×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 2

Cununa celor ce se oştesc pentru Christos. Cum trebue să petreacă învăţătorii cei buni. Împotriva lui Imeneu şi a altor învăţători mincinoşi.

1 Tu deci, fiul meu, întăreşte-te în darul care e în Christos Iisus,

2 Şi cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă, acestea le încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să înveţe şi pe alţii.

3 Ia-ţi partea ta de suferinţă, ca un bun ostaş al lui Christos Iisus.

4 Nici un ostaş când intră în oştire nu se încurcă în treburile vieţii, tocmai ca pe plac să fie celui care strânge oaste.

5 Iar când se luptă cineva la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s’a luptat după legile jocului.

6 Cuvine-se ca plugarul ce se osteneşte să mănânce mai întâi din roade.

7 Înţelege cele ce-ţi grăiesc. Căci Domnul îţi va da pricepere în toate.

8 Adu-ţi aminte de Iisus Christos, care a înviat din morţi şi este din neamul lui David – după Evanghelia mea.

9 Pentru această Evanghelie sufăr până acolo, că sunt ţinut în lanţuri ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ştie de lanţuri.

10 De aceea, toate le rabd, pentru cei aleşi, ca şi ei să aibă parte de mântuirea care este în Christos Iisus şi de mărirea veşnică.

11 Adevărat este cuvântul: Dacă am murit împreună cu el, vom şi învia împreună cu el.

12 Dacă stăruim în răbdare, vom şi împăraţi împreună cu el; de-l vom tăgădui, şi el ne va tăgădui;

13 Dacă îi suntem necredincioşi, el rămâne credincios, căci nu poate să se tăgăduiască pe sine însuşi.

14 Aminteşte-le de acestea şi jură-i înaintea lui Dumnezeu să nu se certe, pentru cuvinte, ceea ce la nimic nu foloseşte, fără numai la surparea ascultătorilor.

15 Sileşte-te să te arăţi pe tine însuţi lămurit înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu faţă curată, drept îndreptând cuvântul adevărului.

16 Iar de lumeştile şi deşartele vorbiri te fereşte. Căci ele vor spori nelegiuirea tot mai mult,

17 Şi cuvântul lor va roade ca gangrena. Aşa fel sunt Imeneu şi Filet,

18 Care au rătăcit de la adevăr, zicând că învierea s’a şi petrecut, şi răstoarnă credinţa unora.

19 Însă temelia pusă de Dumnezeu stă neclintită, având pecetia aceasta: Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai lui, şi să se depărteze de la nedreptate oricine care numeşte numele Domnului.

20 Iar într’o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste.

21 Deci, dacă se va curaţi cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfinţit, de bună treabă stăpânului, gătit spre orice lucru bun.

22 Apoi, de poftele tinereţilor fugi şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu toţi cei ce chiamă pe Domnul din inimă curată.

23 Ţine-te departe de întrebările nebuneşti şi neziditoare, bine ştiind că dau prilej de ceartă.

24 Ci unui slujitor al Domnului nu i se cade să se certe, ci să fie blând faţă ou toţi, destoinic să dea învăţătură, răbdător la necazuri,

25 Meşter să dojenească cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le-o da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,

26 Şi aduşi fiind de el din nou la viaţă, ca să facă voinţa lui Dumnezeu, să se trezească din cursa diavolului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.