×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EFESENI

Capitolul 1

Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleşi. Pavel se roagă ca Efesenii să ajungă să cunoască desăvârşit mântuirea cea întru Christos şi a lui dumnezeire.

1 Pavel, apostol al lui Iisus Christos prin voinţa lui Dumnezeu, sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor întru Christos Iisus,

2 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Christos!

3 Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Christos, cel ce întru Christos ne-a binecuvântat pe noi, în cereştile locaşuri, cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti;

4 Precum în el ne-a fost ales, mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi fără de prihană, în faţa lui,

5 Mai înainte rânduindu-ne, în a sa iubire, să ne înfieze prin Iisus Christos, potrivit bunei găsiri cu cale a voinţei sale,

6 Spre lauda măririi darului său, cu care dăruitu-ne-a pe noi, prin Fiul său iubit.

7 Întru el, prin sângele lui, avem răscumpărarea şi iertarea păcatelor, potrivit harului său prea bogat,

8 Pe care l-a făcut să prisosească întru noi, prin tot felul de înţelepciune şi de pricepere.

9 Dumnezeu ne-a făcut cunoscută taina voinţei sale, după bună plăcerea sa, astfel cum hotărîse în sine mai înainte,

10 Spre întocmirea împlinirii vremilor, ca toate sa le adune iarăşi în Christos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, toate într’însul,

11 Întru care şi moşteni ne-a făcut, hotărîţi fiind mai înainte – după rânduiala celui ce toate le lucrează, potrivit sfatului voinţei sale –

12 Ca să fim spre lauda măririi sale, noi cei ce mai înainte ara nădăjduit întru Christos.

13 În el şi voi – după ce aţi auzit cuvântul adevărului, bună vestirea mântuirii voastre – în el crezând, aţi fost pecetluiţi cu Sfânt Duhul făgăduinţei,

14 Carele este arvuna moştenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiţi de Dumnezeu şi spre lauda măririi sale.

15 Drept aceea, şi eu auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de dragostea cea către toţi sfinţii,

16 Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele,

17 Ca Dumnezeul Domnului nostrn Iisus Christos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre cunoştinţa lui,

18 Şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea Ia care v’a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii lui, păstrată sfinţilor,

19 Şi care este covârşitoarea-i mărime a puterii, după lucrarea tăriei vârtuţii sale, pentru noi ce credem.

20 Puterea aceasta Dumnezeu a arătat-o în Christos, sculându-l pe el din morţi şi aşezându-l de-a-dreapta sa, întru cele cereşti,

21 Mai presus decât toată domnia şi stăpânirea şi puterea şi dregătoria şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.

22 Şi toate le-a supus sub picioarele lui şi mai presus de toate l-a dat pe el cap Bisericii,

23 Ca una oare este trupul lui, împlinirea celui ce împlineşte toate întru toţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.