×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 29

Întărirea legământului.

1 Apoi a chemat Moise pe toţi Israiliţii şi le-a zis: «Aţi văzut tot ceea ce a săvârşit Domnul înaintea ochilor voştri în ţara Egiptului, împotriva lui Faraon şi a tuturor dregătorilor lui şi împotriva ţării lui;

2 Marile încercări pe care le-au văzut ochii tăi, minunile şi acele fapte fără seamăn.

3 Şi cu toate acestea Domnul nu v’a dat, până în ziua de azi, pricepere ca să ştiţi, ochi ca să vedeţi şi urechi ca să auziţi!

4 Patruzeci de ani v’a dus el prin pustie, fără ca veşmintele voastre să se fi învechit şi fără ca încălţămintea voastră să se fi rupt.

5 Pâine n’aţi mâncat, şi vin ori altă băutură îmbătătoare n’aţi băut, ca să ştiţi că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

6 Dar când aţi ajuns până în locul acesta, au ieşit întru întâmpinarea voastră Sihon, regele Heşbonului, şi Og, craiul Basanului, ca să se lupte, însă noi i-am înfrânt,

7 Şi le-am cuprins noi ţara pe care am dat-o ca moştenire, lui Ruben, lui Gad şi la jumătate din seminţia lui Manase.

8 Pentru aceasta, păziţi poruncile legământului acestuia şi le împliniţi, ca să vă meargă bine în toate câte le veţi face.

9 Voi cu toţii staţi de faţă astăzi înaintea Domnului Dumnezeului vostru: voevozii seminţiilor voastre, bătrânii şi dregătorii voştri, toţi bărbaţii lui Israil,

10 Copiii, femeile voastre şi străinul din tabără, până şi tăietorul de lemne şi cărătorul de apă,

11 Ca să intri în legământul cu Domnul Dumnezeul tău şi în jurământul pe care îl va întări cu tine astăzi,

12 Şi să te înalţi astăzi popor al lui şi el să-ţi fie Dumnezeu, precum ţi-a făgăduit şi după cum s’a jurat străbunilor tăi: lui Avraam, lui Isac şi lui Iacob.

13 Dar acest legământ şi acest jurământ nu le închei numai cu voi,

14 Ci cu cei ce se află stând cu noi astăzi înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi cu cei care nu sunt cu noi aici.

15 Voi ştiţi cum am stat noi odinioară în ţara Egiptului şi cum am străbătut neamurile pe undo aţi trecut;

16 Aţi văzut urîciunile şi idolii lor de lemn şi de piatră, de argint şi de aur.

17 Să nu se pomenească între voi bărbat sau femeie, neam sau seminţie care să-şi întoarcă inima astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru şi să se ducă să cinstească pe dumnezeii lor. Să nu se afle în voi rădăcină care să odrăslească otravă şi pelin.

18 Şi dacă va fi vre-unul care, când va auzi cuvintele jurământului acestuia, să se fericească in inima sa şi să zică: «îmi va merge bine, cu toate că mă călăuzesc după împietrirea inimii mele», – ca din vina lui să fie smulse plantele cele udate ca şi cele uscate, –

19 Nu-l va ierta Domnul, ci văpaia urgiei lui se va aprinde împotriva bărbatului acestuia şi se va nărui peste el tot blestemul scris în această carte, şi Domnul va şterge numele lui de sub cer,

20 Şi-l va despărţi Domnul spre pierzare din toate seminţiile lui Israil, potrivit cu toate blestemele legământului, scrise în cartea acestei legi.

21 Şi când neamul care va fi, fiii lor care se vor ridica după ei şi străinul care va veni din ţară îndepărtată, vor vedea bătăile pământului acestuia şi molima trimisă de Domnul,

22 Pucioasă şi sare şi tot pământul în văpaie, că nici nu se samănă, nici nu odrăsleşte şi nici nu creşte pe el vre-o buruiană, ca la pieirea Sodomei şi Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul întru văpaia urgiei lui,

23 Şi vor întreba toate popoarele: «Pentru ce Domnul a abătut urgia peste ţara aceasta? Cât de mare a fost văpaia mâniei lui!»

24 Atunci vor răspunde: «Fiindcă ei au părăsit legământul Domnului Dumnezeului părinţilor lor, pe care l-a încheiat cu ei când i-a scos din ţara Egiptului,

25 Şi au început să cinstească pe alţi dumnezei şi să se închine lor, la dumnezei pe care nu i-au cunoscut şi pe care el nu i-a hotărît.

26 De aceea s’a aprins mânia Domnului împotriva acestei ţări, ca să aducă peste ea tot blestemul scris în cartea aceasta,

27 Şi i-a izgonit Domnul din pământul lor cu mânie, cu urgie şi cu ciudă mare, şi i-a aruncat în altă ţară, cum se vede acum.»

28 Cele ascunse stau în puterea Domnului Dumnezeului nostru, iar cele descoperite sunt pentru învăţătura noastră deapururi şi a fiilor noştri, ca să împlinim toate poruncile legii acesteia.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.