×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TIMOTEI

Capitolul 1

Învăţătura Evangheliei trebue ferită de învăţături deşarte. Legea şi darul lui Christos. Pavel se dă pe sine pildă, Imeneu şi Alexandru.

1 Pavel, apostol al lui Christos Iisus după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru şi a lui Christos Iisus nădejdea noastră,

2 Lui Timotei adevăratului fiu întru credinţă, dar, milă, pace, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Christos Iisus, Domnul nostru.

3 Când am plecat în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să pui în vedere câtorva să nu înveţe învăţături străine,

4 Nici să ia aminte la basme şi la ghenealoghii fără de sfârşit, ca unele care dau prilej la întrebări în loc să dea tocmirea lui Dumnezeu cea din credinţă,

5 Pe când ţinta poruncii Domnului este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică.

6 În privinţa acestora unii au călcat alăturea şi s’au întors spre deşartă vorbire.

7 Ei vor să fie învăţători ai legii, dar nu înţeleg nici cele ce spun, nici lucrurile despre care se rostesc cu tărie.

8 Noi ştim că legea este bună, dacă se foloseşte cineva de ea potrivit legii,

9 Ştiind aceasta că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege şi răzvrătiţi, pentru cei necinstitori de Dumnezeu şi păcătoşi, pentru cei ne-cuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii de tată şi ucigaşii de mamă, pentru omorîtorii de oameni,

10 Pentru desfrânaţi, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru mincinoşi, pentru cei care jură strâmb şi pentru tot cesta împotriva învăţăturii sănătoase,

11 După Evanghelia măririi fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.

12 Mulţumesc celui ce m’a întărit, lui Christos Iisus Domnul nostru, că m’a socotit credincios şi m’a pus să-i slujesc,

13 Pe mine care mai înainte huleam, prigoneam şi înfruntam. Totuşi am fost miluit, căci, în necredinţa mea, am lucrat din neştiinţă.

14 Ci a prisosit cu bogăţie darul Domnului nostru, împreună cu credinţa şi cu dragostea cea întru Christos Iisus.

15 Vrednic de încredere şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Christos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi dintre care cel dintâi sunt eu.

16 Ci tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Iisus Christos să arate mai întâi, în mine, toată îndelunga sa răbdare, drept pildă celor ce erau să creadă într’însul spre dobândirea vieţii veşnice.

17 Împăratului vecilor, nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu, fie cinste şi mărire în vecii vecilor. Amin!

18 Această poruncă îţi dau în seamă, fiule Timotei, ca potrivit proorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi lupta cea bună, după cuvântul lor,

19 Având credinţă şi cuget bun, pe care fiindcă unii le-au lepădat, s’a sfărâmat cu ei corabia credinţei;

20 Dintre aceştia sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat Satanei, ca să se înveţe să nu hulească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.