×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EFESENI

Capitolul 4

În mulţimea feluritelor daruri trebue păstrată unirea credinţei. Biserica este trupul lui Christos. Viaţa cea nouă se arată prin curăţie.

1 Drept aceea, îndemnu-vă pe voi, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi,

2 Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii, în iubire,

3 Silindu-vă să păziţi unirea spiritului, în legătura păcii.

4 Este un singur trup şi un singur Spirit, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre;

5 Este un Domn, o credinţă, un botez,

6 Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toate şi prin toate şi întru voi toţi.

7 Iar fiecăruia dintre noi datu-i-s’a darul după măsura dărniciei lui Christos.

8 Pentru aceea zice: S’a suit în înălţime, a robit gloată de robi, a dat oamenilor daruri.

9 (Iar aceea că: s’a suit – ce însemnează fără numai că s’a şi pogorît în părţile cele mai de jos ale pământului?

10 Cel ce s’a pogorît acela este care s’a suit mai presus de toate cerurile, ca toate să le umple.)

11 Şi el a dat pe unii ca să fie apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători,

12 Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Christos,

13 Până când toţi vom fi ajuns la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei plinirii lui Christos,

14 Ca să nu mai fim copii şi jucăria valurilor, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii,

15 Ci, fiind credincioşi adevărului, prin iubire să sporim întru toate, pentru el, care este capul: Christos.

16 Din el, tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, îşi săvârşeşte creşterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, şi se zideşte întru dragoste.

17 Aşa dar, aceasta zic şi încredinţez, în Domnul, ca voi să nu mai umblaţi de acum după cum umblă păgânii, în deşertăciunea minţii lor,

18 Întunecaţi fiind la cuget, înstreinaţi fiind de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care zace în ei şi din pricina împietririi inimilor lor.

19 Aceştia petrec în nesimţire şi s’au dat pe sine desfrânării, săvârşind cu nesaţ toate faptele necurăţiei.

20 Voi, însă, n’aţi învăţat aşa pe Christos.

21 Dacă, într’adevăr, l-aţi ascultat şi aţi primit învăţătura lui, aşa cum este adevărul întru Iisus,

22 Să vă dezbrăcaţi, adică, faţă cu vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare,

23 Şi să vă primeniţi, în duhul cugetului vostru,

24 Îmbrăcându-vă în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi în sfinţenia adevărului.

25 Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.

26 La mânie, nu păcătuiţi. Soarele să nu apună peste întărâtarea voastră.

27 Nici nu daţi prilej diavolului.

28 Cine a furat să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând, cu mâinile lui, lucru cinstit, ca să aibă să dea celui ce n’are.

29 Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai care este bun, spre clădire, unde e nevoie, şi care să dea har acelor ce ascultă.

30 Şi nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

31 Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate.

32 Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v’a iertat vouă, în Christos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.