×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 6

Purtarea robilor creştini. Învăţătorii mincinoşi. Despre cei poftitori de avuţie. Despre datoriile celor bogaţi.

1 Cei ce se găsesc sub jugul robiei să-şi socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca să nu fie hulite numele şi învăţătura lui Dumnezeu.

2 Iar cei ce au credincioşi ca stăpâni să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt fraţi în credinţă, ci şi mai mult să-i slujească, tocmai fiindcă primitorii bunei lor slujiri sunt credincioşi şi prea iubiţi. Acestea să-i înveţi şi să le porunceşti.

3 Dacă învaţă cineva într’alt chip şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Christos şi de învăţătura cea după buna credinţă,

4 Acela e un îngâmfat, nu ştie nimic, bolind de boala cercetărilor şi a certurilor de cuvinte, din care pornesc pizma, sfada, defăimările, bănuielile nedrepte,

5 Gâlcevile necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câştig.

6 Şi intr’adevăr evlavia este câştig, dar atunci când se îndestulează cu ce are.

7 Pentru că noi n’am adus nimic în lume, tot aşa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară,

8 Ci, având de mâncare şi îmbrăcăminte, cu acestea fi-vom îndestulaţi.

9 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită şi în laţ şi în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare ca unele care cufundă pe oameni în pierzanie şi în osândă.

10 Câci iubirea de argint este rădăcina tuturor răutăţilor şi cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credinţă şi s’au străpuns ou mulţime de dureri.

11 Ci tu, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea şi urmează dreptatea, cucernicia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.

12 Luptă-te lupta dreaptă a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat bună mărturisire înaintea multor martori.

13 Poruncescu-ţi înaintea lui Dumnezeu, cel ce aduce toate la viaţă, şi înaintea lui Iisus Christos, cel ce, în faţa lui Ponţiu Pilat, mărturisi frumoasa lui mărturisire,

14 Să păzeşti porunca, fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Christos,

15 Pe oare, la timpul cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul stăpânitor, împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,

16 Cel ce singur are nemurire şi locueşte întru lumina neapropiată, pe care nu l-a văzut nimeni dintre oameni, nici nu poate să-l vadă. Lui cinste şi stăpânire veşnică! Amin!

17 Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte-le să nu-şi facă închipuiri trufaşe, nici să-şi pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, oi întru Dumnezeu, care ne dă cu belşug toate, spre îndulcirea noastră.

18 Porunceşte-le să facă ce e bine, să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inima largă,

19 Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor şi câştigători făcându-se vieţii celei adevărate.

20 O Timotei! păzeşte ceea ce ţi s’a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinos numite astfel,

21 De care unii legându-şi sufletul, au călcat alături cu credinţa. Darul fie cu voi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.