×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EFESENI

Capitolul 3

Taina mântuirii neamurilor. Pavel este apostolul lor. Christos sălăşlueşte în inimile credincioşilor.

1 Pentru aceasta, eu Pavel, întemniţatul lui Iisus Christos, pentru voi păgânii.

2 Dacă, negreşit, aţi auzit de iconomia darului lui Dumnezeu care mi-a fost dat mie pentru voi,

3 Cum că prin descoperire mi s’a dat în cunoştinţă această taină, precum pe scurt apucai a vă scrie,

4 De unde, citind, puteţi să cunoaşteţi priceperea mea în taina lui Christos,

5 Care n’a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor, în alte veacuri, cum s’a descoperit acum sfinţilor săi apostoli şi prooroci, prin Duhul:

6 Anume că păgânii sunt împreună moştenitori cu Iudeii şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună părtaşi ai făgăduinţei, în Christos Iisus, prin Evanghelie,

7 Căreia slujitor m’am făcut, după dăruirea harului lui Dumnezeu, ce mi-a fost dat mie, prin lucrarea puterii sale.

8 Mie, celui cu mult mai mic decât toţi sfinţii mi-a fost dat darul acesta, ca să binevestesc neamurilor neprimitoarea de cercetare bogăţie a lui Christos,

9 Şi să învederez tuturor care este iconomia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, ziditorul a toate.

10 Pentru ca înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să se facă cunoscută acum, prin Biserică, domniilor şi stăpânirilor, în cereştile locaşuri,

11 După punerea la cale cea de veacuri pe care a desăvârşit-o în Christos Iisus, Domnul nostru,

12 Întru care avem, prin credinţa în el, îndrăzneală să ne apropiem de Dumnezeu, cu deplină încredere.

13 De aceea, vă rog să nu vă pierdeţi cumpătul, din pricina suferinţelor mele pentru voi; ele sunt mărirea voastră.

14 Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui,

15 Din care îşi trage numele orice neam în cer şi pe pământ,

16 Să vă dăruiască, după bogăţia slavei sale, ca să fiţi puternic întăriţi, prin Duhul său, în omul dinlăuntru,

17 Şi Christos să se sălăşluiască prin credinţă, în inimile voastre;

18 Aşa încât, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind în iubire să puteţi să înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi adâncimea şi înălţimea,

19 Şi să cunoaşteţi iubirea lui Christos, cea mai presus de cunoştinţă, ca plini să fiţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20 Iar celui care poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi,

21 Lui fie mărirea, în Biserică şi întru Christos Iisus, în toate neamurile şi în veacul veacului. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.