×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 33

Cuvintele cele din urmă şi binecuvântarea lui Moise asupra seminţiilor lui Israil.

1 Iată şi binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe fiii lui Israil înaintea morţii Bale.

2 Zis-a Moise: «Domnul venit-a din Sinai şi din Seir a strălucit pentru poporul său; s’a arătat din muntele Paran şi s’a îndreptat spre Meribat-Cadeş. Din dreapta lui ieşea foc pâlpâitor.

3 Mânia ta nimicea popoarele, şi toţi sfinţii tăi sunt sub mâna ta şi ei stau la picioarele tale şi culeg cuvintele tale.

4 El ne-a rânduit legea, şi obştia lui Iacob este moştenirea lui.

5 El ajuns-a rege în Ieşurun, când s’au adunat principii poporului şi au venit laolaltă seminţiile lui Israil.

6 Trăiască Ruben, şi moartea să n’o vadă! Şi bărbaţii din el să ajungă fără număr!»

7 Iar despre Iuda grăit-a acestea: «Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda şi pe el adu-l către poporul său; cu mâinile tale luptă-te pentru el şi împotriva celor ce-l împilează dă-i ajutorul tău».

8 A zis şi despre Levi: «Ale tale Tumim şi Urim sunt ale omului tău cucernic, pe care tu, la Massa, l-ai pus la încercare şi pentru care ai avut ceartă la apele Meribei.

9 El este acela care a zis de tatăl său şi de mama sa: «nu i-am văzut» şi pe fraţii săi nu i-a cunoscut şi de feciorii săi n’a voit să ştie, fiindcă fiii lui Levi au păzit cuvântul tău şi s’au ţinut de legământul tău.

10 Ei învaţă pe Iacov rânduielile tale şi pe Israil legea ta; ei aduc mirosul jertfelor până în nările tale şi pun pe altarul tău arderi de tot.

11 Binecuvîntează, Doamne, puterea lui şi primeşte cu îndurare lucrul mâinilor sale, sfărâmă coapsele protivnicilor săi şi ale celor ce-l urăsc, ca să nu poată să mai stea drept.»

12 Zis-a despre Veniamin: «Cel iubit de Domnul locuiască în bună pace, Cel Prea înalt să-l ocrotească în toate zilele şi între umerii lui să odihnească!»

13 Despre Iosif a zis: «Binecuvântat de Domnul fie jurământul lui, cu darurile cele mai bune ale cerului de sus şi cu ale mării care odihneşte în adâncime,

14 Şi cu roadele de frunte pe care le coace soarele şi care odrăslesc în fiecare lună,

15 Şi cu ce au mai scump în ei veşnicii munţi şi cu ce au mai de preţ în ele colinele străvechi,

16 Şi cu ce are mai scump pământul în plinătatea lui! Harul Celuia ce stătea în rug să pogoare pe capul lui Iosif, pe creştetul celui ce este principe între fraţii săi!

17 El e măreţ ca întâi-născutul taurului, coarnele lui sunt coarnele bourului; cu ele el răstoarnă popoarele şi toate hotarele pământului. Acestea sunt miile de mii ale lui Efraim, acestea sunt miile lui Manase.»

18 Iar despre Zebulon a zis: «Bucură-te, Zebulon, în călătoriile tale, şi tu, Isahar, în corturile tale!

19 Ei vor chema popoarele pe munte şi acolo vor aduce jertfe cucernice, căci vor suge belşugul mării şi comorile cele ascunse ale nisipului.»

20 A zis apoi despre Gad: «Binecuvântat fie Cel Ce i-a dat lui Gad lărgime; el stă culcat ca un leu şi sfarmă şi braţul şi ţeasta capului.

21 El şi-a ales ce a fost mai bun din ţară, căci acolo i-a dat lui parte legiuitorul, şi el merge în fruntea poporului şi îndeplineşte lucrul sfânt al Domnului şi judecăţile sale cu Israil.»

22 Rostit-a despre Dan: «Dan e un pui de leu, care dă năvală din Basan».

23 Despre Neftali a zis: «Neftali, tu cel sătul de har şi plin de binecuvântarea Domnului, stăpâneşte marea şi ţinutul de miazăzi!»

24 Despre Aşer a zis: «Binecuvântat între feciori să fie Aşer, bine plăcut să fie el fraţilor săi şi să-şi scalde piciorul său în untdelemn!

25 De fier şi de aramă să fie zăvoarele tale şi vârtutea ta să ţie în toate zilele tale!»

26 Nimeni, Ieşurun, nu este asemenea lui Dumnezeu, care străbate cerul ca să vie într’ajutorul tău şi în măreţia sa călăreşte pe nori.

27 Dumnezeul cel veşnic e adăpostul tău şi braţele lui cele veşnice sunt pârghiile tale. El alungă înaintea ta pe protivnic şi-ţi porunceşte: «Dă-l pieirii!»

28 Drept aceea, Israil locueşte fără grijă şi fântâna lui Iacob stă tihnită, pe plaiul plin de holde şi de podgorii, pe când cerul său picură rouă.

29 Fericit eşti tu, Israile! Care alt popor a fost ca tine mântuit de către Domnul, scutul izbăvirii tale şi sabia măririi tale? Protivnicii tăi se vor smeri înaintea ta, pe când tu vei călca biruitor peste înălţimile lor!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.