel ce ne grăieşte din ceruri.

26 Glasul lui, odinioară, a zguduit pământul, iar acum făgăduit-a rostind: încă o dată clătina-voi nu numai pământul, ci şi cerul –

27 Iar prin aceea că zice: încă o dată, arată schimbarea celor clătinate, ca a unor lucruri făcute, ca să rămână cele neclintite.

28 Drept aceea, fiindcă primim o împărăţie neclintită, să fim mulţumitori şi aşa să-i aducem lui Dumnezeu închinare plăcută, ou bună cucernicie şi cu sfială.

29 Căci Dumnezeul nostru este şi foc mistuitor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.