×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 14

Darul limbilor şi darul profeţiei. Cum să fie şi cum să nu fie întrebuinţat darul limbilor. Femeia trebue să tacă în Biserică.

1 Străduiţi-vă să aveţi dragoste. Râvniţi şi celelalte daruri duhovniceşti, dar mai vârtos ca să proorociţi.

2 Pentru că cine vorbeşte în limbă insuflată nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înţelege, ci el, în duh, grăieşte taine.

3 Cine prooroceşte, însă, vorbeşte oamenilor, spre întărire, şi îndemn şi mângâiere.

4 Cel ce grăieşte în limbă pe sine singur se zideşte, pe când cel ce prooroceşte zideşte biserica.

5 Eu doresc ca voi toţi să grăiţi în limbi insuflate, dar mai cu seamă să proorociţi. Cel ce prooroceşte e mai mare decât cel ce grăieşte în limbi, afară numai dacă tălmăceşte ce spune, ca şi Biserica să găsească întărire.

6 Acum, fraţilor, dacă aş veni la voi, grăind în limbi, de ce folos v’aş fi, dacă nu vă vorbesc – sau descoperire, sau cunoştinţă, sau proorocie, sau învăţătură?

7 Chiar şi cu sculele neînsufleţite de cântare-fie flaut, fie harfă-dacă între sunete nu pui deosebire, cum se va cunoaşte ce-ai zis din flaut, ori ce-ai cântat din harfă?

8 Şi dacă trâmbiţa va da un sunet fără noimă, cine se va pregăti de bătălie?

9 Aşa şi voi: dacă prin limbă nu veţi da o vorbă lesne de înţeles, cum se va cunoaşte ce-aţi grăit? Veţi fi nişte oameni care vorbesc în vânt.

10 Sunt în lume cine ştie câte feluri de limbi, dar nici una nu e fără de înţeles.

11 Aşa dar, dacă nu ştiu rostul limbii, voi fi barbar pentru cel care vorbeşte, şi cel care vorbeşte iarăşi barbar pentru mine.

12 Astfel şi voi, de vreme ce râvniţi după daruri duhovniceşti: căutaţi să prisosiţi în ele, spre zidirea Bisericii.

13 Drept aceea, cel ce grăieşte în limbă să se roage ca să aibă şi darul să tălmăcească.

14 Fiindcă, dacă mă rog în limbă insuflată, duhul meu e în rugăciune, dar mintea mea este neroditoare.

15 Atunci ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea.

16 Astfel, dacă binecuvîntezi cu duhul, cel ce ţine locul omului de rând cum va zice amin, la mulţumirea ta, câtă vreme el nu ştie ce zici?

17 Negreşit, cuvântul tău de mulţumire e frumos, dar celălalt nu se întăreşte.

18 Mulţumind lui Dumnezeu, vorbesc în limbă insuflată mai mult decât voi toţi;

19 Dar în Biserică vreau mai bine să rostesc cinci cuvinte cu înţeles, ca să învăţ şi pe alţii, decât zece mii de vorbe în limbă insuflată.

20 Fraţilor, nu fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte, însă, fiţi oameni desăvârşiţi.

21 În lege este scris: Grăi-voi către acest popor prin oameni de altă limbă şi prin buzele streinilor; şi nici aşa nu vor asculta de mine, – zice Domnul.

22 Aşa încât limbile sunt spre semn nu credincioşilor, ci necredincioşilor; iar vorbirea profetică, dimpotrivă, nu necredincioşilor, ci credincioşilor.

23 Deci, dacă s’ar aduna Biserica toată laolaltă şi toţi ar vorbi în limbi şi ar pătrunde înlăuntru din neştiutori ori din necredincioşi, nu vor zice oare că v’aţi ieşit din minţi?

24 Pe când, dacă toţi ar vorbi ca prooroci şi ar intra vreun păgân sau vre-un neştiutor, el e mustrat de toţi, el e judecat de toţi;

25 Tainele inimii lui ajung învederate şi astfel, căzând cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că: într’adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru.

26 Atunci care este încheierea, fraţilor? Când vă adunaţi împreună, unul are o cântare, unul o învăţătură, unul o descoperire, altul de grăit în limbă, altul o tălmăcire: toate să se facă spre zidirea tuturora.

27 Dacă e să grăiască în limbă, să fie câte doi, sau cel mult trei, şi pe rând; şi unul să tălmăcească.

28 Iar dacă nu e tălmăcitor, să tacă în Biserică şi numai şie să-şi grăiască şi lui Dumnezeu.

29 Şi proorocii să vorbească doi, sau trei, iar ceilalţi să judece.

30 Dacă, însă, unul care şade are o descoperire, cel dintâi să tacă.

31 Unul câte unul puteţi să vorbiţi toţi profetic, ca toţi să primească învăţătură şi toţi să se mângâie.

32 Iar duhurile profeţilor se supun profeţilor,

33 Pentru că Dumnezeu nu este Dumnezeul neorânduielii, ci al păcii. Ca în toate bisericile sfinţilor,

34 Femeile să tacă, în adunările bisericeşti, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să fie plecate, precum zice şi legea.

35 Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci şade rău unei femei să vorbească în Biserică.

36 Au cuvântul lui Dumnezeu a ieşit de la voi? Sau ajuns-a numai până la voi?

37 Dacă socoteşte cineva că e prooroc sau om duhovnicesc, să cunoască bine ce vă scriu – că sunt poruncile Domnului.

38 Iar cine nu vrea să ştie – să nu ştie.

39 Astfel dar, fraţii mei, râvniţi să vorbiţi ca prooroci şi graiul în limbi nu-l opriţi.

40 Dar toate să se facă cu bună cuviinţă şi după rânduiala.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.