×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 10

Al doilea, rând de table ale legii. Alegerea lui Levi.

1 În vremea aceea a rostit Domnul către mine: «Ciopleşte două table de piatră la fel cu cele dintâi, şi sue-te la mine în munte. Fă-ţi însă şi un chivot de lemn!

2 Eu voi scrie pe tablele acestea poruncile care au fost pe cele dintâi table pe care tu le-ai spart. Apoi să le pui în chivot.»

3 Şi aşa am făcut un chivot de lemn de salcâm, am cioplit cele două table de piatră la fel cu cele dintâi, şi m’am suit în munte cu cele două table în mână.

4 Şi Domnul a scris pe table, cu scrisul cel de la început, cele zece porunci pe care vi le rostise din mijlocul focului în ziua adunării şi mi le dăduse mie.

5 Apoi m’am pogorît iarăşi din munte şi am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem, şi au rămas într’însul, precum a poruncit Domnul.

6 Şi fiii lui Israil au pornit din Beerot-Bene-Iaacan spre Mosera. Acolo a murit Aaron, unde a şi fost îngropat, iar în locul lui a fost preoţit feciorul său, Eleazar.

7 De acolo, fiii lui Israil au pornit la Gudgod, şi din Gudgod, la Iotba, ţinut cu pârae de apă.

8 În acea vreme a osebit Domnul seminţia lui Levi ca să ducă chivotul legământului, să stea înaintea Domnului ca să-i slujească şi să-l proslăvească, ceea ce se face până în ziua de azi.

9 Pentru aceasta n’a avut Levi parte şi moştenire cu fraţii săi, căci Domnul este moştenirea lui, aşa cum i-a făgăduit Domnul Dumnezeul tău.

10 Şi eu am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, ca în zilele cele dintâi, şi Domnul m a ascultat şi de astădată, fiindcă Domnul n’a vrut să te piarză,

11 Ci mi-a zis: «Scoală-te şi porneşte în fruntea poporului acestuia, ca să intre şi să ia în stăpânire ţara pentru care m’am jurat părinţilor lui că o voi da.»

12 Şi acum, Israile, ce cere Domnul Dumnezeul tău de la tine? Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile lui, să-l iubeşti, să-l cinsteşti pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta şi din tot cugetul tău,

13 Să păzeşti poruncile Domnului şi legile lui, pe care eu ţi le dau astăzi spre fericirea ta.

14 Vezi! Al Domnului Dumnezeului tău este cerul şi cerurile cerurilor, al lui este pământul cu tot ce se află într’însul;

15 Însă numai pe părinţii tăi i-a dorit şi i-a iubit Domnul şi pe voi v’a ales ca urmaşi ai lor, dintre toate neamurile, precum se vede astăzi.

16 Tăiaţi dară împrejur inima voastră şi cerbicea şi nu mai fiţi îndărătnici,

17 Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor şi Domnul Domnilor, Dumnezeu mare, viteaz şi înfricoşat, care nu cată la faţa nimănui, şi nemitarnic,

18 Care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin ca să-i dea lui hrană şi veşmânt.

19 Şi voi să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

20 Cinsteşte pe Domnul Dumnezeul tău şi lui să-i slujeşti, lângă el să te aciuezi şi în numele lui să te juri!

21 El este mândria ta şi el este Dumnezeul tău, care pentru tine a săvârşit acele fapte mari şi înfricoşate pe care ochii tăi le-au văzut.

22 Odinioară părinţii tăi s’au pogorît în Egipt numai şaptezeci de suflete, iar acum Domnul Dumnezeul tău ţi-a sporit numărul ca stelele de pe cer.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.