×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE COLOSENI

Capitolul 1

Pavel laudă pe Coloseni şi-i îndeamnă să sporească în credinţă. Dumnezeiasca vrednicie a lui Christos, izbăvitorul nostru al tuturor. Pavel se bucură în suferinţele sale.

1 Pavel, apostolul lui Christos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şi Timotei, fratele nostru,

2 Sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Christos, care sunt în Colose, dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul nostru Iisus Christos.

3 Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatălui Domnului nostru Iisus Christos, şi ne rugăm pururea pentru voi,

4 Căci am auzit despre credinţa voastră întru Christos Iisus şi despre dragostea ce aveţi către toţi sfinţii,

5 Pentru nădejdea cea gătita vouă în ceruri, pe care aţi auzit-o mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,

6 Celei ce – ajungând la voi, precum şi în toată lumea – aduce roadă şi sporeşte întocmai ca la voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut, cu adevărat, darul lui Dumnezeu.

7 Astfel aţi primit învăţătură de la Epafra, tovarăşul nostru de muncă prea iubit, care este pentru voi credincios slujitor al lui Christos,

8 Şi care ne-a dezvăluit iubirea voastră cea întru Duhul.

9 Drept aceea, şi noi, din ziua în care am aflat, nu contenim să ne rugăm pentru voi şi să cerem ca să vă umpleţi de cunoştinţa voinţei lui, întru toate înţelepciunea şi priceperea duhovnicească,

10 Umblând cu vrednicie înaintea Domnului, plăcuţi lui întru toate, aducând roadă în orice lucru bun şi sporind în cunoştinţa lui Dumnezeu.

11 Şi întăriţi fiind cu toată vârtutea, prin puterea măririi lui, spre orice stăruinţa şi bucuroasă îndelungă răbdare,

12 Mulţumim Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor întru lumină.

13 El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,

14 Întru carele avem răscumpărarea prin sângele lui, adică iertarea păcatelor,

15 Şi care este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura.

16 Pentru că într’însul au fost făcute toate, în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie căpetenii, fie stăpâniri. Toate s’au făcut prin el şi pentru el.

17 El este mai înainte decât toate, şi toate într’însul sunt aşezate,

18 Şi el este capul trupului, adică al Bisericii, cel ce este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie întru toate cel din frunte.

19 Căci în el binevoit-a Dumnezeu să sălăşluiască toată plinătatea,

20 Şi printr’însul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace printr’însul, prin sângele crucii sale.

21 Dar pe voi oare oarecând eraţi – înstrăinaţi şi vrăjmaşi, cu mintea voastră către lucrurile rele, de acum v’a împăcat,

22 Prin moartea Fiului său în trupul cărnii lui, ca să vă pună înaintea sa: sfinţi fără de prihană şi nevinovaţi,

23 Dacă, într’adevăr, rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor făcutu-m’am eu, Pavel.

24 Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc în carnea mea lipsurile necazurilor lui Christos, pentru trupul lui, care este Biserica,

25 Al cărei slujitor m’am făcut, potrivit iconomiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost dat mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu,

26 Taina cea ascunsă din veacuri şi din neamuri, iar acum dată pe faţă sfinţilor săi.

27 Acestora voit-a Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, adică Christos cel dintru voi, nădejdea măririi,

28 Pe care noi îl vestim, sfătuind pe orice om şi învăţând pe orice om, întru toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe tot omul, desăvârşit în Christos.

29 Spre aceasta mă şi ostenesc şi mă lupt, potrivit lucrării lui, care se săvârşeşte, puternică, în mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.